MarinGrensePkt

objekttype

Norges geologiske undersøkelse Gyldig

punktobservasjon for marin grense
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
marinGrenseType type avsetning eller landskapsform registreringen er basert på MarinGrenseType (kodeliste) 0..1
marinGrenseRegType høyeste havnivå etter siste istid MarinGrenseRegType (kodeliste) 0..1
navn ord som noen eller noe kalles ved CharacterString 0..1
inklModellering definerer om marin grense-observasjonen er inkludert (Ja) eller ikke (Nei) i modellering av marin grense og tidligere havdekte områder. Ekskludering av marin grense-observasjoner er basert på en regionalgeologisk vurdering. Boolean 0..1
høyde et punkts vertikale avstand over en fysisk eller matematisk definert referanseflate [H] Integer 1..1
posisjon objektet har punktgeometri Punkt 1..1
Fellesegenskaper_MarinGrensePkt
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 0..1
- lokalId lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans) CharacterString 0..1
førsteDigitaliseringsdato dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet. DateTime 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). DateTime 0..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet_NGU (datatype) 0..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 1..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
egnetMålestokk beskriver det målestokksområdet hvor dataene er best egnet. Egenskapen viser målestokktallet, eksempel: 1:50 000 = 50000. Objekter kan være utvalgt, plassert eller generalisert i forhold til egnet målestokk. Denne egenskapen kan benyttes for å velge hvilke objekter som skal tegnes ut i ulike målestokker. Integer 0..1
geolBeskrivelse beskrivende tekstfelt eller link (URL) til tekstlig beskrivelse CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IDENT Identifikasjon (datatype) 111 0..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
FØRSTEDIGITALISERINGSDATO DateTime 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
KVALITET Posisjonskvalitet_NGU (datatype) 111 0..1
- MÅLEMETODE Målemetode (kodeliste) 111 1..1
- NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 1..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
EGNETMÅLESTOKK Integer 8 0..1
GEOBESK CharacterString 255 0..1
MarinGrenseType 0..1
MarinGrenseRegType 0..1
NAVN CharacterString 60 0..1
INKLMODELLERING Boolean 0..1
HØYDE Integer 10 1..1
Punkt 1..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
førsteDigitaliseringsdato DateTime
oppdateringsdato DateTime Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set.
kvalitet Posisjonskvalitet_NGU (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
- nøyaktighet Integer
datauttaksdato DateTime
opphav CharacterString
egnetMålestokk Integer
geolBeskrivelse CharacterString
marinGrenseType MarinGrenseType
marinGrenseRegType MarinGrenseRegType
navn CharacterString
inklModellering Boolean
høyde Integer
posisjon Punkt

Vis MarinGrensePkt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
MarinGrenseType 0 ..1
MarinGrenseRegType 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Boolean 0 ..1
Integer 1 ..1
Punkt 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype MarinGrensePkt supertype Fellesegenskaper_MarinGrensePkt