Støysonekategori NoiseZoneCategory STØYSONEKATEGORI

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

støysone for planleggingsformål
noise zone for planning purposes
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Rød sone områder som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås R
Gul sone vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredstillende støyforhold G
Grønn sone verdifulle stille området, definert av kommunen S
Grå sone område hvor støysone ikke er kartlagt U
Verdi Navn Beskrivelse
R Rød sone områder som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås
G Gul sone vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredstillende støyforhold
S Grønn sone verdifulle stille området, definert av kommunen
U Grå sone område hvor støysone ikke er kartlagt
Name Type Description Code value
Red zone <undefined> areas which are not suitable for noise sensitive use, and development of new noise sensitive building developments should be avoided Red zone
Yellow zone <undefined> evaluation zone where noise sensitive building developments may be built if corrective measures yield satisfactory noise conditions Yellow zone
Green zone <undefined> valuable quiet areas, defined by the municipality Green zone
Gray zone <undefined> areas where the noise zone has not been ??surveyed/identified Gray zone

Vis Støysonekategori i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1