TettstedInngangBygg

objekttype

Kartverket Gyldig

Inngang til bygning - objekttypen omfatter rampe foran døra og selve døra.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
geometri Geometri Punkt 1..1
byggningsfunksjon Bygningens hovedfunksjon ByggFunksjon (kodeliste) 1..1
avstandVanligParkering Gangvstand til nærmeste parkeringsplass oppgis i meter uten desimaler. Integer 0..1
avstandHC Gangavstand til nærmeste HC-parkeringsplass oppgis i meter uten desimaler. Integer 0..1
stigningAdkomstvei Stigning/fall i kursretningen oppgis i grad med en desimal. Her måles den bratteste stigningen på atkomstveien fra parkeringsplass til inngang. Real 0..1
rampe Kryss av om det finnes en rampe. Rampe (datatype) 0..1
- rampe Angis om det finnes rampe JaNeiRampe (kodeliste) 0..1
- rampeBredde Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er "ja". Minste bredde oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
- rampeTerskel Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er "ja". Terskelhøyde oppgis i cm med 1 desimal. Real 0..1
- rampeStigning Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er "ja". Stigningen oppgis i grader med 1 desimal. Real 0..1
- rampeLengde Angis i cm uten desimaltall. Integer 0..1
- håndlist Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er "ja". Utforming av håndlist Håndlistplassering (kodeliste) 0..1
- håndlistHøydeØvre Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er "ja". Høyden på den øverste håndlistens øverste kant oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
- håndlistHøydeNedre Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er "ja". Høyden på den nederste håndlistens øverste kant oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
- rampeTilgjengelig Angis om rampen møter kravene for manuell rullestol. Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom rampe er "ja". Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 0..1
trapp Kryss av om det finnes en trapp. Trapp (datatype) 0..1
- trapp Angis om det finnes trapp JaNeiTrapp (kodeliste) 0..1
- trappBredde Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Minste bredde oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
- rekkverk Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Utforming av rekkverk Håndlistplassering (kodeliste) 0..1
- rekkverkHøydeØvre Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Høyden på den øverste håndlistens øverste kant oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
- rekkverkHøydeNedre Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Høyden på den øverste håndlistens øverste kant oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
- farefeltØverst Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Det skal være et farefelt (flattoppende kuler) foran det øverste trappetrinnet i hele trappens bredde. JaNeiFarefelt (kodeliste) 0..1
- oppmerksamhetsfeltNederst Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Det skal være et oppmerksomhetsfelt (ribber tvers til gangretning) foran og inntil det nederste trinnet i hele trappens bredde. JaNeiOppmerksomhetsfelt (kodeliste) 0..1
- trappeneseKontrast Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Trappenese er ytterst kante av trappetrinn og må være markert med kontrastfarge. JaNeiTrappenese (kodeliste) 0..1
- trappKontrast Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Generell vurdering av utforming av alle kontrastdetaljer, inkl. rekkverk i sin helhet. Kontrast (kodeliste) 0..1
tilgjengvurderingRulleAuto Angis om objektet møter kravene for manuell rullestol - Beregningen gjøres på grunnlag av de kartlagte verdiene og tester om disse er iht kravene i TEK17. Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 1..1
tilgjengvurderingRulleMan Angis om objektet møter kravene for manuell rullestol - vurdering foretas av kartleggeren under kartlegging Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 1..1
byggingPågår Spørsmål om angående byggingsarbeid som gjør vurderingen umulig Merknad: Dersom byggingsarbeid pågår er valg av resterende objektegenskaper ikke mer obligatorisk. Man skal fylle ut kun de objektegenskaper man kan ut fra situasjonen man finner i feltet. Dersom vurderingen kan foretas skal objektet vurderes, dersom ikke skal brukes "Ikke vurdert". JaNei (kodeliste) 1..1
horisontalFelt Angis diameter av plan areal foran inngangsdøra, f.eks. plassen mellom siste trappetrinn eller slutten av rampe og døra. Oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
dørtype Angis hva slags dør det handler seg om. Dørtype (kodeliste) 0..1
døråpner Angis om døra åpnes automatisk, halvautomatisk med døråpner eller må åpnes manuelt. Døråpner (kodeliste) 0..1
manøverknappHøyde Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom dørtype er "Halvautomatisk". Høyden oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
ringeklokke Kryss av om det finnes en ringeklokke. JaNei (kodeliste) 0..1
ringeklokkeHøyde Høyden oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
kontrastInngang Fargekontrast mellom fasade og dør/inngangsparti Kontrast (kodeliste) 0..1
breddeInngang Minste bredde oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
terskelHøyde Terskelhøyden oppgis i cm med 1 desimal. Real 0..1
tilgjengvurderingElRull Angis om inngangsdøra møter kravene for elektriske rullestol. Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 0..1
tilgjengvurderingSyn Angis om inngangsdøra møter kravene for synshemmede. Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 1..1
Fellesegenskaper
datafangstdato Dato for siste endring på objekt gjennom kartleggings-appen DateTime 0..1
førsteDatafangstdato Dato når objektet ble registrert første gang, som utgangspunkt for første digitalisering. Merknad: Dato blir generert av kartleggings-appen når objektet blir digitalisert første gang. DateTime 1..1
objektNr ID som ble generert som serial number ved overgang av objektet i databasen og er en fortløpende integer. IDen er bare unik innenfor hver featureType og ikke endres i løpet av objektets levetid. Integer 0..1
kommune Nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste. Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 1..1
opphav Referanse til ansvarlig for kartleggingen. Siden 2018 brukes BAAT brukernavn som opphav. CharacterString 1..1
bildefil1 Bilde av kartlagt objekt. CharacterString 0..1
bildefil2 Opsjonelt bilde av kartlagt objekt CharacterString 0..1
bildefil3 Opsjonelt bilde av kartlagt objekt CharacterString 0..1
identifikasjon UUID av et objekt Identifikasjon (datatype) 0..1
- lokalId Lokal identifikator, tildelt av dataleverandør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. Det vil generes automatisk i databasen som en tilfeldig nummer. MERKNAD: Det er dataleverandørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom Navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom dataprodusenten ikke er assosiert med bare et land. http://data.geonorge.no/tilgjengelighet/Friluft/lokalID MERKNAD: Verdien for navnerom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register". Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId Identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterer. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. MERKNAD: Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
kommentar Fritekst CharacterString 0..1
kommReel Kommunenummer - automatisk generert gjennom å sjekke lokasjon av objektet mot fil med kommunegrenser, Dette skjer via en SQL i databasen. Kommunenummer (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
FØRSTEDATAFANGSTDATO DateTime 1..1
OBJEKTNR Integer 10 0..1
KOMMUNENUMMER Kommunenummer (kodeliste) 4 1..1
OPPHAV CharacterString 100 1..1
BILDEFIL1 CharacterString 300 0..1
BILDEFIL2 CharacterString 300 0..1
BILDEFIL3 CharacterString 300 0..1
IDENT Identifikasjon (datatype) 0..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
KOMMENTAR CharacterString 255 0..1
KOMMREEL Kommunenummer (kodeliste) 4 0..1
Punkt 1..1
BYGGNINGSFUNKSJON ByggFunksjon 100 1..1
AVSTANDVANLIGPARKERING Integer 5 0..1
AVSTANDHC Integer 5 0..1
STIGNINGADKOMSTVEI Real 5 0..1
RAMPE Rampe 0..1
TRAPP Trapp 0..1
TILGJENGVURDERINGRULLEAUTO Tilgjengelighetsvurdering 1..1
TILGJENGVURDERINGRULLEMAN Tilgjengelighetsvurdering 1..1
BYGGINGPÅGÅR JaNei 1..1
HORISONTALFELT Integer 5 0..1
Dørtype 0..1
Døråpner 0..1
MANØVERKNAPPHØYDE Integer 5 0..1
RINGEKLOKKE JaNei 0..1
RINGEKLOKKEHØYDE Integer 5 0..1
KONTRASTINNGANG Kontrast 0..1
BREDDEINNGANG Integer 5 0..1
TERSKELHØYDE Real 5 0..1
TILGJENGVURDERINGELRULLESTOL Tilgjengelighetsvurdering 0..1
TILGJENGVURDERINGSYN Tilgjengelighetsvurdering 1..1
Name Type English Description
datafangstdato DateTime dataUpdateThroughApp
førsteDatafangstdato DateTime firstDataCaptureDate
objektNr Integer
kommune Kommunenummer (kodeliste) municipality
opphav CharacterString source
bildefil1 CharacterString
bildefil2 CharacterString
bildefil3 CharacterString
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
kommentar CharacterString
kommReel Kommunenummer (kodeliste)
geometri Punkt
byggningsfunksjon ByggFunksjon
avstandVanligParkering Integer
avstandHC Integer
stigningAdkomstvei Real
rampe Rampe
trapp Trapp
tilgjengvurderingRulleAuto Tilgjengelighetsvurdering
tilgjengvurderingRulleMan Tilgjengelighetsvurdering
byggingPågår JaNei
horisontalFelt Integer
dørtype Dørtype
døråpner Døråpner
manøverknappHøyde Integer
ringeklokke JaNei
ringeklokkeHøyde Integer
kontrastInngang Kontrast
breddeInngang Integer
terskelHøyde Real
tilgjengvurderingElRull Tilgjengelighetsvurdering
tilgjengvurderingSyn Tilgjengelighetsvurdering

Vis TettstedInngangBygg i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1
ByggFunksjon 1 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Real 0 ..1
Rampe 0 ..1
Trapp 0 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 1 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 1 ..1
JaNei 1 ..1
Integer 0 ..1
Dørtype 0 ..1
Døråpner 0 ..1
Integer 0 ..1
JaNei 0 ..1
Integer 0 ..1
Kontrast 0 ..1
Integer 0 ..1
Real 0 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 0 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype TettstedInngangBygg supertype Fellesegenskaper