Kartbladkant

objekttype

Norges geologiske undersøkelse Gyldig

avgrensningslinje for et kart som dekker et nærmere angitt geografisk område, ofte basert på en offentlig kartbladinndeling
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
karttype type kartbladinndeling Karttype (kodeliste) 0..1
Fellesegenskaper_Losmassegrenser
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 0..1
- lokalId lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans) CharacterString 0..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
egnetMålestokk beskriver det målestokksområdet hvor dataene er best egnet. Egenskapen viser målestokktallet, eksempel: 1:50 000 = 50000. Objekter kan være utvalgt, plassert eller generalisert i forhold til egnet målestokk. Denne egenskapen kan benyttes for å velge hvilke objekter som skal tegnes ut i ulike målestokker. Integer 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Identifikasjon (datatype) 111 0..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 0..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
EGNETMÅLESTOKK Integer 8 0..1
Kurve 1..1
Karttype 0..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
datauttaksdato DateTime
opphav CharacterString
egnetMålestokk Integer
grense Kurve
karttype Karttype

Vis Kartbladkant i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Karttype 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon kartbladkant Kartbladkant 0..* MuligMarinLeireFlate
arv subtype Kartbladkant supertype Fellesegenskaper_Losmassegrenser