Registreringsversjon

datatype

Norsk institutt for bioøkonomi Ukjent

angir hvilken versjon av registreringsinstruksen som ble benyttet ved datafangst Eksempel: I et datasett kan det finnes objekter som er etablert fra ulike registreringsversjoner. For eksempel har registreringsinstruksen for objekttypen Takkant i FKB blitt endret fra SOSI/FKB-versjon 3.4 til versjon 4.0. Dersom en kommune ønsker å ajourføre Takkant for et delområde av kommunen etter FKB/SOSI-versjon 4.0, vil han etter ajourføring ha et kommunedekkende datasett der Takkant er registrert med forskjellig registreringsinstruks. I disse tilfellene kan det være nyttig å kunne skille på objektnivå hvilken registreringsversjon som er benyttet ved datafangst. Egenskapen kan benyttes til dette.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
produkt entydig navn på produktet i form av et kortnavn CharacterString 1..1
versjon versjonsnummer CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
CharacterString 1..1
CharacterString 1..1
Name Type English Description
produkt CharacterString
versjon CharacterString

Vis Registreringsversjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1