Vern Preservation VERN

datatype

Riksantikvaren Utkast

lovgrunnlag for restriksjoner knyttet til et objekt
legal basis for restrictions related to an object
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
vernelov hvilken lov vern av objektet er hjemlet i Vernelov (kodeliste) 0..1
verneparagraf verneparagraf i lov Merknad: Nummer på aktuell paragraf i lov CharacterString 0..1
vernetype hvilken forvaltningsmessig vernestatus et objekt har Vernetype (kodeliste) 1..1
vernedato dato når den angitte vernetype ble gjort gyldig Date 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
VERN_LOV Vernelov 3 0..1
VERN_PARA CharacterString 10 0..1
VERNTYPE Vernetype 5 1..1
VERNEDATO Date 0..1
Name Type English Description
vernelov Vernelov preservationStatute which statute the preservation of the object is founded on
verneparagraf CharacterString preservationSection preservation section in statutes Note: Number of the relevant section in statutes
vernetype Vernetype preservationType which administrative preservation status an object has
vernedato Date preservationDate date when the indicated preservation type came into force

Vis Vern i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Vernelov 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Vernetype 1 ..1
Date 0 ..1