Artsforekomst

objekttype

Artsdatabanken Erstattet

Abstrakt objekttype med egenskaper som arves av objekttypene RødlisteArtsforekomst eller SvartelisteArtsforekomst.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon Artsforekomsten registrert som et punkt Location where the occurrence exists Punkt 0..1
område Artsforekomsten registrert som en flate Area over which an occurrence extends Flate 0..1
linje Artsforekomsten registrert som en kurve Species occurrence registered as a curve Kurve 0..1
databaseInformasjon Egenskaper som gir opplysninger om datakilden til artsforekomsten Features on the datasource for the occurrence Databaseinformasjon (datatype) 1..1
- institusjonsKode Navnet eller akronymet som institusjonen bruker for å identifisere institusjonen som forvalter objektet The name (or acronym) in use by the institution having custody of the object(s) or information referred to in the record CharacterString 1..1
- samlingsKode Navnet eller akronymet som identifiserer samlingen/databasen som objektet stammer fra The name, acronym, code, or initialism identifying the collection or data set from which the record was derived CharacterString 1..1
- datasettID Identifikator for et definert datasett i databasen hvor objektet stammer fra An identifier for the set of data. May be a global unique identifier or an identifier specific to a collection or institution CharacterString 0..1
- datasettNavn Navnet som identifiserer datasettet i samlingen/databasen hvor objektet stammer fra The name identifying the data set from which the record was derived CharacterString 0..1
- katalogNummer Identifikator (helst unik) på objektet innen datasettet eller samlingen An identifier (preferably unique) for the record within the data set or collection CharacterString 1..1
- bibliografiskSitering Bibliografisk referanse til ressursen om hvordan objektet bør siteres A bibliographic reference for the resource as a statement indicating how this record should be cited (attributed) when used CharacterString 0..1
taksonomi Egenskaper som gir opplysninger om artens navn og plassering i taksonomien Information on species name and taxonomic rank Taksonomi (datatype) 1..1
- vitenskapeligNavnID Nummeret til det vitenskapelige navnet i Artsdatabankens navnebase. An identifier for the nomenclatural details of a scientific name. Integer 1..1
- vitenskapeligNavn Fullt vitenskapelig navn på laveste nivå med slektsnavn, artsepitet og autor. Dette hentes i Artsdatabankens navnebase. The full scientific name, with authorship and date information if known. When forming part of an Identification, this should be the name in lowest level taxonomic rank that can be determined CharacterString 1..1
- taksonID Identifikator for objektets takson, nummeret på taksonet hentes fra Artsdatabankens navnebase An identifier for the set of taxon information Integer 1..1
- author Navnet på author, den som har beskrevet det vitenskapelige navnet som brukes. Dette hentes i Artsdatabankens navnebase. The authorship information for the scientificName formatted according to the conventions of the applicable nomenclaturalCode CharacterString 0..1
- norskNavn Det anbefalte norske navnet på arten (hvis det finnes), dette hentes fra Artsdatabankens navnebase. A common or vernacular name CharacterString 0..1
funnOpplysninger Egenskaper som gir detaljerte funnopplysninger om artsforekomsten Detailed information on the occurrence Funnopplysninger (datatype) 1..1
- opprinnelsesType Hvilken type opprinnelse (dannelsesmåte) artsforekomsten har The specific nature of the data record OpprinnelsesType (kodeliste) 1..1
- funnetAv Person, personer (sammensatt og semikolonseparert), grupper eller organisasjoner som har funnet/etablert objektet, gjerne fra feltregistering A list (concatenated and separated) of names of people, groups, or organizations responsible for recording the original Occurrence. The primary collector or observer, especially one who applies a personal identifier (recordNumber), should be listed first CharacterString 0..1
- antallIndivider Antall individer da forekomsten ble registert The number of individuals represented present at the time of the Occurrence Integer 0..1
- livsStadie Aldersklasser eller livsstadier da forekomsten ble registert. The age class or life stage of the biological individual(s) at the time the Occurrence was recorded. Recommended best practice is to use a controlled vocabulary CharacterString 0..1
- kjønn Kjønnet på de biologiske individene i forekomsten The sex of the biological individual(s) represented in the Occurrence Kjønn (kodeliste) 0..1
- reprodukssjonsTilstand Reproduksjonstilstanden til de biologiske individene i forekomsten The reproductive condition of the biological individual(s) represented in the Occurrence CharacterString 0..1
- aktivitet Kort beskrivelse av aktiviteten til objektet da det ble registert. A description of the behavior shown by the subject at the time the Occurrence was recorded. Recommended best practice is to use a controlled vocabulary Aktivitet (kodeliste) 0..1
- funksjonsperiode Angir årstiden som registreringen gjelder for Indicates the season the Occurrence applies for CharacterString 0..1
- identifisertAv Person, personer (sammensatt og semikolonseparert), grupper eller organisasjoner som har identifisert objektets vitenskapelige identitet (scientificName) A list (concatenated and separated) of names of people, groups, or organizations who assigned the Taxon to the subject CharacterString 0..1
- assosiertMedia Liste av identifikatorer (global unique identifiers, URI, URL) til bilder og andre medier som er assosiert med objektet. Semikolonseparert. A list (concatenated and separated) of identifiers (publication, global unique identifier, URI) of media associated with the Occurrence. CharacterString 0..1
- assosiertReferanse Ei liste, gjerne sammensatt og semikolonseparert, av identifikatorer til kilden til forekomsten A list (concatenated and separated) of identifiers (publication, bibliographic reference, global unique identifier, URI) of literature associated with the Occurrence. CharacterString 0..1
- kommentar Kommentarer og notater knyttet til objektet Comments or notes about the Occurrence CharacterString 0..1
- hendelsesDato Datoen når hendelsen (gjerne registeringen i felt) skjedde. The date-time or interval during which an Event occurred. For occurrences, this is the date-time when the event was recorded. Recommended best practice is to use an encoding scheme, such as ISO 8601:2004(E). Date 1..1
- metodeProtokoll Navnet til innsamlingsmetode som ble brukt under en registrering The name of, reference to, or description of the method or protocol used during an Event CharacterString 0..1
sted Stedsnavn på artsforekomstens funnsted, kommune og fylke Geographical name on the occurrence location Sted (datatype) 1..1
- kommune nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Kommunenummer (kodeliste) 1..1
- fylke nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Fylkesnummer (kodeliste) 1..1
- lokalitet Stednavnet der objektet ble registert The specific description of the place. Less specific geographic information can be provided in other geographic terms CharacterString 0..1
forekomstID Identifikator på forekomsten. Kan genereres fra denne lenken https://www.uuidgenerator.net/ Ved mangel på en varig global unik identifikator (UUID) kan en konstruere en identifikator fra institusjonsKode, samlingsKode og katalogNummer. An identifier for the Occurrence. In the absence of a persistent global unique identifier, construct one from a combination of identifiers in the record that will most closely make the occurrenceID globally unique CharacterString 1..1
forekomstStatus Et uttrykk for om arten finnes eller ikke på lokaliteten A statement about the presence or absence of a Taxon at a Location Boolean 0..1
lisens Bruksrettigheter for andre enn den som har opphavsrett, anbefalt er CC-BY 4.0. A legal document giving official permission to do something with the resource CharacterString 1..1
koordinatPresisjon Angir usikkerhet ( i meter) fra koordinatpunktet der objektet ble funnet. The horizontal distance (in meters) from the given decimalLatitude and decimalLongitude describing the smallest circle containing the whole of the Location CharacterString 1..1
unntattOffentlighet Mer nøyaktige, men sensitive data om forekomsten finnes, men er unntatt offentlighet Additional information that exists, but that has not been shared in the given record Boolean 0..1
GenerelleEgenskaper
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 1..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
OPPHAV CharacterString 255 1..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 0..1
Punkt Punkt 0..1
Flate Flate 0..1
Kurve Kurve 0..1
DATABASEINFORMASJON Databaseinformasjon 1..1
TAKSONOMI Taksonomi 1..1
FUNNOPPLYSNINGER Funnopplysninger 1..1
STED Sted 1..1
FOREKOMST_ID CharacterString 100 1..1
FOREKOMSTSTATUS Boolean 0..1
LISENS CharacterString 50 1..1
KOORDINATPRESISJON CharacterString 12 1..1
UNNTATTOFFENTLIGHET Boolean 0..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
opphav CharacterString
oppdateringsdato DateTime
datauttaksdato DateTime
posisjon Punkt position
område Flate extent
linje Kurve centerline
databaseInformasjon Databaseinformasjon
taksonomi Taksonomi
funnOpplysninger Funnopplysninger
sted Sted
forekomstID CharacterString OccurrenceID
forekomstStatus Boolean occurrenceStatus
lisens CharacterString licence
koordinatPresisjon CharacterString coordinateUncertaintyInMeters
unntattOffentlighet Boolean informationWithheld

Vis Artsforekomst i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 0 ..1
Flate 0 ..1
Kurve 0 ..1
Databaseinformasjon 1 ..1
Taksonomi 1 ..1
Funnopplysninger 1 ..1
Sted 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Boolean 0 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Boolean 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon artsforekomstAvgrensning ArtsforekomstGrense 0..* Artsforekomst
arv subtype SvartelisteArtsforekomst supertype Artsforekomst
arv subtype Artsforekomst supertype GenerelleEgenskaper
arv subtype RødlisteArtsforekomst supertype Artsforekomst
Navn Beskrivelse
koordinatPresisjon benyttes kun ved geometritype punkt
Observasjoner med verdi JA for egenskapen unntattOffentlighet skal skjermes for innsyn med følgende virkemidler: Koordinaten skal ikke vises. Punkt endres til flate. Hendelsesdato skal bare inneholde måned og år. Lokalitetsnavnet skal fjernes. Observasjoner med verdi JA for egenskapen unntattOffentlighet skal skjermes for innsyn med følgende virkemidler: Koordinaten skal ikke vises. Punkt endres til flate. Hendelsesdato skal bare inneholde måned og år Lokalitetsnavnet skal vekk Istedet for å vise koordinaten (punkt) skal det vises et rektangel hvor punktet har en vilkårlig plassering inne i rektangelet. Rektangelet skal ha en av tre alternative størrelser: 4x4 km 8x8 km 16x16 km Det er egenskapene art og beskyttelsesobjekt (i modellen aktivitet) som bestemmer størrelsen på rektanglene. Jfr: http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M606/M606.pdf