GrenseSjø BoundarySea GRENSESJØ

objekttype

Kartverket Ukjent

grenselinjer i sjø --Definition-- boundry line at sea Note:Economic zone, fishery protection zone and centerlines
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
grensetypeSjø her angis det type sjøgrense GrensetypeSjø (kodeliste) 1..1
kommunenummer nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 1..1
Supertype_grense
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. DateTime 0..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database DateTime 0..1
gyldigFra Tidspunktet når objektet oppstod i den virkelige verden -Definition- The time when the phenomenon started to exist in the real world. DateTime 0..1
gyldigTil Tidspunktet når objektet opphørte å eksistere i den virkelige verden -Definition- The time from which the phenomenon no longer exists in the real world. DateTime 0..1
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Merknad: Bør bruke UUID. se http://en.wikipedia.org/wiki/UUID De som ikke benytter UUID må selv sørge for at denne er globalt unik. Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom dataprodusenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for navnerom vil eies av den dataprodusenten som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. NB: Navnerommet som skal brukes for dette produktet er NO.KARTVERKET.AdmEnheterNorge Hvis nødvendig erstatt "." som skilletegn med "_". CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterer. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
informasjon generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet CharacterString 0..*
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
- synbarhet hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen Synbarhet (kodeliste) 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektet Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
grensestatus juridisk status på den administrative grensa Grensestatus (kodeliste) 0..1
fastsettingskvalitet grunnlaget for koordinatene på den fastsatte administrative grensa Fastsettingskvalitet (kodeliste) 1..1
fastsettingsmyndighet offentlig instans som har fastsatt en grense CharacterString 0..1
fastsettingsdato dato for når fastsettinga eller vedtaket er godkjent av øverste rette myndighet Date 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 0..1
GYLDIGFRA DateTime 0..1
GYLDIGTIL DateTime 0..1
IDENTIFIKASJON Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
INFORMASJON CharacterString 255 0..*
Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
Målemetode (kodeliste) 5 1..1
- NØYAKTIGHET Integer 5 0..1
Synbarhet (kodeliste) 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
Grensestatus (kodeliste) 0..1
Fastsettingskvalitet (kodeliste) 1..1
VEDTAKSMYNDIGHET CharacterString 255 0..1
VEDTAKSDATO Date 0..1
Kurve 1..1
GrensetypeSjø 1..1
Kommunenummer 1..1
Name Type English Description
datafangstdato DateTime
datauttaksdato DateTime
gyldigFra DateTime validFrom
gyldigTil DateTime validTo
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
informasjon CharacterString
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
- nøyaktighet Integer
- synbarhet Synbarhet (kodeliste)
oppdateringsdato DateTime
opphav CharacterString
grensestatus Grensestatus (kodeliste)
fastsettingskvalitet Fastsettingskvalitet (kodeliste)
fastsettingsmyndighet CharacterString
fastsettingsdato Date
grense Kurve centerline cource follwed by the central part of the object
grensetypeSjø GrensetypeSjø boundaryTypeSea
kommunenummer Kommunenummer

Vis GrenseSjø i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
GrensetypeSjø 1 ..1
Kommunenummer 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon kommunegrense Kommunegrense 0..2 EnNautiskMil GrenseSjø 0..2
assosiasjon nasjon Nasjon 0..1 EnNautiskMil GrenseSjø 0..*
assosiasjon EnNautiskMil GrenseSjø 0..1 kommune Kommune 0..1
assosiasjon fylke Fylke 0..1 EnNautiskMil GrenseSjø 0..*
assosiasjon fylkesgrense Fylkesgrense 0..2 EnNautiskMil GrenseSjø 0..2
assosiasjon avtaltAvgrensningslinje GrenseSjø 0..* Nasjon 0..2
arv subtype GrenseSjø supertype Supertype_grense