Funnopplysninger

datatype

Artsdatabanken Erstattet

Datatype som gir detaljerte funnopplysninger om artsforekomsten.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
opprinnelsesType Hvilken type opprinnelse (dannelsesmåte) artsforekomsten har The specific nature of the data record OpprinnelsesType (kodeliste) 1..1
funnetAv Person, personer (sammensatt og semikolonseparert), grupper eller organisasjoner som har funnet/etablert objektet, gjerne fra feltregistering A list (concatenated and separated) of names of people, groups, or organizations responsible for recording the original Occurrence. The primary collector or observer, especially one who applies a personal identifier (recordNumber), should be listed first CharacterString 0..1
antallIndivider Antall individer da forekomsten ble registert The number of individuals represented present at the time of the Occurrence Integer 0..1
livsStadie Aldersklasser eller livsstadier da forekomsten ble registert. The age class or life stage of the biological individual(s) at the time the Occurrence was recorded. Recommended best practice is to use a controlled vocabulary CharacterString 0..1
kjønn Kjønnet på de biologiske individene i forekomsten The sex of the biological individual(s) represented in the Occurrence Kjønn (kodeliste) 0..1
reprodukssjonsTilstand Reproduksjonstilstanden til de biologiske individene i forekomsten The reproductive condition of the biological individual(s) represented in the Occurrence CharacterString 0..1
aktivitet Kort beskrivelse av aktiviteten til objektet da det ble registert. A description of the behavior shown by the subject at the time the Occurrence was recorded. Recommended best practice is to use a controlled vocabulary Aktivitet (kodeliste) 0..1
funksjonsperiode Angir årstiden som registreringen gjelder for Indicates the season the Occurrence applies for CharacterString 0..1
identifisertAv Person, personer (sammensatt og semikolonseparert), grupper eller organisasjoner som har identifisert objektets vitenskapelige identitet (scientificName) A list (concatenated and separated) of names of people, groups, or organizations who assigned the Taxon to the subject CharacterString 0..1
assosiertMedia Liste av identifikatorer (global unique identifiers, URI, URL) til bilder og andre medier som er assosiert med objektet. Semikolonseparert. A list (concatenated and separated) of identifiers (publication, global unique identifier, URI) of media associated with the Occurrence. CharacterString 0..1
assosiertReferanse Ei liste, gjerne sammensatt og semikolonseparert, av identifikatorer til kilden til forekomsten A list (concatenated and separated) of identifiers (publication, bibliographic reference, global unique identifier, URI) of literature associated with the Occurrence. CharacterString 0..1
kommentar Kommentarer og notater knyttet til objektet Comments or notes about the Occurrence CharacterString 0..1
hendelsesDato Datoen når hendelsen (gjerne registeringen i felt) skjedde. The date-time or interval during which an Event occurred. For occurrences, this is the date-time when the event was recorded. Recommended best practice is to use an encoding scheme, such as ISO 8601:2004(E). Date 1..1
metodeProtokoll Navnet til innsamlingsmetode som ble brukt under en registrering The name of, reference to, or description of the method or protocol used during an Event CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
OPPRINNELSESTYPE OpprinnelsesType 30 1..1
FUNNETAV CharacterString 500 0..1
ANTALLINDIVIDER Integer 6 0..1
LIVSSTADIE CharacterString 15 0..1
KJØNN Kjønn 11 0..1
REPRODUKSSJONSTILSTAND CharacterString 15 0..1
AKTIVITET Aktivitet 12 0..1
FUNKSJONSPERIODE CharacterString 15 0..1
IDENTIFISERTAV CharacterString 200 0..1
ASSOSIERTEMEDIA CharacterString 1000 0..1
ASSOSIERTEREFERANSER CharacterString 1000 0..1
KOMMENTAR CharacterString 2000 0..1
HENDELSESDATO Date 1..1
METODEPROTOKOLL CharacterString 200 0..1
Name Type English Description
opprinnelsesType OpprinnelsesType basisOfRecord
funnetAv CharacterString recordedBy
antallIndivider Integer individualCount
livsStadie CharacterString lifeStage
kjønn Kjønn sex
reprodukssjonsTilstand CharacterString reproductiveCondition
aktivitet Aktivitet behavior
funksjonsperiode CharacterString functionalPeriod
identifisertAv CharacterString identifiedBy
assosiertMedia CharacterString associatedMedia
assosiertReferanse CharacterString associatedReferences
kommentar CharacterString occurrenceRemarks
hendelsesDato Date eventDate
metodeProtokoll CharacterString samplingProtocol

Vis Funnopplysninger i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
OpprinnelsesType 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Integer 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Kjønn 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Aktivitet 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Date 1 ..1
CharacterString 0 ..1