Målemetode MeasuringMethod MÅLEMETODE

kodeliste

Kartverket Ukjent

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon
method on which registration of position is based
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Terrengmålt 10
Totalstasjon 11
Teodolitt med elektronisk avstandsmåler 12
Teodolitt med målebånd 13
Ortogonalmetoden 14
Utmål Punkt beregnet på bakgrunn av andre punkter, slik som to avstander eller avstand + retning 15
Tatt fra plan 18
Annet (denne har ingen mening, bør fjernes?) Annet 19
Stereoinstrument 20
Aerotriangulert (Pkt. beregnet v/ aerotriangulering) 21
Analytisk plotter 22
Autograf - vanlig registrering 23
Digitalt stereoinstrument 24
Scannet fra kart 30
Scannet fra blyantoriginal 31
Scannet fra rissefolie 32
Scannet fra transparent folie - god kvalitet 33
Scannet fra transparent folie - mindre god kvalitet 34
Scannet fra papirkopi 35
Flybåren laserscanner 36
Digitalisert på dig.bord fra ortofoto/flybilde 40
Digitalisert fra ortofoto - film 41
Digitalisert fra ortofoto - fotokopi 42
Digitalisert fra flybilde - monodigitalisert fra film 43
Digitalisert fra flybilde - monodigitalisert fra fotokopi 44
Digitalisert fra ortofoto 45
Digitalisert på skjerm fra satellittbilde 46
Digitalisert på dig.bord fra strek-kart 50
Digitalisert på dig.bord fra blyantoriginal 51
Digitalisert på dig.bord fra rissefolie 52
Digitalisert på dig.bord fra transparent film - god kvalitet 53
Digitalisert på dig.bord fra transparent film - mindre god kvalitet 54
Digitalisert på dig.bord fra papirkopi 55
Dig. på skjerm fra scannet samkopi (Raster) 56
Genererte data (interpolasjon) 60
Generert i terrengmodell 61
Vektet middel 62
Generert sirkelgeometri 63
Generalisert 64
Generert sentralpunkt 65
Sammenknytningspunkt/randpunkt 66
Koordinater hentet fra GAB 67
Koordinater hentet fra JREG 68
Beregnet 69
Spesielle metoder 70
Målt med stikkstang 71
Målt med waterstang 72
Målt med målehjul 73
Målt med stigningsmåler 74
Fastsatt punkt punkt fastsatt ut fra et grunnlag f.eks ved partenes enighet ved oppmålingsforretning. 77
Fastsatt ved dom eller kongelig resolusjon 78
Annet (spesifiseres i filhode) ( bør vel fjernes, blir borte ved overføring mellom systemer) Annet (spesifiseres i filhode) 79
Frihåndstegning 80
Digitalisert fra krokering på kart 81
Direkte innlagt på skjerm 82
Treghetsstedfesting 90
GPS Kodemåling, relative målinger Tidligere GPS-Differensiell, pseudorange 91
GPS Kodemåling, enkeltmålinger Tidligere GPS, Absolutt, pseudorange 92
GPS Fasemåling, statisk måling Tidligere GPS, Differensiell 93
GPS Fasemåling, andre metoder (utenom RTK). Tidligere GPS-Absolutt, fase 94
Kombinasjon av GPS/Treghet 95
GPS Fasemåling RTK (Realtids kinematisk måling). Tidligere GPS kinematisk (Real time kinematic) 96
GPS Fasemåling, float-løsning 97
Ukjent målemetode 99
Verdi Navn Beskrivelse
Terrengmålt
Totalstasjon
Teodolitt med elektronisk avstandsmåler
Teodolitt med målebånd
Ortogonalmetoden
Utmål Punkt beregnet på bakgrunn av andre punkter, slik som to avstander eller avstand + retning
Tatt fra plan
Annet (denne har ingen mening, bør fjernes?) Annet
Stereoinstrument
Aerotriangulert (Pkt. beregnet v/ aerotriangulering)
Analytisk plotter
Autograf - vanlig registrering
Digitalt stereoinstrument
Scannet fra kart
Scannet fra blyantoriginal
Scannet fra rissefolie
Scannet fra transparent folie - god kvalitet
Scannet fra transparent folie - mindre god kvalitet
Scannet fra papirkopi
Flybåren laserscanner
Digitalisert på dig.bord fra ortofoto/flybilde
Digitalisert fra ortofoto - film
Digitalisert fra ortofoto - fotokopi
Digitalisert fra flybilde - monodigitalisert fra film
Digitalisert fra flybilde - monodigitalisert fra fotokopi
Digitalisert fra ortofoto
Digitalisert på skjerm fra satellittbilde
Digitalisert på dig.bord fra strek-kart
Digitalisert på dig.bord fra blyantoriginal
Digitalisert på dig.bord fra rissefolie
Digitalisert på dig.bord fra transparent film - god kvalitet
Digitalisert på dig.bord fra transparent film - mindre god kvalitet
Digitalisert på dig.bord fra papirkopi
Dig. på skjerm fra scannet samkopi (Raster)
Genererte data (interpolasjon)
Generert i terrengmodell
Vektet middel
Generert sirkelgeometri
Generalisert
Generert sentralpunkt
Sammenknytningspunkt/randpunkt
Koordinater hentet fra GAB
Koordinater hentet fra JREG
Beregnet
Spesielle metoder
Målt med stikkstang
Målt med waterstang
Målt med målehjul
Målt med stigningsmåler
Fastsatt punkt punkt fastsatt ut fra et grunnlag f.eks ved partenes enighet ved oppmålingsforretning.
Fastsatt ved dom eller kongelig resolusjon
Annet (spesifiseres i filhode) ( bør vel fjernes, blir borte ved overføring mellom systemer) Annet (spesifiseres i filhode)
Frihåndstegning
Digitalisert fra krokering på kart
Direkte innlagt på skjerm
Treghetsstedfesting
GPS Kodemåling, relative målinger Tidligere GPS-Differensiell, pseudorange
GPS Kodemåling, enkeltmålinger Tidligere GPS, Absolutt, pseudorange
GPS Fasemåling, statisk måling Tidligere GPS, Differensiell
GPS Fasemåling, andre metoder (utenom RTK). Tidligere GPS-Absolutt, fase
Kombinasjon av GPS/Treghet
GPS Fasemåling RTK (Realtids kinematisk måling). Tidligere GPS kinematisk (Real time kinematic)
GPS Fasemåling, float-løsning
Ukjent målemetode
Name Type Description Code value
Measured in terrain <undefined> Measured in terrain
Total station <undefined> Total station
Theodolite with electronic rangefinder <undefined> Theodolite with electronic rangefinder
Theodolite with measuring tape <undefined> Theodolite with measuring tape
Orthogonal method <undefined> Orthogonal method
MeasureOut <undefined> Point calculated on the basis of other items, such as two distances or distance + direction. MeasureOut
Taken from plan <undefined> Taken from plan
Annet (denne har ingen mening, bør fjernes?) <undefined>
Stereo instrument <undefined> Stereo instrument
Aerotriangulated <undefined> Point calculated by aerotriangulation Aerotriangulated
Analytical plotter <undefined> Analytical plotter
Autograph - normal registration <undefined> Autograph - normal registration
Digital stereo instrument <undefined> Digital stereo instrument
Scanned from map <undefined> Scanned from map
Scannet from pencilled original <undefined> Scannet from pencilled original
Scanned from ??scribing folio <undefined> Scanned from ??scribing folio
Scanned from transparency folio - good quality <undefined> Scanned from transparency folio - good quality
Scanned from transparency folio - inferior quality <undefined> Scanned from transparency folio - inferior quality
Scannet from paper / hard copy <undefined> Scannet from paper / hard copy
Airbourne laser scanner <undefined> Airbourne laser scanner
Digitised on dig.table from orthophoto/aerial photo <undefined> Digitised on dig.table from orthophoto/aerial photo
Digitised from orthophoto - film <undefined> Digitised from orthophoto - film
Digitised from orthophoto - photocopy <undefined> Digitised from orthophoto - photocopy
Digitised from aerial photo - mono-digitised from film <undefined> Digitised from aerial photo - mono-digitised from film
Digitised from aerial photo - mono-digitised from photocopy <undefined> Digitised from aerial photo - mono-digitised from photocopy
Digitised from orthophoto <undefined> Digitised from orthophoto
Digitised on screen from satellite photo <undefined> Digitised on screen from satellite photo
Digitised on dig.table from line-map <undefined> Digitised on dig.table from line-map
Digitised on dig.table from pencilled original <undefined> Digitised on dig.table from pencilled original
Digitised on dig.table from ??scribing folio <undefined> Digitised on dig.table from ??scribing folio
Digitised on dig.table from transparency film - good quality <undefined> Digitised on dig.table from transparency film - good quality
Digitised on dig.table from transparency film - lower quality <undefined> Digitised on dig.table from transparency film - lower quality
Digitised on dig.table from paper copy <undefined> Digitised on dig.table from paper copy
Digitised on screen from scanned photographic combination <undefined> Digitised on screen from scanned photographic combination
Generated data (interpolation) <undefined> Generated data (interpolation)
Generated in terrain model <undefined> Generated in terrain model
Weighted mean <undefined> Weighted mean
Generated circular geometry <undefined> Generated circular geometry
Generalised <undefined> Generalised
Generated central point <undefined> Generated central point
Connection point/edge point <undefined> Connection point/edge point
Coordinates retrieved from GAB <undefined> Coordinates retrieved from GAB
Coordinates retrieved from JREG <undefined> Coordinates retrieved from JREG
Calculated <undefined> Calculated
Special methods <undefined> Special methods
Measured with range pole <undefined> Measured with range pole
Measured with <undefined> Measured with
Measured with measuring wheel <undefined> Measured with measuring wheel
Measured with rate of climb indicator <undefined> Measured with rate of climb indicator
Fastsatt punkt <undefined>
Stipulated by court decision or royal decree <undefined> Stipulated by court decision or royal decree
???? <undefined> ????
Free-hand drawing <undefined> Free-hand drawing
Digitised from sketching on map <undefined> Digitised from sketching on map
Directly input on screen <undefined> Directly input on screen
Inertial ??positioning/localization <undefined> Inertial ??positioning/localization
GPS code measurement, relatively measurements <undefined> Previous GPS differential, pseudorange GPS code measurement, relatively measurements
GPS code measurement, individual measurements <undefined> Previous GPS, absolute, pseudorange GPS code measurement, individual measurements
GPS phase measurement, static measurement <undefined> Previous GPS, differential GPS phase measurement, static measurement
GPS phase measurement, other methods <undefined> (not including RTK). Previous Absolute GPS, phase GPS phase measurement, other methods
Combination of GPS/Inertia <undefined> Combination of GPS/Inertia
GPS phase measurement RTK <undefined> (Real time kinematic measurement). Previous GPS kinematic (Real time kinematic) GPS phase measurement RTK
GPS phase measurement, float solution <undefined> GPS phase measurement, float solution
Unknown measurement method <undefined> Unknown measurement method

Vis Målemetode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1