SkredObsHistorisk

objekttype

Norges vassdrags- og energidirektorat Erstattet

sted hvor det er beskrevet en skredhendelse fra historisk tid Merknad: Ofte er det skadestedet som er stedfestet og ikke selve skredet.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 1..1
skredID unik ID for skredhendelsen CharacterString 1..1
skredType skredtype for skredhendelsen i henhold til kodeliste SkredtypeDetaljert (kodeliste) 1..1
skredNavn navn på skredet, gitt av den som har registrert skredet CharacterString 0..1
stedsnavn lokalt stedsnavn CharacterString 0..1
skredTidspunkt tidsangivelse for når skredet gikk (dato og klokkeslett) DateTime 0..1
nøyaktighetSkredTidspunkt hvor nøyaktig tidsangivelsen er NøyaktighetTidsangivelse (kodeliste) 0..1
nøyaktighetSkredPosisjon hvor nøyaktig posisjonsangivelsen av skredhendelsen er NøyaktighetPosisjonsangivelse (kodeliste) 0..1
utløsningÅrsak hva som utløste skredet eller som var årsaken til at skredet gikk UtløsningÅrsak (kodeliste) 0..1
personBerørt om personer var berørt (skadet/drept) av skredet JaNeiUkjent (kodeliste) 1..1
bygningSkadet om bygninger ble skadet i skredet JaNeiUkjent (kodeliste) 1..1
vegSkadet om veg/vegrelaterte installasjoner ble skadet i skredet JaNeiUkjent (kodeliste) 1..1
baneSkadet om jernbane/jernbanerelaterte installasjoner ble skadet i skredet JaNeiUkjent (kodeliste) 1..1
skogJordDyrSkadet om skogbruk/jordbruk/bufe ble skadet i skredet JaNeiUkjent (kodeliste) 1..1
fremkomstmiddelSkadet om fremkomstmidler ble skadet i skredet JaNeiUkjent (kodeliste) 1..1
annetSkadet om andre økonomiske/samfunnsnyttige installasjoner ble skadet i skredet JaNeiUkjent (kodeliste) 1..1
evakurering om det ble igangsatt evakuering i skredområdet JaNeiUkjent (kodeliste) 1..1
redningsaskjon om det ble igangsatt redningsaksjon(er) i skredområdet JaNeiUkjent (kodeliste) 1..1
værObservasjon om det er gjort værobservasjoner i skredområdet JaNeiUkjent (kodeliste) 1..1
skredtekniskeParametre om det er registrert skredtekniske parametre om skredet JaNeiUkjent (kodeliste) 1..1
flodbølge om skredet utløste flodbølgeaktivitet JaNeiUkjent (kodeliste) 1..1
øyenvitne om det var noen øyenvitner til skredet JaNeiUkjent (kodeliste) 1..1
dokumentasjon om det finnes noen form for dokumentasjon (bilder, rapporter, avisartikler, osv.) JaNeiUkjent (kodeliste) 1..1
totAntPersOmkommet hvor mange som omkom i skredet Integer 0..1
totAntOmkommetBebyggelse antall omkomne som befant seg i/ved bebyggelse Integer 0..1
totAntOmkommetVeg antall omkomne som befant seg på veg, gangveg, osv. Integer 0..1
totAntOmkommetBane antall omkomne som befant seg på tog Integer 0..1
totAntOmkommetFriluftsliv antall omkomne som bedrev friluftsaktiviteter Integer 0..1
totAntOmkommetAnlegg antall omkomne som jobbet på anlegg Integer 0..1
totAntOmkommetAndre antall omkomne som befant seg på annet sted/bedrev annen aktivitet Integer 0..1
kilde navn på etat el.l. som registrerte skredhendelsen, eventuelt kilde hvis skredhendelsen er importert fra andre databaser CharacterString 0..1
beskrivelse beskrivelse av skredhendelsen CharacterString 0..1
registreringStatus status for registeringen RegistreringStatus (kodeliste) 0..1
registrertDato dato for når registeringen ble utført DateTime 0..1
endretDato dato for endring av registeringen DateTime 0..1
superID SuperhendelseID - benyttes hvis skredhendelsen er en del av en superhendelse (for eksempel en stor flom som har ført til flere skredhendelser i et større område) CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Punkt 1..1
SKREDID CharacterString 38 1..1
SKREDTYPE SkredtypeDetaljert 5 1..1
SKREDNAVN CharacterString 50 0..1
STEDSNAVN CharacterString 50 0..1
SKREDTIDSPUNKT DateTime 0..1
NØYAKTIGHETSKREDTIDSPUNKT NøyaktighetTidsangivelse 25 0..1
NØYAKTIGHETSKREDPOSISJON NøyaktighetPosisjonsangivelse 15 0..1
UTLØSNINGÅRSAK UtløsningÅrsak 40 0..1
PERSONBERØRT JaNeiUkjent 10 1..1
BYGNINGSKADET JaNeiUkjent 10 1..1
VEGSKADET JaNeiUkjent 10 1..1
BANESKADET JaNeiUkjent 10 1..1
SKOGJORDDYRSKADET JaNeiUkjent 10 1..1
FREMKOMSTMIDDELSKADET JaNeiUkjent 10 1..1
ANNETSKADET JaNeiUkjent 10 1..1
EVAKUERING JaNeiUkjent 10 1..1
REDNINGSAKSJON JaNeiUkjent 10 1..1
VÆROBSERVASJON JaNeiUkjent 10 1..1
SKREDTEKNISKEPARAMETRE JaNeiUkjent 10 1..1
FLODBØLGE JaNeiUkjent 10 1..1
ØYENVITNE JaNeiUkjent 10 1..1
DOKUMENTASJON JaNeiUkjent 10 1..1
TOTANTPERSOMKOMMET Integer 10 0..1
TOTANTOMKOMMETBEBYGGELSE Integer 10 0..1
TOTANTOMKOMMETVEG Integer 10 0..1
TOTANTOMKOMMETBANE Integer 10 0..1
TOTANTOMKOMMETFRILUFTSLIV Integer 10 0..1
TOTANTOMKOMMETANLEGG Integer 10 0..1
TOTANTOMKOMMETANDRE Integer 10 0..1
KILDE CharacterString 50 0..1
BESKRIVELSE CharacterString 2000 0..1
REGISTRERINGSTATUS RegistreringStatus 30 0..1
REGISTRERTDATO DateTime 0..1
ENDRETDATO DateTime 0..1
SUPERID CharacterString 38 0..1
Name Type English Description
posisjon Punkt location where the object exists
skredID CharacterString
skredType SkredtypeDetaljert
skredNavn CharacterString
stedsnavn CharacterString
skredTidspunkt DateTime
nøyaktighetSkredTidspunkt NøyaktighetTidsangivelse
nøyaktighetSkredPosisjon NøyaktighetPosisjonsangivelse
utløsningÅrsak UtløsningÅrsak
personBerørt JaNeiUkjent
bygningSkadet JaNeiUkjent
vegSkadet JaNeiUkjent
baneSkadet JaNeiUkjent
skogJordDyrSkadet JaNeiUkjent
fremkomstmiddelSkadet JaNeiUkjent
annetSkadet JaNeiUkjent
evakurering JaNeiUkjent
redningsaskjon JaNeiUkjent
værObservasjon JaNeiUkjent
skredtekniskeParametre JaNeiUkjent
flodbølge JaNeiUkjent
øyenvitne JaNeiUkjent
dokumentasjon JaNeiUkjent
totAntPersOmkommet Integer
totAntOmkommetBebyggelse Integer
totAntOmkommetVeg Integer
totAntOmkommetBane Integer
totAntOmkommetFriluftsliv Integer
totAntOmkommetAnlegg Integer
totAntOmkommetAndre Integer
kilde CharacterString
beskrivelse CharacterString
registreringStatus RegistreringStatus
registrertDato DateTime
endretDato DateTime
superID CharacterString

Vis SkredObsHistorisk i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1
CharacterString 1 ..1
SkredtypeDetaljert 1 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
DateTime 0 ..1
NøyaktighetTidsangivelse 0 ..1
NøyaktighetPosisjonsangivelse 0 ..1
UtløsningÅrsak 0 ..1
JaNeiUkjent 1 ..1
JaNeiUkjent 1 ..1
JaNeiUkjent 1 ..1
JaNeiUkjent 1 ..1
JaNeiUkjent 1 ..1
JaNeiUkjent 1 ..1
JaNeiUkjent 1 ..1
JaNeiUkjent 1 ..1
JaNeiUkjent 1 ..1
JaNeiUkjent 1 ..1
JaNeiUkjent 1 ..1
JaNeiUkjent 1 ..1
JaNeiUkjent 1 ..1
JaNeiUkjent 1 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
RegistreringStatus 0 ..1
DateTime 0 ..1
DateTime 0 ..1
CharacterString 0 ..1