AnnenAktsomhetForurensning

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

Lokalitet hvor det er begrunnet mistanke om at grunnen er forurenset.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
annenAktsomhetType AnnenAktsomhetType (kodeliste) 1..1
AktsomhetOmr
område objektets arealmessige utstrekning Flate 0..1
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 0..1
dokumentasjonstype type dokumentasjon som foreligger for den enkelte lokalitet, og som ligger til grunn for vurderingene Dokumentasjonstype (kodeliste) 0..*
muligForurensetGrunnType grov inndeling av lokalitet/område som kan være forurenset ForurensetGrunnType (kodeliste) 0..*
muligforurensning angir hvilke hoedtype(r) av forurensning som man antar er til stede i lokalitet/område ForurensningHovedgruppe (kodeliste) 0..*
aktsomhetOmrNavn navn på lokalitet/område CharacterString (datatype) 0..1
nøyaktighet punktstandardavvik i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Integer 0..1
påvirkningsgrad angir i hvilken grad lokaliteten påvirker sine omgivelser. Merknad: Påvirkningsgraden er vurdert ut fra tilgjengelig informasjon om den enkelte lokalitet. En lokalitet endrer påvirkningsgrad hvis gjennomførte tiltak eller undersøkelser gir grunn til det Påvirkningsgrad (kodeliste) 1..1
saksnummer CharacterString (datatype) 0..1
supplerendeBeskrivelse Kommentar-tillegg CharacterString (datatype) 0..1
frigittOmråde Boolean 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Flate 0..1
Punkt 0..1
Dokumentasjonstype (kodeliste) 0..*
ForurensetGrunnType (kodeliste) 0..*
ForurensningHovedgruppe (kodeliste) 0..*
CharacterString (datatype) 0..1
NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
PÅVIRKNINGSGRAD Påvirkningsgrad (kodeliste) 1 1..1
SAKSNR CharacterString (datatype) 10 0..1
CharacterString (datatype) 0..1
Boolean 0..1
AnnenAktsomhetType 1..1
Name Type English Description
område Flate
posisjon Punkt
dokumentasjonstype Dokumentasjonstype (kodeliste)
muligForurensetGrunnType ForurensetGrunnType (kodeliste)
muligforurensning ForurensningHovedgruppe (kodeliste)
aktsomhetOmrNavn CharacterString (datatype)
nøyaktighet Integer
påvirkningsgrad Påvirkningsgrad (kodeliste)
saksnummer CharacterString (datatype)
supplerendeBeskrivelse CharacterString (datatype)
frigittOmråde Boolean
annenAktsomhetType AnnenAktsomhetType

Vis AnnenAktsomhetForurensning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
AnnenAktsomhetType 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon prøvepunkt Prøvepunkt 0..* liggerInnenfor AnnenAktsomhetForurensning 0..1
arv subtype AnnenAktsomhetForurensning supertype AktsomhetOmr
arv subtype NedgravdOljetank supertype AnnenAktsomhetForurensning