Navigasjonsinstallasjon NavigationInstallation

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

objekt som hjelper sjøfarende å navigere på sjøen
object which helps mariners to navigate at sea
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
måltPosisjon innmåling med bedre nøyaktighet enn posisjon Punkt 0..1
beliggenhet detaljert beskrivelse i forhold til terrenget Eks.: på nordsiden av holmen CharacterString 0..1
sted grov stedsangivelse Eks.: Oslofjorden CharacterString 0..1
bygghøydeIMeter angivelse av vertikal høyde på objektet Real 0..1
navigasjonsinstallasjonseier angivelse av hvem som eier installasjonen CharacterString 0..1
fyrlistenummer identifikasjonsnummeret til installasjonen i h h t Norsk fyrliste CharacterString 0..1
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 1..1
sjøstatus objektets tilstand Eksempel: Brukes, drift, foreldet, planlagt etc Sjøstatus (kodeliste) 0..1
gyldigFra start på periode der installasjonen er operativ Dato 0..1
navn ord som noen eller noe kalles ved CharacterString 0..1
gyldigTil slutt på periode der installasjonen er operativ Dato 0..1
kystverksdistrikt Kystverkets distriktsinneling Merknad: Ikke S-57 Kystverksdistrikt (kodeliste) 0..1
sjømerkesystem angivelse av sjømerkeregion Merknad: S-57 MARSYS Sjømerkesystem (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Punkt Punkt 0..1
BELIGGENHET CharacterString 50 0..1
STED CharacterString 250 0..1
BYGGHØYDEIMETER Real 3 0..1
NAVIGASJONSINSTALLASJONSEIER CharacterString 100 0..1
FYRLISTENUMMER CharacterString 50 0..1
Punkt Punkt 1..1
SJØ_STATUS Sjøstatus 2 0..1
GYLDIGFRA Dato 0..1
NAVN CharacterString 60 0..1
GYLDIGTIL Dato 0..1
KYSTVERKSDISTRIKT Kystverksdistrikt 1 0..1
SJØMERKESYSTEM Sjømerkesystem 2 0..1
Name Type English Description
måltPosisjon Punkt
beliggenhet CharacterString descriptionOfLocation the detailed description of the location as used in the Norwegian List of Lights publication. Note: not BELIGG from SOSI 4.0 LEDN chapter about Ledningsnett
sted CharacterString nameOfArea the name of the general area in which the object is located, as used in the Norwegian List of Lights publication. Note: not S-57
bygghøydeIMeter Real height the value of the vertical distance to the highest point of the object. Note: S-57 HEIGHT
navigasjonsinstallasjonseier CharacterString navigationalInstallationOwner specification of who owns the installation. Note: not S-57
fyrlistenummer CharacterString listOfLightsNumber the identification number of the installation used in the Norwegian List of Lights publication.
posisjon Punkt position location where the object exists
sjøstatus Sjøstatus status the status of the object used for maritime objects. Note: S-57 STATUS
gyldigFra Dato periodicDateStart The start of the active period for a seasonal object (e.g. a buoy). Note: S-57 PERSTA
navn CharacterString objectNameInNationalLanguage the name of the object in the national language. Note: S-57 NOBJNM and also NAVN from the SOSI 4.0 chapter about General Types, and not S-57 OBJNAM which is the object's name in English
gyldigTil Dato periodicDateEnd The end of the active period for a seasonal object (e.g. a buoy). Note: S-57 PEREND
kystverksdistrikt Kystverksdistrikt coastalAdministrationDistrict the Norwegian Coastal Administration's district or region. Note: not S-57
sjømerkesystem Sjømerkesystem systemOfNavigationalMarks the system of the maritime buoyage and beaconage used for the object. Note: S-57 MARSYS

Vis Navigasjonsinstallasjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Real 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Punkt 1 ..1
Sjøstatus 0 ..1
Dato 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Dato 0 ..1
Kystverksdistrikt 0 ..1
Sjømerkesystem 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon posisjon Navigasjonsinstallasjon 2 Overett 0..1
assosiasjon Navigasjonsinstallasjon 0..1 fundament Lyktefundament 0..1
assosiasjon utstyr Signalutstyr 0..* Navigasjonsinstallasjon 1
arv subtype Sjømerke supertype Navigasjonsinstallasjon