Kulturminner - Enkeltminner

Riksantikvaren Utkast 20190301

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Denne spesifikasjonen spesifiserer datasettet Enkeltminner og forvaltningen av dette produktet. Datasettet Enkeltminner egner seg til bruk i saksbehandling og beslutningssystemer, prosjektering og til geografiske analyser. Produktspesifikasjonen skal kunne brukes uavhengig av filformat.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Enkeltminner/20190301

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_5ADC2974_A145_49ac_8910_5E3F8365B344

Viser treff 1 - 26 av 26Fellesegenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


KulturminneEnkeltminneFlate objekttype

lokalitet med fysiske spor av menneskelig virksomhet, eller lokaliteter der det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til, eller steder hvor det er gjort funn av oldsaker eller samisk materiale Merknad: En lokalitet kan inneholde et eller flere enkeltminner. Objekttypen omfatter ikke stående bygninger (dvs. bygninger med tak), disse hører inn under objekttypen "bygningenhet". I tilfeller hvor kulturminnet har en viss utstrekning som f.eks. en kirkegård eller et gravfelt, bør det angis som en flate. Eksempel: Boplasser, gravminner, forsvarsverk, fangstanlegg, vegfar, bruer, kanaler, tekniske installasjoner, ruiner m.m. -- Definition -- site with physical traces of human activity, or sites to which historical incidents, beliefs or traditions are associated, or locations at which discoveries of antiquities or Sami material have been made


KulturminneEnkeltminneGrense objekttype

avgrensing av et kulturminne -- Definition -- delimitation of a cultural heritage site


TilleggsVern datatype

lovgrunnlag for restriksjoner knyttet til et objekt -- Definition - - legal basis for restrictions related to an object


KulturminneDateringGruppe datatype

kulturminnets alder -- Definition - - the age of the cultural heritage site/artefact


Vern datatype

lovgrunnlag for restriksjoner knyttet til et objekt -- Definition - - legal basis for restrictions related to an object


Matrikkelnummer datatype

Entydig identifisering av matrikkelenhet innen kommune, definert i matrikkelforskrift § 7. Matrikkelnummeret for grunneiendom, anleggseiendom og jordsameie skal bestå av et gårdsnummer og et bruksnummer. Bruksnummeret inngår i en fortløpende nummerering innenfor gårdsnummeret. Matrikkelnummer for festegrunn skal bestå av gårdsnummer, bruksnummer og festenummer. Festenummeret inngår i en fortløpende nummerering av festegrunn på vedkommende grunneiendom eller jordsameie. Matrikkelnummer for eierseksjon skal bestå av gårdsnummer, bruksnummer og seksjonsnummer. Dersom eierseksjonen ligg på festegrunn, skal festenummeret være en del av matrikkelnummeret. Seksjonsnummeret inngår i en fortløpende nummerering av eierseksjonene på vedkommende grunneiendom, anleggseiendom eller festegrunn.


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Vernetype kodeliste

hvilken forvaltningsmessig vernestatus et objekt har -- Definition - - which administrative preservation status an object has


KulturminneDateringMetode kodeliste

Metode brukt for å fastslå alder på kulturminne


KulturminneHovedMateriale kodeliste

hovedkategori et kulturminne tilhører Merknad: Kategori gjenspeiler hovedsakelig en forvaltningsmessig inndeling av kulturminnene, i motsetning til hovedgruppe og funksjon som gjenspeiler tilknytninger til samfunnssektorer. -- Definition - - main category to which a cultural heritage site/artefact belongs Note: Category primarily reflects an administrative categorization of cultural heritage sites/artefacts, as opposed to main group and function, which reflects connections to sectors of society.


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


KulturminneFunksjon kodeliste

kulturminnets opprinnelige hovedfunksjon -- Definition - - the original main function of the cultural artefact


KulturminneDateringKvalitet kodeliste

påliteligheten av datering under kulturminneDatering -- Definition - - the reliability of dating during culturalHeritageSiteDating


KulturminneEnkeltminneArt kodeliste

Art av enkeltminne som et kulturminne tilhører.


KulturminneKategori kodeliste

hovedkategori et kulturminne tilhører Merknad: Kategori gjenspeiler hovedsakelig en forvaltningsmessig inndeling av kulturminnene, i motsetning til hovedgruppe og funksjon som gjenspeiler tilknytninger til samfunnssektorer. -- Definition - - main category to which a cultural heritage site/artefact belongs Note: Category primarily reflects an administrative categorization of cultural heritage sites/artefacts, as opposed to main group and function, which reflects connections to sectors of society.


KulturminneDatering kodeliste

hvilken epoke eller periode kulturminnet stammer fra Merknad: Koden har tre siffer. Det første indikerer om kulturminnet er fra førreformatorisk tid. ( OBS: innledende null er obligatorisk) epoch or period from which the cultural heritage site dates Note: The code has three digits. The first indicates whether the cultural heritage site/artefact is from the pre-Reformation period. (NOTE: a leading zero is obligatory)


Vernelov kodeliste

hvilken lov vern av objektet er hjemlet i -- Definition - - which statute the preservation of the object is founded on


KulturminneKommunenummer kodeliste

Nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre. I tillegg til dette også kulturminneforvaltningens egen inndeling av Svalbard. Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.