Databaseinformasjon DATABASEINFORMASJON

datatype

Artsdatabanken Erstattet

Datatype som gir opplysninger om datakilden til artsforekomsten.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
institusjonsKode Navnet eller akronymet som institusjonen bruker for å identifisere institusjonen som forvalter objektet The name (or acronym) in use by the institution having custody of the object(s) or information referred to in the record CharacterString 1..1
samlingsKode Navnet eller akronymet som identifiserer samlingen/databasen som objektet stammer fra The name, acronym, code, or initialism identifying the collection or data set from which the record was derived CharacterString 1..1
datasettID Identifikator for et definert datasett i databasen hvor objektet stammer fra An identifier for the set of data. May be a global unique identifier or an identifier specific to a collection or institution CharacterString 0..1
datasettNavn Navnet som identifiserer datasettet i samlingen/databasen hvor objektet stammer fra The name identifying the data set from which the record was derived CharacterString 0..1
katalogNummer Identifikator (helst unik) på objektet innen datasettet eller samlingen An identifier (preferably unique) for the record within the data set or collection CharacterString 1..1
bibliografiskSitering Bibliografisk referanse til ressursen om hvordan objektet bør siteres A bibliographic reference for the resource as a statement indicating how this record should be cited (attributed) when used CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
INSTITUSJONSKODE CharacterString 50 1..1
SAMLINGSKODE CharacterString 30 1..1
DATASETT_ID CharacterString 100 0..1
DATASETTNAVN CharacterString 100 0..1
KATALOGNUMMER CharacterString 50 1..1
BIBLIOGRAFISKSITERING CharacterString 150 0..1
Name Type English Description
institusjonsKode CharacterString institutionCode
samlingsKode CharacterString collectionCode
datasettID CharacterString datasetID
datasettNavn CharacterString datasetName
katalogNummer CharacterString catalogNumber
bibliografiskSitering CharacterString bibliographicCitation

Vis Databaseinformasjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 0 ..1