NedgravdOljetank

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

Lokalitet hvor det er eller har vært nedgravd oljetank(er).
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
datoFjernet tidspunkt da tidligere nedgravd oljetank ble gravd opp og fjernet DateTime 0..1
datoNedgravd tidspunkt oljetanken ble gravd ned i grunnen DateTime 0..1
verifiseringsdato DateTime 1..1
volum volumet på oljetank Integer 0..1
datoGjengravd DateTime 1..1
AnnenAktsomhetForurensning
annenAktsomhetType AnnenAktsomhetType (kodeliste) 1..1
AktsomhetOmr
område objektets arealmessige utstrekning Flate 0..1
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 0..1
dokumentasjonstype type dokumentasjon som foreligger for den enkelte lokalitet, og som ligger til grunn for vurderingene Dokumentasjonstype (kodeliste) 0..*
muligForurensetGrunnType grov inndeling av lokalitet/område som kan være forurenset ForurensetGrunnType (kodeliste) 0..*
muligforurensning angir hvilke hoedtype(r) av forurensning som man antar er til stede i lokalitet/område ForurensningHovedgruppe (kodeliste) 0..*
aktsomhetOmrNavn navn på lokalitet/område CharacterString (datatype) 0..1
nøyaktighet punktstandardavvik i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Integer 0..1
påvirkningsgrad angir i hvilken grad lokaliteten påvirker sine omgivelser. Merknad: Påvirkningsgraden er vurdert ut fra tilgjengelig informasjon om den enkelte lokalitet. En lokalitet endrer påvirkningsgrad hvis gjennomførte tiltak eller undersøkelser gir grunn til det Påvirkningsgrad (kodeliste) 1..1
saksnummer CharacterString (datatype) 0..1
supplerendeBeskrivelse Kommentar-tillegg CharacterString (datatype) 0..1
frigittOmråde Boolean 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
AnnenAktsomhetType (kodeliste) 1..1
Flate 0..1
Punkt 0..1
Dokumentasjonstype (kodeliste) 0..*
ForurensetGrunnType (kodeliste) 0..*
ForurensningHovedgruppe (kodeliste) 0..*
CharacterString (datatype) 0..1
NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
PÅVIRKNINGSGRAD Påvirkningsgrad (kodeliste) 1 1..1
SAKSNR CharacterString (datatype) 10 0..1
CharacterString (datatype) 0..1
Boolean 0..1
DateTime 0..1
DateTime 0..1
VERIFISERINGSDATO DateTime 1..1
Integer 0..1
DateTime 1..1
Name Type English Description
annenAktsomhetType AnnenAktsomhetType (kodeliste)
område Flate
posisjon Punkt
dokumentasjonstype Dokumentasjonstype (kodeliste)
muligForurensetGrunnType ForurensetGrunnType (kodeliste)
muligforurensning ForurensningHovedgruppe (kodeliste)
aktsomhetOmrNavn CharacterString (datatype)
nøyaktighet Integer
påvirkningsgrad Påvirkningsgrad (kodeliste)
saksnummer CharacterString (datatype)
supplerendeBeskrivelse CharacterString (datatype)
frigittOmråde Boolean
datoFjernet DateTime
datoNedgravd DateTime
verifiseringsdato DateTime
volum Integer
datoGjengravd DateTime

Vis NedgravdOljetank i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
DateTime 0 ..1
DateTime 0 ..1
DateTime 1 ..1
Integer 0 ..1
DateTime 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype NedgravdOljetank supertype AnnenAktsomhetForurensning