Støykilde NoiseSource STØYKILDE

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

type støykilder
types of noise sources
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Annen andre kilder enn det som er nevnt i listen for øvrig A
Bane Jernbane, trikk, T-bane B
Flyplass Gjelder også helikopterlandingsplass F
Havner og terminaler Havner, godsterminaler, kollektivterminaler m.v. H
Industri Industri og annen type støyende næringsvirksomhet I
Motorsport Motorsportbaner, baner for kjøreopplæring M
Militært øvingsområde
Skytebaner skytebaner for kaliber < 20 mm (ikke skytefelt) S
Veg alle typer veg: riksveg, europaveg, fylkesveg, kommunal veg, privat veg V
Vindturbiner VI
Flerkildestøy aggregert datasett med støy fra flere kilder, sammenstilt eller beregnet (sumstøy) FL
Verdi Navn Beskrivelse
A Annen andre kilder enn det som er nevnt i listen for øvrig
B Bane Jernbane, trikk, T-bane
F Flyplass Gjelder også helikopterlandingsplass
H Havner og terminaler Havner, godsterminaler, kollektivterminaler m.v.
I Industri Industri og annen type støyende næringsvirksomhet
M Motorsport Motorsportbaner, baner for kjøreopplæring
Militært øvingsområde
S Skytebaner skytebaner for kaliber < 20 mm (ikke skytefelt)
V Veg alle typer veg: riksveg, europaveg, fylkesveg, kommunal veg, privat veg
VI Vindturbiner
FL Flerkildestøy aggregert datasett med støy fra flere kilder, sammenstilt eller beregnet (sumstøy)
Name Type Description Code value
Other <undefined> other sources, or where several sources jointly define a noise zone Other
Rail transportation <undefined> Railway, tram, subway Rail transportation
Airport <undefined> Includes helicopter landing pad Airport
Harbours and terminals <undefined> Harbours, freight terminals, public transport terminals, etc. Harbours and terminals
Industry <undefined> Industry and other types of noisy business activity Industry
Motor sport <undefined> racing track, tracks for driver training Motor sport
Military drill/training area <undefined> Military drill/training area
Target ranges <undefined> Target ranges for calibers < 20 mm (not firing range) Target ranges
Road <undefined> all types of roads: state highway, European highway, county road, municipal road, private road Road
Windmills <undefined> Windmills
Flerkildestøy

Vis Støykilde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
1 ..1