Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_6176D006_E0A6_42f4_B3C0_7B5816A59AF6;Pakkerealisering;;diagram;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner EAID_DB1F56BC_408C_46c2_A4A1_78026526D85D;Hovedskjema;;diagram;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner EAID_08D3FF7C_374D_429b_A1F9_85CEDFE61255;Datatyper;;diagram;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner EAID_993B3A16_5CD9_4e4f_92FD_105FF2F1E264;Kodelister;;diagram;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner EAID_1DD2FD47_C8F5_4202_86A0_6E1B4824995A;Realiseringer fra SOSI-del 1;;diagram;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner EAID_8E8ED081_C966_42d2_A520_A34AEE336DE2;Realiseringer fra SOSI-del 2;;diagram;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner EAID_47B69741_A45A_4aa5_A0A9_20E5951E79E6;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner EAID_7DD299BC_B973_4546_8086_CDF4E328D4CA;KulturminneEnkeltminneFlate;"lokalitet med fysiske spor av menneskelig virksomhet, eller lokaliteter der det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til, eller steder hvor det er gjort funn av oldsaker eller samisk materiale Merknad: En lokalitet kan inneholde et eller flere enkeltminner. Objekttypen omfatter ikke stående bygninger (dvs. bygninger med tak), disse hører inn under objekttypen ""bygningenhet"". I tilfeller hvor kulturminnet har en viss utstrekning som f.eks. en kirkegård eller et gravfelt, bør det angis som en flate. Eksempel: Boplasser, gravminner, forsvarsverk, fangstanlegg, vegfar, bruer, kanaler, tekniske installasjoner, ruiner m.m. -- Definition -- site with physical traces of human activity, or sites to which historical incidents, beliefs or traditions are associated, or locations at which discoveries of antiquities or Sami material have been made";objekttype;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner EAID_C8AB5A8E_AC80_424e_A1B3_2713F1C44F2C;KulturminneEnkeltminneGrense;avgrensing av et kulturminne -- Definition -- delimitation of a cultural heritage site;objekttype;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner EAID_280E3EA4_213F_4b39_87E6_C8E7AB7469CF;TilleggsVern;lovgrunnlag for restriksjoner knyttet til et objekt -- Definition - - legal basis for restrictions related to an object;datatype;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner EAID_3059815C_A3AF_481c_B9DA_995669EE7DC9;KulturminneDateringGruppe;kulturminnets alder -- Definition - - the age of the cultural heritage site/artefact;datatype;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner EAID_85FE0B70_1AE0_4700_875C_CF1229FEA81E;Vern;lovgrunnlag for restriksjoner knyttet til et objekt -- Definition - - legal basis for restrictions related to an object;datatype;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner EAID_C7933460_0394_4e8a_8C21_E46E28BD16CD;Matrikkelnummer;Entydig identifisering av matrikkelenhet innen kommune, definert i matrikkelforskrift § 7. Matrikkelnummeret for grunneiendom, anleggseiendom og jordsameie skal bestå av et gårdsnummer og et bruksnummer. Bruksnummeret inngår i en fortløpende nummerering innenfor gårdsnummeret. Matrikkelnummer for festegrunn skal bestå av gårdsnummer, bruksnummer og festenummer. Festenummeret inngår i en fortløpende nummerering av festegrunn på vedkommende grunneiendom eller jordsameie. Matrikkelnummer for eierseksjon skal bestå av gårdsnummer, bruksnummer og seksjonsnummer. Dersom eierseksjonen ligg på festegrunn, skal festenummeret være en del av matrikkelnummeret. Seksjonsnummeret inngår i en fortløpende nummerering av eierseksjonene på vedkommende grunneiendom, anleggseiendom eller festegrunn.;datatype;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner EAID_E4EC11A5_C428_4612_85FC_023D90DD667A;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner EAID_EA532FBF_D3B1_496a_BD60_5F4573FD991A;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner EAID_0733A8F4_FFB0_4455_8164_E441EEC0A93C;Vernetype;hvilken forvaltningsmessig vernestatus et objekt har -- Definition - - which administrative preservation status an object has;kodeliste;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner EAID_3A6698DB_CFF8_433e_8DC9_C3E4FBEA308C;KulturminneDateringMetode;Metode brukt for å fastslå alder på kulturminne;kodeliste;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner EAID_42B307DF_4911_49cd_B871_DDC0371BCFCF;KulturminneHovedMateriale;hovedkategori et kulturminne tilhører Merknad: Kategori gjenspeiler hovedsakelig en forvaltningsmessig inndeling av kulturminnene, i motsetning til hovedgruppe og funksjon som gjenspeiler tilknytninger til samfunnssektorer. -- Definition - - main category to which a cultural heritage site/artefact belongs Note: Category primarily reflects an administrative categorization of cultural heritage sites/artefacts, as opposed to main group and function, which reflects connections to sectors of society.;kodeliste;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner EAID_7323AD12_780C_4f7b_AA17_B53BC4E7FBF2;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner EAID_788289EF_E0C4_496a_BF1C_AF7E9D9ECFE5;KulturminneFunksjon;kulturminnets opprinnelige hovedfunksjon -- Definition - - the original main function of the cultural artefact;kodeliste;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner EAID_7F09552C_9C07_491e_8B39_0A605FC2B147;KulturminneDateringKvalitet;påliteligheten av datering under kulturminneDatering -- Definition - - the reliability of dating during culturalHeritageSiteDating;kodeliste;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner EAID_88472FAB_D0D8_44dc_8418_0D943AEE9450;KulturminneEnkeltminneArt;Art av enkeltminne som et kulturminne tilhører.;kodeliste;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner EAID_99397B2A_61F8_4be5_85A3_6B9653018130;KulturminneKategori;hovedkategori et kulturminne tilhører Merknad: Kategori gjenspeiler hovedsakelig en forvaltningsmessig inndeling av kulturminnene, i motsetning til hovedgruppe og funksjon som gjenspeiler tilknytninger til samfunnssektorer. -- Definition - - main category to which a cultural heritage site/artefact belongs Note: Category primarily reflects an administrative categorization of cultural heritage sites/artefacts, as opposed to main group and function, which reflects connections to sectors of society.;kodeliste;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner EAID_B9676382_DFDA_4d6f_80C6_0C4D15F7CDEB;KulturminneDatering;hvilken epoke eller periode kulturminnet stammer fra Merknad: Koden har tre siffer. Det første indikerer om kulturminnet er fra førreformatorisk tid. ( OBS: innledende null er obligatorisk) epoch or period from which the cultural heritage site dates Note: The code has three digits. The first indicates whether the cultural heritage site/artefact is from the pre-Reformation period. (NOTE: a leading zero is obligatory);kodeliste;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner EAID_D787C34D_0F39_4bc7_97FE_2B218F04C37A;Vernelov;hvilken lov vern av objektet er hjemlet i -- Definition - - which statute the preservation of the object is founded on;kodeliste;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner EAID_F9FF4F37_E782_493e_8193_9E50DDBB8793;KulturminneKommunenummer;Nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre. I tillegg til dette også kulturminneforvaltningens egen inndeling av Svalbard. Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.;kodeliste;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner EAID_280E3EA4_213F_4b39_87E6_C8E7AB7469CF;tilleggsvernetype;hvilken forvaltningsmessig vernestatus et objekt har -- Definition -- which administrative preservation status an object has ;egenskap;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner\TilleggsVern EAID_280E3EA4_213F_4b39_87E6_C8E7AB7469CF;tilleggsvernedato;dato når den angitte vernetype ble gjort gyldig -- Definition -- date when the indicated preservation type came into force ;egenskap;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner\TilleggsVern EAID_3059815C_A3AF_481c_B9DA_995669EE7DC9;kulturminneDatering;hvilken epoke eller periode kulturminnet stammer fra -- Definition -- epoch or period from which the cultural heritage site dates ;egenskap;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner\KulturminneDateringGruppe EAID_3059815C_A3AF_481c_B9DA_995669EE7DC9;kulturminneDateringKvalitet;påliteligheten av datering under kulturminneDatering -- Definition -- the reliability of dating during culturalHeritageSiteDating ;egenskap;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner\KulturminneDateringGruppe EAID_3059815C_A3AF_481c_B9DA_995669EE7DC9;kulturminneDateringMetode;Metode brukt for å fastslå alder på kulturminne;egenskap;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner\KulturminneDateringGruppe EAID_47B69741_A45A_4aa5_A0A9_20E5951E79E6;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner\Fellesegenskaper EAID_47B69741_A45A_4aa5_A0A9_20E5951E79E6;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner\Fellesegenskaper EAID_47B69741_A45A_4aa5_A0A9_20E5951E79E6;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;egenskap;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner\Fellesegenskaper EAID_47B69741_A45A_4aa5_A0A9_20E5951E79E6;førsteDigitaliseringsdato;dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet.;egenskap;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner\Fellesegenskaper EAID_47B69741_A45A_4aa5_A0A9_20E5951E79E6;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner\Fellesegenskaper EAID_47B69741_A45A_4aa5_A0A9_20E5951E79E6;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner\Fellesegenskaper EAID_47B69741_A45A_4aa5_A0A9_20E5951E79E6;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner\Fellesegenskaper EAID_47B69741_A45A_4aa5_A0A9_20E5951E79E6;informasjon;generell opplysning;egenskap;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner\Fellesegenskaper EAID_47B69741_A45A_4aa5_A0A9_20E5951E79E6;linkAskeladden;link til informasjon i Askeladden;egenskap;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner\Fellesegenskaper EAID_47B69741_A45A_4aa5_A0A9_20E5951E79E6;linkKulturminnesøk;link til informasjon i Kulturminnesøk;egenskap;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner\Fellesegenskaper EAID_7DD299BC_B973_4546_8086_CDF4E328D4CA;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner\KulturminneEnkeltminneFlate EAID_7DD299BC_B973_4546_8086_CDF4E328D4CA;navn;ord som noen eller noe kalles ved -- Definition -- a word or words by which someone or something is designated ;egenskap;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner\KulturminneEnkeltminneFlate EAID_7DD299BC_B973_4546_8086_CDF4E328D4CA;vern;lovgrunnlag for restriksjoner knyttet til et objekt -- Definition -- legal basis for restrictions related to an object ;egenskap;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner\KulturminneEnkeltminneFlate EAID_7DD299BC_B973_4546_8086_CDF4E328D4CA;kulturminneKategori;hvilken hovedkategori et kulturminne tilhører -- Definition -- main category to which a cultural heritage site/artefact belongs ;egenskap;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner\KulturminneEnkeltminneFlate EAID_7DD299BC_B973_4546_8086_CDF4E328D4CA;kulturminneDateringGruppe;kulturminnets alder -- Definition -- the age of the cultural heritage site/artefact ;egenskap;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner\KulturminneEnkeltminneFlate EAID_7DD299BC_B973_4546_8086_CDF4E328D4CA;kulturminneEnkeltminneArt;Art av enkeltminne som et kulturminne tilhører.;egenskap;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner\KulturminneEnkeltminneFlate EAID_7DD299BC_B973_4546_8086_CDF4E328D4CA;kulturminneOpprinneligFunksjon;kulturminnets opprinnelige hovedfunksjon -- Definition -- the original main function of the cultural artefact ;egenskap;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner\KulturminneEnkeltminneFlate EAID_7DD299BC_B973_4546_8086_CDF4E328D4CA;kulturminneSynlig;opplysning om hvorvidt objektet er synlig på eller over bakkenivå Merknad: Dersom minst ett av enkeltminene på en kulturminnelokalitet er synlig, skal lokaliteten regnes som synlig -- Definition -- information as to whether the object is visible on or above ground level Note: If at least one of the individual sites/artefacts at cultural heritage location is visible, then the site must be regarded as visible ;egenskap;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner\KulturminneEnkeltminneFlate EAID_7DD299BC_B973_4546_8086_CDF4E328D4CA;kulturminneNåværendeFunksjon;nåværende eller sist registrerte funksjon -- Definition -- current or most recently registered function ;egenskap;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner\KulturminneEnkeltminneFlate EAID_7DD299BC_B973_4546_8086_CDF4E328D4CA;kulturminneHovedMateriale;hovedmaterialet brukt i framstilling av kulturminnet -- Definition -- the main material used in the making of the cultural artefact ;egenskap;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner\KulturminneEnkeltminneFlate EAID_7DD299BC_B973_4546_8086_CDF4E328D4CA;tilleggsvern;lovgrunnlag for restriksjoner knyttet til et objekt -- Definition -- legal basis for restrictions related to an object ;egenskap;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner\KulturminneEnkeltminneFlate EAID_7DD299BC_B973_4546_8086_CDF4E328D4CA;matrikkelnummer;Entydig identifisering av matrikkelenhet innen kommune, definert i matrikkelforskrift § 7.;egenskap;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner\KulturminneEnkeltminneFlate EAID_85FE0B70_1AE0_4700_875C_CF1229FEA81E;vernelov;hvilken lov vern av objektet er hjemlet i -- Definition -- which statute the preservation of the object is founded on ;egenskap;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner\Vern EAID_85FE0B70_1AE0_4700_875C_CF1229FEA81E;verneparagraf;verneparagraf i lov Merknad: Nummer på aktuell paragraf i lov -- Definition -- preservation section in statutes Note: Number of the relevant section in statutes;egenskap;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner\Vern EAID_85FE0B70_1AE0_4700_875C_CF1229FEA81E;vernetype;hvilken forvaltningsmessig vernestatus et objekt har -- Definition -- which administrative preservation status an object has ;egenskap;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner\Vern EAID_85FE0B70_1AE0_4700_875C_CF1229FEA81E;vernedato;dato når den angitte vernetype ble gjort gyldig -- Definition -- date when the indicated preservation type came into force ;egenskap;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner\Vern EAID_C7933460_0394_4e8a_8C21_E46E28BD16CD;kommunenummer;nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste. I tillegg finnes i denne lista uoffisielle interne kommunenumre for Svalbard. Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer.;egenskap;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner\Matrikkelnummer EAID_C7933460_0394_4e8a_8C21_E46E28BD16CD;gårdsnummer;En kommune er delt inn i flere gårder, og alle matrikkelenheter ligger på en gårdsenhet. Gårdsnummer er nummeret på en gårdsenhet i matrikkelen og er unikt innenfor hver kommune. Forkortelsen er gnr;egenskap;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner\Matrikkelnummer EAID_C7933460_0394_4e8a_8C21_E46E28BD16CD;bruksnummer;Hver gård er delt opp i et eller flere bruk. Neste ledige bruksnummer innen et gårdsnummer tildeles automatisk. Forkortelsen er bnr;egenskap;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner\Matrikkelnummer EAID_C7933460_0394_4e8a_8C21_E46E28BD16CD;festenummer;Fortløpende nummerering av fester under gårdsnummer/bruksnummer. Forkortelsen er fnr;egenskap;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner\Matrikkelnummer EAID_C7933460_0394_4e8a_8C21_E46E28BD16CD;seksjonsnummer;Fortløpende nummerering av seksjoner under gårdsnummer/bruksnummer og eventuelt festenummer.;egenskap;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner\Matrikkelnummer EAID_C8AB5A8E_AC80_424e_A1B3_2713F1C44F2C;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner\KulturminneEnkeltminneGrense EAID_E4EC11A5_C428_4612_85FC_023D90DD667A;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner\Identifikasjon EAID_E4EC11A5_C428_4612_85FC_023D90DD667A;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner\Identifikasjon EAID_E4EC11A5_C428_4612_85FC_023D90DD667A;versjonId;"identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner\Identifikasjon EAID_EA532FBF_D3B1_496a_BD60_5F4573FD991A;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner\Posisjonskvalitet EAID_EA532FBF_D3B1_496a_BD60_5F4573FD991A;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm;egenskap;20190301;Utkast;Kulturminner - Enkeltminner;SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner\Posisjonskvalitet