Grav Grav

objekttype

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Erstattet

areal som er avsatt til gravlegging
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon geometritype som representerer bare en posisjon Punkt 0..1
område geometritype som representerer et sammenhengende område begrenset av en eller flere sekvenser av Kurve Flate 0..1
gravId unik identifikasjon av en grav innenfor et gravfelt Eksempel: <rad><kolonne> 01a 001b Merknad:Det er ingen regulering av om hvilket punkt på gravfeltet som skal defineres som origo i dette systemet. GravId (datatype) 1..1
- rad identifkasjon av rad, inntil 3 tegn, i utgangspunktet 2 siffer, eventuelt med tillegg av en bokstav ved innskutte rader CharacterString 1..1
- kolonne identifikasjon av en kolonne. I utgangspunktet 3 siffer, eventuelt en ekstra bokstav for innskutt grav CharacterString 1..1
gravtype kistegrav eller urnegrav Gravtype (enumeration) 0..1
- kistegrav grav hvor det kan settes ned én eller to kister eller inntill 8 urner. Merknad: det kan settes ned urner også der det er satt ned en eller to kister tidligere. 1..1
- urnegrav grav hvor det kan settes ned inntill 4 urner 1..1
- anonymUrnegrav grav hvor det kan settes ned én urne 1..1
fredet fredet i henhold til kulturminneloven Boolean 0..1
gravdybde enkel eller dobbelt dybde Gravdybde (enumeration) 0..1
- enkelDybde grav som tilfredsstiller normert dybde for en kiste 1..1
- dobbelDybde grav hvor det er åpnet for å sette ned to kister 1..1
- trippelDybde grav hvor det er åpnet for å sette ned tre kister Merknad: Ikke lenger tillatt i henhold til lovverket. 1..1
gravDato dato for når graven ble tatt i bruk første gang GravDato (datatype) 0..1
- etableringsdato dato når enheten ble etablert Date 0..1
- tattIBrukdato når graven ble tatt i bruk Merknad:(NB: Kan være flere datoer på en grav, jf to kister eller gjenbruk) Date 0..*
- gjentattBrukDato når graven ble tatt i ny bruk etter sletting Date 0..*
- forskjøvet når graven ble forskjøvet, jf forskriftens § 5 Date 0..1
- opphørAvFesteforhold når feste opphører og graven er slettet, jf lovens § 18 Date 0..*
tilretteleggging særskilt tilrettelagt grav jfr forskriftens §2 Tilrettelegging (datatype) 0..1
- tilrettelagt Tilrettelagt for særskilt trosretning Boolean 1..1
- merknad Merknad knytet til tilrettelegging for særskilt trosretning: Eksempel: Særlig gravretning CharacterString 0..1
gravstørrelse størrelse og form på graven Gravstørrelse (kodeliste) 0..1
bruksform angivelse av hvorvidt og hvordan graven er i bruk, og om den er festet Bruksform (enumeration) 0..1
- frigrav grav hvor gravfred råder (og hvor det ikke betales festeavgift) 1..1
- festetBrukt grav hvor det betales festeavgift. Merknad: en festet grav kan være belagt med fredningstid 1..1
- ubrukt grav som ikke er i bruk 1..1
- festetUbrukt reservert grav 1..1
- ikkeIBruk grav som ikke skal brukes 1..1
GravplassSupertype
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. DateTime 0..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
- synbarhet hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen Synbarhet (kodeliste) 0..1
- målemetodeHøyde metode for å måle høyden MålemetodeHøyde (kodeliste) 0..1
- nøyaktighetHøyde nøyaktighet for høyden i cm Integer 0..1
- maksimaltAvvik absolutt toleranse for geometriske avvik Integer 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
Målemetode (kodeliste) 1..1
- NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
Synbarhet (kodeliste) 0..1
MålemetodeHøyde (kodeliste) 0..1
- H-NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
- MAX-AVVIK Integer 6 0..1
Punkt Punkt 0..1
Flate Flate 0..1
GravId 1..1
Gravtype 0..1
FREDET Boolean 0..1
GRAVDYBDE Gravdybde 15 0..1
GravDato 0..1
Tilrettelegging 0..1
Gravstørrelse 0..1
Bruksform 0..1
Name Type English Description
datafangstdato DateTime
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
- nøyaktighet Integer
- synbarhet Synbarhet (kodeliste)
- målemetodeHøyde MålemetodeHøyde (kodeliste)
- nøyaktighetHøyde Integer
- maksimaltAvvik Integer
posisjon Punkt
område Flate
gravId GravId
gravtype Gravtype
fredet Boolean
gravdybde Gravdybde
gravDato GravDato
tilretteleggging Tilrettelegging
gravstørrelse Gravstørrelse
bruksform Bruksform

Vis Grav i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 0 ..1
Flate 0 ..1
GravId 1 ..1
Gravtype 0 ..1
Boolean 0 ..1
Gravdybde 0 ..1
GravDato 0 ..1
Tilrettelegging 0 ..1
Gravstørrelse 0 ..1
Bruksform 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon urneplass Urneplass 0..8 tilknyttetGrav Grav 1
assosiasjon avgrensning Gravkant 0..* Grav 1..2
assosiasjon gravminne Gravminne 0..* grav Grav 0..1
assosiasjon grav Grav 1..* gravfelt Gravfelt 1
assosiasjon grav Grav 2..* tilhørendeGravsted Gravsted 0..1
arv subtype Grav supertype GravplassSupertype
Navn Beskrivelse
Må ha minst en geometri inv: count(posisjon) + count(område) &gt;= 1
stellavtale og festeavtale /* stellavtale og festeavtale kan kun inngås dersom graven ikke er tilknyttet et Gravsted */ inv: self.tilhørendeGravsted -&gt; notEmpty() implies self.stellavtale -&gt; isEmpty() AND self.festeavtale -&gt; isEmpty()