ArealressursArealtype AreaResourceAreaType

kodeliste

Norsk institutt for bioøkonomi Ukjent

hovedinndeling etter kriterier for vegetasjon, naturlig drenering og kulturpåvirkning
main categorization according to criteria for vegetation, natural drainage and cultural impact
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Bebygd areal som er utbygd eller i betydelig grad opparbeida, samt tilstøtende arealer som i funksjon er nært knytta til bebyggelsen 11
Samferdsel areal som brukes til samferdsel 12
Fulldyrka jord jordbruksareal som er dyrka til vanlig pløyedybde, og som kan benyttes til åkervekster eller til eng, og som kan fornyes ved pløying 21
Overflatedyrka jord jordbruksareal som for det meste er rydda og jevna i overflata, slik at maskinell høsting er mulig 22
Innmarksbeite jordbruksareal som kan benyttes som beite, men som ikke kan høstes maskinelt. Minst 50 % av arealet skal være dekt av grasarter 23
Skog areal med minst 6 trær per dekar som er eller kan bli 5 meter høye, og disse bør være jevnt fordelt på arealet. 30
Åpen fastmark fastmark som ikke er jordbruksareal, skog, bebygd eller samferdsel 50
Myr areal med myrvegetasjon og minst 30 cm tjukt torvlag 60
Snøisbre blanding av snø og isbre som ikke smelter i løpet av sommeren 70
Vann uspesifisert vannflate 80
Ikke kartlagt areal som har ukjent beskaffenhet. 99
Verdi Navn Beskrivelse
Bebygd areal som er utbygd eller i betydelig grad opparbeida, samt tilstøtende arealer som i funksjon er nært knytta til bebyggelsen
Samferdsel areal som brukes til samferdsel
Fulldyrka jord jordbruksareal som er dyrka til vanlig pløyedybde, og som kan benyttes til åkervekster eller til eng, og som kan fornyes ved pløying
Overflatedyrka jord jordbruksareal som for det meste er rydda og jevna i overflata, slik at maskinell høsting er mulig
Innmarksbeite jordbruksareal som kan benyttes som beite, men som ikke kan høstes maskinelt. Minst 50 % av arealet skal være dekt av grasarter
Skog areal med minst 6 trær per dekar som er eller kan bli 5 meter høye, og disse bør være jevnt fordelt på arealet.
Åpen fastmark fastmark som ikke er jordbruksareal, skog, bebygd eller samferdsel
Myr areal med myrvegetasjon og minst 30 cm tjukt torvlag
Snøisbre blanding av snø og isbre som ikke smelter i løpet av sommeren
Vann uspesifisert vannflate
Ikke kartlagt areal som har ukjent beskaffenhet.
Name Type Description Code value
Developed area <undefined> area which has been developed or significantly built up, along with adjacent areas with functions closely related to the development Developed area
Communications/traffic <undefined> area used for communications/traffic Communications/traffic
Fully cultivated land <undefined> farmland which is cultivated at ordinary ploughing depth, and which may be used for field crops or as meadow, or which may be reconditioned by ploughing. Fully cultivated land
Superficially cultivated land <undefined> farmland which is mostly cleared and where the surface has been evened out, allowing for mechanical harvesting Superficially cultivated land
Home fields grazing land <undefined> farmland which can be used as grazing land, but which cannot be machine-harvested At least 50% of the acreage must be covered by some type of grass Home fields grazing land
Forest <undefined> area with at least 60 trees per hectare which are or may become 5 metres tall, and which should be evenly distributed over the area Forest
Open firm ground <undefined> firm ground which is not farmland, forest, developed or usedfor communications purposes Open firm ground
Marsh <undefined> area with marsh vegetation and a peat layer at least 30 cmthick Marsh
Snowy glacier?? <undefined> mix of snow and ice which does not melt during the summer Snowy glacier??
Water <undefined> unspecified water surface Water
Not surveyed <undefined> area of unknown character. Not surveyed

Vis ArealressursArealtype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1