Banenettverk

Bane NOR Gyldig 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Banenettverk er eit datasett som viser, på eit overordna nivå, dei ulike banane i det norske jernbanenettet.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Banenettverk/1.0

Viser treff 1 - 7 av 7

Jernbanetype kodeliste

Klassifisering av jernbaneanlegg i hht. konstruksjon/dimensjonering. Tunnelbane dekkjer og metro- og forstadsbanar.


Stasjonstype kodeliste

Definerer om stasjonen signaltekniske stasjoner (stasjoner og kryssingsspor) og ikke-signaltekniske stasjoner (holdeplasser på fri linje).


Nøyaktighetsklasse kodeliste

  • Klassifisering av nøyaktigheten til et punkts/steds plassering i forhold til noe som forutsettes kjent


LineærReferanseMetode kodeliste

Definerer metode brukt for lineære referansar


Jernbanestatus kodeliste

Angir status for drift på ein banestrekning. Banar definert som nedlagt (N) er lagt ned ved stortingsvedtak, men finst fortsatt fysisk i terrenget (som t.d. Flekkefjordbanen). Banar som er midlertidig ute av drift (M) er ikkje i drift, men heller ikkje nedlagt (som t.d. Namsosbanen). Baner som er planlagt og under bygging (P) er teke inn i denne versjonen, saman med nokre få baner som er fjerna (F). Merk: Nedlagte banar og stasjonar kan ha museumsdrift. Fjerna baner er ikkje uttømmande for alle fjerna baner.


Medium kodeliste

Definerer objektet si beliggenheit i høve til jordoverflata


Jernbaneformål kodeliste

Klassifisering av jernbaneanlegg i hht. type bruk.