Mulig marin leire

Norges geologiske undersøkelse Gyldig 1.1

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Mulighet for marin leire er basert på løsmassekart i ulik målestokk og datasett for marin grense. Løsmassetyper under marin grense er klassifisert etter muligheten for å finne marin leire og kan grovt sett inndeles i seks klasser.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/MuligMarinLeire/1.0

Viser treff 1 - 30 av 30

AnnetKvTema kodeliste

andre kvartærgeologiske tema Merknad: Tema som f.eks. i områder over/under marin grense, isskille, hovedvannskille mv. Bygges ut etter behov


Dataavgrensning objekttype

generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering


FiktivDelelinje objekttype

linje for å dele opp store flateobjekter Merknad: En del produktspesifikasjoner benytter spesifikke fiktive delelinjer.


GeolPavisningstype kodeliste

hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for å påvisningen/registreringen -- Definition - - with what certainty a geological object has been identified in the terrain, or on which method the identification/registration is based


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet. Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt.


Kartbladkant objekttype

avgrensningslinje for et kart som dekker et nærmere angitt geografisk område, ofte basert på en offentlig kartbladinndeling


Karttype kodeliste

type kartbladinndeling


LosmasseGrense objekttype

avgrensning av ulike typer løsmasser (jordarter)


Fellesegenskaper_Losmassegrenser objekttype

abstrakt objekttype som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.Losmassetype kodeliste

kvartærgeologiske løsmassetyper (jordartstyper) Merknad: Nærmere forklaring til definisjoner og dannelsesmåte er å finne i heftet; Kvartærgeologisk kart over Norge, 1:1 mill., tema jordarter (Thoresen M, Norges geologiske undersøkelse, 1991) og i NGU intern-rapport 2001.018 (Bergstrøm m.fl.).


MarinGrense objekttype

høyeste havnivå etter siste istid


Fellesegenskaper_MarinGrense objekttype

abstrakt objekttype som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


MarinGrenseFlate objekttype

områdene (arealene) henholdsvis under og over marin grense


Fellesegenskaper_MarinGrenseFlate objekttype

abstrakt objekttype som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Fellesegenskaper_MarinGrensePkt objekttype

abstrakt objekttype som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


MarinGrensePkt objekttype

punktobservasjon for marin grense


MarinGrenseRegType kodeliste

høyeste havnivå etter siste istid


MarinGrenseType kodeliste

type avsetning eller landskapsform registreringen er basert påMuligMarinLeire kodeliste

mulighet for marin leire Merknad: bør kun benyttes under/ved marin grense for arealer som er kartlagt i N50 eller bedre


MuligMarinLeireFlate objekttype

areal bestående av en løsmassetype (jordart)


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is basedPosisjonskvalitet_NGU datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen. NGU_utvalg for dette tema Merknad: Posisjonskvalitet er ikke konform med kvalitetsmodellen i ISO slik den er defineret i ISO19157:2013, men er en videreføring av tildligere brukte kvalitetsegenskaper i SOSI.

Temakartavgrensning objekttype

avgrensningslinje for et temakart