Skredhendelser

Norges vassdrags- og energidirektorat Erstattet 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Spesifikasjonen inneholder historiske skredhendelser.

Viser treff 1 - 10 av 10
SkredObsHistorisk objekttype

sted hvor det er beskrevet en skredhendelse fra historisk tid Merknad: Ofte er det skadestedet som er stedfestet og ikke selve skredet.


SkredtypeDetaljert kodeliste

hvilke skredmasser som er forbundet med skredfaren eller skredhendelsen Merknad 1: Ulike typer skredmasser som bl.a. stein, snø, fjell, jord og kombinasjoner av disse Merknad 2: Denne kodelisten er mer detaljert enn Skredtype definert i SOSI-standarden SKRED -- Definition - - what type of avalanche/landslide masses related to the avalanche/landslide hazard or event Note: Various types of avalanche/landslide masses, such as rock, snow, soil and combinations of these


NøyaktighetPosisjonsangivelse kodeliste

angir nøyaktighet for posisjonsangivelsen


NøyaktighetTidsangivelse kodeliste

angir nøyaktighet for tidsangivelsen


RegistreringStatus kodeliste

status for registreringen av skredhendelsen og kvalitetsnivå på denne


UtløsningÅrsak kodeliste

hva som utløste skredet eller som var årsaken til at skredet gikk


JaNeiUkjent kodeliste

enkel kodeliste med valgene Ja, Nei, Ukjent