Banenettverk

Bane NOR Gyldig 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Banenettverk er eit datasett som viser, på eit overordna nivå, dei ulike banane i det norske jernbanenettet.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Banenettverk/1.0

Viser treff 1 - 11 av 11

Supertype_SOSI_Objekt_Baneobjekt objekttype

Abstrakt objekt som bær eit utval av eigenskaper som er fagområde-uavhengige og kan nyttast for alle objekttypar.


Jernbanepunkt objekttype

Abstrakt supertype for objekttyper som representerer punktobjekter i eller ved jernbanenettet.


Jernbanelenke objekttype

Abstrakt supertype for objekttypar som representerer lenker i jernbanenettet.


Kilometerpunkt objekttype

Definerer eit punkt på ei banestrekning som viser kilometerverdien, som regel på hele kilometer. Alle objekt av denne typen skal ha eigenskapar som definerer banekortnavn, namn (på banen), samt sporkilometer for punktet. Denne objekttypen vert generert ut frå det kilometrerte banenettverket.


Banekjedebrudd objekttype

Angir punkt med brudd i kilometrering for ein bane. Dette vert lagt inn ved alle linjeomleggingar som anten kortar inn eller forlenger banen for å unngå at ein må definere om kilometerverdiane for alle objekt etter linjeomlegginga.


Banenode objekttype

Abstrakt supertype for objekttypar som representerer noder i banenettet.


Jernbanenode objekttype

Abstrakt supertype for objekttypar som representerer noder i jernbanenettet.


Supertype_SOSI_Objekt_Banelenke objekttype

Abstrakt objekt som bær eit utval av eigenskaper som er fagområde-uavhengige og kan nyttast for alle objekttypar.


Nettverkselement objekttype

Abstrakt objekttype for lineære objekter som inneheld generelle eigenskapar som gjer lineære referansar til dette objektet mogleg.


Stasjonsnode objekttype

Definerer representasjonspunkt for stasjonar og haldeplassar i banenettverket.


Banelenke objekttype

Linje som representerer ein bane.