Sjømerke NavigationMark

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

merker som tjener til veiledning for navigering
marks which serves as a guide for navigation
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
radarReflektor Boolean 0..1
imoToppmerketype Merknad: S57 TOPSHP IMOToppmerketype (kodeliste) 0..1
nasjonalToppmerketype Merknad: ikke S-57 Nasjonaltoppmerketype (kodeliste) 0..1
merkelistenummer Integer 0..1
vanndybde loddrett avstand fra et gitt referansenivå ned til bunnen eller annet objekt [H] Real 0..1
dybdeMålemetode Merknad: S57 TECSOU DybdeMålemetode (kodeliste) 0..1
farge1 generell fargeangivelse, tilsvarer S-57 COLOUR Sjømerkefarge (kodeliste) 1..1
farge2 generell fargeangivelse, tilsvarer S-57 COLOUR Sjømerkefarge (kodeliste) 1..1
farge3 generell fargeangivelse, tilsvarer S-57 COLOUR Sjømerkefarge (kodeliste) 1..1
fargemønster Merknad: S57 COLPAT Merkemønster (kodeliste) 0..1
Navigasjonsinstallasjon
måltPosisjon innmåling med bedre nøyaktighet enn posisjon Punkt 0..1
beliggenhet detaljert beskrivelse i forhold til terrenget Eks.: på nordsiden av holmen CharacterString 0..1
sted grov stedsangivelse Eks.: Oslofjorden CharacterString 0..1
bygghøydeIMeter angivelse av vertikal høyde på objektet Real 0..1
navigasjonsinstallasjonseier angivelse av hvem som eier installasjonen CharacterString 0..1
fyrlistenummer identifikasjonsnummeret til installasjonen i h h t Norsk fyrliste CharacterString 0..1
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 1..1
sjøstatus objektets tilstand Eksempel: Brukes, drift, foreldet, planlagt etc Sjøstatus (kodeliste) 0..1
gyldigFra start på periode der installasjonen er operativ Dato 0..1
navn ord som noen eller noe kalles ved CharacterString 0..1
gyldigTil slutt på periode der installasjonen er operativ Dato 0..1
kystverksdistrikt Kystverkets distriktsinneling Merknad: Ikke S-57 Kystverksdistrikt (kodeliste) 0..1
sjømerkesystem angivelse av sjømerkeregion Merknad: S-57 MARSYS Sjømerkesystem (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Punkt Punkt 0..1
BELIGGENHET CharacterString 50 0..1
STED CharacterString 250 0..1
BYGGHØYDEIMETER Real 3 0..1
NAVIGASJONSINSTALLASJONSEIER CharacterString 100 0..1
FYRLISTENUMMER CharacterString 50 0..1
Punkt Punkt 1..1
SJØ_STATUS Sjøstatus (kodeliste) 2 0..1
GYLDIGFRA Dato 0..1
NAVN CharacterString 60 0..1
GYLDIGTIL Dato 0..1
KYSTVERKSDISTRIKT Kystverksdistrikt (kodeliste) 1 0..1
SJØMERKESYSTEM Sjømerkesystem (kodeliste) 2 0..1
RADARREFLEKTOR Boolean 0..1
IMOTOPPMERKETYPE IMOToppmerketype 2 0..1
NASJONALTOPPMERKETYPE Nasjonaltoppmerketype 1 0..1
MERKELISTENUMMER Integer 0..1
DYBDE Real 0..1
DybdeMålemetode 0..1
Sjømerkefarge 1..1
Sjømerkefarge 1..1
Sjømerkefarge 1..1
MERKEMØNSTER Merkemønster 0..1
Name Type English Description
måltPosisjon Punkt
beliggenhet CharacterString descriptionOfLocation the detailed description of the location as used in the Norwegian List of Lights publication. Note: not BELIGG from SOSI 4.0 LEDN chapter about Ledningsnett
sted CharacterString nameOfArea the name of the general area in which the object is located, as used in the Norwegian List of Lights publication. Note: not S-57
bygghøydeIMeter Real height the value of the vertical distance to the highest point of the object. Note: S-57 HEIGHT
navigasjonsinstallasjonseier CharacterString navigationalInstallationOwner specification of who owns the installation. Note: not S-57
fyrlistenummer CharacterString listOfLightsNumber the identification number of the installation used in the Norwegian List of Lights publication.
posisjon Punkt position location where the object exists
sjøstatus Sjøstatus (kodeliste) status the status of the object used for maritime objects. Note: S-57 STATUS
gyldigFra Dato periodicDateStart The start of the active period for a seasonal object (e.g. a buoy). Note: S-57 PERSTA
navn CharacterString objectNameInNationalLanguage the name of the object in the national language. Note: S-57 NOBJNM and also NAVN from the SOSI 4.0 chapter about General Types, and not S-57 OBJNAM which is the object's name in English
gyldigTil Dato periodicDateEnd The end of the active period for a seasonal object (e.g. a buoy). Note: S-57 PEREND
kystverksdistrikt Kystverksdistrikt (kodeliste) coastalAdministrationDistrict the Norwegian Coastal Administration's district or region. Note: not S-57
sjømerkesystem Sjømerkesystem (kodeliste) systemOfNavigationalMarks the system of the maritime buoyage and beaconage used for the object. Note: S-57 MARSYS
radarReflektor Boolean retroReflector
imoToppmerketype IMOToppmerketype topmarkDaymarkShape the category of the IMO topmark / daymark shape. Note: S-57 TOPSHP
nasjonalToppmerketype Nasjonaltoppmerketype nationalTopMarkType the category of the Norwegian topmarks. Note: not S-57's TOPSHP
merkelistenummer Integer navigationalMarkListNumber
vanndybde Real waterdepth the depth of an object. Note: S-57 uses a 3-D encoding of the depth on the geometry. Compatible with DYBDE from the SOSI 4.0 chapter about General Types?
dybdeMålemetode DybdeMålemetode techniqueOfSoundingMeasurement the technique used for the sounding measurement. Note: S-57 TECSOU
farge1 Sjømerkefarge
farge2 Sjømerkefarge
farge3 Sjømerkefarge
fargemønster Merkemønster colourPattern the category of the colour pattern. Note: S-57 COLPAT

Vis Sjømerke i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Boolean 0 ..1
IMOToppmerketype 0 ..1
Nasjonaltoppmerketype 0 ..1
Integer 0 ..1
Real 0 ..1
DybdeMålemetode 0 ..1
Sjømerkefarge 1 ..1
Sjømerkefarge 1 ..1
Sjømerkefarge 1 ..1
Merkemønster 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype FlytendeMerke supertype Sjømerke
arv subtype FastSjømerke supertype Sjømerke
arv subtype Sjømerke supertype Navigasjonsinstallasjon