MarinGrense

objekttype

Norges geologiske undersøkelse Gyldig

høyeste havnivå etter siste istid
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
geolPavisningstype hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for å påvisningen/registreringen GeolPavisningstype (kodeliste) 0..1
Fellesegenskaper_MarinGrense
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 0..1
- lokalId lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans) CharacterString 0..1
førsteDigitaliseringsdato dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet. DateTime 0..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IDENT Identifikasjon (datatype) 111 0..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
FØRSTEDIGITALISERINGSDATO DateTime 0..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 0..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
KURVE Kurve 111 1..1
GeolPavisningstype 0..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
førsteDigitaliseringsdato DateTime
datauttaksdato DateTime
opphav CharacterString
grense Kurve
geolPavisningstype GeolPavisningstype with what certainty a geological object has been identified in the terrain, or on which method the identification/registration is based

Vis MarinGrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
GeolPavisningstype 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrensning MarinGrense 0..* MarinGrenseFlate
arv subtype MarinGrense supertype Fellesegenskaper_MarinGrense