Støy Noise

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

område som har bestemte egenskaper med hensyn på støynivå Merknad: Kan være representert som støysoner, støykoter eller som punkter med målte eller beregnede verdier
area with certain features relating to noise level. Note: May be represented as noise zones, noise isopleths or points with measured or calculated values
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 0..1
kote forløp som følger objektets sentrale del Kurve 0..1
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 0..1
støysonekategori støysone for planleggingsformål Støysonekategori (kodeliste) 0..1
støykilde type støykilder Støykilde (kodeliste) 0..1
støykildeidentifikasjon entydig identifikasjon på støykilden. Merknad: For eksempel parsellnavn eller nummer for veg. Ikke aktuell der flere kilder beregnes samlet, f.eks. soner for hele vegnettet i en kommune CharacterString 0..1
støynivå angivelse av beregnet støynivå Merknad: Verdien må være et heltall mellom 0 og 140 Integer 0..1
støyintervall inndeling i faste intervaller for støynivå Støyintervall (kodeliste) 0..1
støyenhet enhet for støysone Støyenhet (kodeliste) 0..1
støykildenavn navn på støykilden. Merknad: F.eks gatenavn, vegnummer, flyplassnavn, bedriftsnavn etc. Navn (datatype) 0..1
støymetode angivelse av hvilken metode som er brukt for å beregne støybelastning. Merknad: Må alltid henvise til metode som for eksempel Nordisk metode for veg (1996) eller ISO 9613-2. Oppgi gjerne også beregningsverktøy (VSTØY, TSTØY Cadna etc CharacterString 0..1
beregnetÅr år eller periode støyberegningene gjelder for. Merknad: Kan være dagens situasjon, prognoseår, eller verste-fall-kombinasjon av flere år CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Flate Flate 0..1
Kurve Kurve 0..1
Punkt Punkt 0..1
STØYSONEKATEGORI Støysonekategori 1 0..1
STØYKILDE Støykilde 2 0..1
STØYKILDEIDENTIFIKASJON CharacterString 0..1
STØYNIVÅ Integer 0..1
STØYINTERVALL Støyintervall 3 0..1
STØYENHET Støyenhet 0..1
STØYKILDENAVN Navn 0..1
STØYMETODE CharacterString 0..1
BEREGNETÅR CharacterString 0..1
Name Type English Description
område Flate extent area over which an object extends
kote Kurve
posisjon Punkt position location where the object exists
støysonekategori Støysonekategori noiseZoneCategory noise zone for planning purposes
støykilde Støykilde noiseSource types of noise sources
støykildeidentifikasjon CharacterString noiseSourceIdentification unique identification of the noise source Note: E.g. section name or road number. Not relevant where several sources are calculated jointly, e.g. zones for the entire network of roads in a municipality
støynivå Integer noiseLevel indication of calculated noise level [in dB] ?? Note: The value must be an integer between 0 and 140
støyintervall Støyintervall noiseInterval division into regular intervals for noise level
støyenhet Støyenhet noiseUnit unit for noise zone
støykildenavn Navn noiseSourceName name of the noise source Note: E.g. street_name, road number, airport, company, etc.
støymetode CharacterString noiseMethod indication of the method used to calculate the sound ??(impact/pressure level) Note: Must always refer to a method such as for instance the Nordic method for road [noise] (1996) or ISO 9613-2. Please also indicate calculation tool (VSTØY, TSTØY Cadna, etc.)
beregnetÅr CharacterString estimatedyear year or period to which the noise calculations apply Note: May be the current situation, year of the forecast, or the worst-case combination of several years

Vis Støy i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 0 ..1
Kurve 0 ..1
Punkt 0 ..1
Støysonekategori 0 ..1
Støykilde 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Integer 0 ..1
Støyintervall 0 ..1
Støyenhet 0 ..1
Navn 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Støy 1..2 avgrensning/avgrensning Støygrense 0..*