Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_E446B850_9EE4_4c54_8387_F8047A3D98BB;Realisering Fellesegenskaper_MuligMarinLeire;;diagram;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire EAID_0AEF6F10_BD6F_4987_9590_53883F2307C7;Hoveddiagram MuligMarinLeire;;diagram;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire EAID_E5DFF172_41D9_4a2d_B83D_274E80B561CE;Pakkerealiseringer MuligMarinLeire;;diagram;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire EAID_6981840B_B1DF_419c_9E20_52D73687BA5B;Kodeliste Losmassetype;;diagram;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire EAID_2C8F24C9_0A65_4d76_ABE1_AB7A7939D294;Realisering fra Løsmasse;;diagram;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire EAID_DBC0E011_C7C4_4904_95F7_B5D6C05A0D67;Realisering fra Geologi Generell del;;diagram;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire EAID_AC8E01F0_A6A9_4dc8_B5F0_A5B58FA31535;Realisering fra Generelle typer;;diagram;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire EAID_0E9A6B37_C70C_43d3_904F_D889360EB25D;MarinGrenseFlate;områdene (arealene) henholdsvis under og over marin grense;objekttype;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire EAID_288D74BD_5DBB_4636_8954_A60D832B97C5;MarinGrense;høyeste havnivå etter siste istid;objekttype;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire EAID_39DFC327_F38E_4119_9915_CF8BB0A32DE7;Dataavgrensning;generell avgrensningslinje, f.eks. mellom datasett med ulik kvalitet, innhold eller detaljering;objekttype;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire EAID_60559F36_3738_468a_AB22_7F34142C0FF7;Fellesegenskaper_MarinGrenseFlate;abstrakt objekttype som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire EAID_7A4432D7_9DB0_42b8_9288_22313CB3645B;Kartbladkant;avgrensningslinje for et kart som dekker et nærmere angitt geografisk område, ofte basert på en offentlig kartbladinndeling;objekttype;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire EAID_9B65D16B_AB96_488d_BF17_0BAD8309884E;LosmasseGrense;avgrensning av ulike typer løsmasser (jordarter);objekttype;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire EAID_AA5D6D1B_D491_4652_8F11_44709133E49F;Fellesegenskaper_MarinGrensePkt;abstrakt objekttype som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire EAID_C25DAE9D_B2B6_4847_B8E9_5EE71F55C423;Fellesegenskaper_MarinGrense;abstrakt objekttype som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire EAID_C3D859EB_9433_4545_B61B_14B0FA0D0FD7;Temakartavgrensning;avgrensningslinje for et temakart;objekttype;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire EAID_CA6B43B6_37D4_4ad2_9E6C_4518DCBC217C;Fellesegenskaper_Losmassegrenser;abstrakt objekttype som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire EAID_D1DF74AC_3EB1_4115_B35E_238C60C4C02E;MarinGrensePkt;punktobservasjon for marin grense;objekttype;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire EAID_E2209983_FC69_4db2_B834_4B367214B2CC;MuligMarinLeireFlate;areal bestående av en løsmassetype (jordart);objekttype;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire EAID_EE39EA43_2425_4f6e_81F2_4E43F0CEFED1;FiktivDelelinje;linje for å dele opp store flateobjekter Merknad: En del produktspesifikasjoner benytter spesifikke fiktive delelinjer.;objekttype;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire EAID_7B44A3FB_191B_4137_9748_C83C6418BF69;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet. Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt.;datatype;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire EAID_7C8A262A_7DDB_42cf_A913_3D24A8820642;Posisjonskvalitet_NGU;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen. NGU_utvalg for dette tema Merknad: Posisjonskvalitet er ikke konform med kvalitetsmodellen i ISO slik den er defineret i ISO19157:2013, men er en videreføring av tildligere brukte kvalitetsegenskaper i SOSI.;datatype;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire EAID_1C6082A9_92F9_4b1f_A092_1D289EFDB6D2;MuligMarinLeire;mulighet for marin leire Merknad: bør kun benyttes under/ved marin grense for arealer som er kartlagt i N50 eller bedre;kodeliste;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire EAID_2729FA4E_91A2_45d6_9432_2FB0129553CF;GeolPavisningstype;hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for å påvisningen/registreringen -- Definition - - with what certainty a geological object has been identified in the terrain, or on which method the identification/registration is based;kodeliste;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire EAID_31AA6544_B991_4f22_B737_73B8DE05BF5B;MarinGrenseRegType;høyeste havnivå etter siste istid;kodeliste;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire EAID_3B9C6479_2336_42ab_81B5_D568A1E9DFD0;Losmassetype;"kvartærgeologiske løsmassetyper (jordartstyper) Merknad: Nærmere forklaring til definisjoner og dannelsesmåte er å finne i heftet; Kvartærgeologisk kart over Norge, 1:1 mill., tema jordarter (Thoresen M, Norges geologiske undersøkelse, 1991) og i NGU intern-rapport 2001.018 (Bergstrøm m.fl.).";kodeliste;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire EAID_463EED29_6A96_452f_9EE2_EA780FC10943;Karttype;type kartbladinndeling;kodeliste;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire EAID_4CBF8F1F_C586_473b_8F24_1F2C0799BC5B;MarinGrenseType;type avsetning eller landskapsform registreringen er basert på;kodeliste;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire EAID_C0ED5F47_3A13_4290_9304_A5BD158E41D2;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire EAID_FF1E6A4F_74DC_439c_9589_EFA87068FAC7;AnnetKvTema;andre kvartærgeologiske tema Merknad: Tema som f.eks. i områder over/under marin grense, isskille, hovedvannskille mv. Bygges ut etter behov;kodeliste;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire EAID_0E9A6B37_C70C_43d3_904F_D889360EB25D;område;objektets utstrekning;egenskap;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\MarinGrenseFlate EAID_0E9A6B37_C70C_43d3_904F_D889360EB25D;annetKvTema;andre kvartærgeologiske tema;egenskap;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\MarinGrenseFlate EAID_288D74BD_5DBB_4636_8954_A60D832B97C5;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\MarinGrense EAID_288D74BD_5DBB_4636_8954_A60D832B97C5;geolPavisningstype;hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for å påvisningen/registreringen -- Definition -- with what certainty a geological object has been identified in the terrain, or on which method the identification/registration is based ;egenskap;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\MarinGrense EAID_39DFC327_F38E_4119_9915_CF8BB0A32DE7;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\Dataavgrensning EAID_60559F36_3738_468a_AB22_7F34142C0FF7;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\Fellesegenskaper_MarinGrenseFlate EAID_60559F36_3738_468a_AB22_7F34142C0FF7;førsteDigitaliseringsdato;dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet.;egenskap;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\Fellesegenskaper_MarinGrenseFlate EAID_60559F36_3738_468a_AB22_7F34142C0FF7;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering ;egenskap;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\Fellesegenskaper_MarinGrenseFlate EAID_60559F36_3738_468a_AB22_7F34142C0FF7;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\Fellesegenskaper_MarinGrenseFlate EAID_7A4432D7_9DB0_42b8_9288_22313CB3645B;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\Kartbladkant EAID_7A4432D7_9DB0_42b8_9288_22313CB3645B;karttype;type kartbladinndeling;egenskap;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\Kartbladkant EAID_7B44A3FB_191B_4137_9748_C83C6418BF69;lokalId;lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\Identifikasjon EAID_7B44A3FB_191B_4137_9748_C83C6418BF69;navnerom;navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no;egenskap;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\Identifikasjon EAID_7B44A3FB_191B_4137_9748_C83C6418BF69;versjonId;identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans);egenskap;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\Identifikasjon EAID_7C8A262A_7DDB_42cf_A913_3D24A8820642;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\Posisjonskvalitet_NGU EAID_7C8A262A_7DDB_42cf_A913_3D24A8820642;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm ;egenskap;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\Posisjonskvalitet_NGU EAID_9B65D16B_AB96_488d_BF17_0BAD8309884E;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\LosmasseGrense EAID_AA5D6D1B_D491_4652_8F11_44709133E49F;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\Fellesegenskaper_MarinGrensePkt EAID_AA5D6D1B_D491_4652_8F11_44709133E49F;førsteDigitaliseringsdato;dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet.;egenskap;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\Fellesegenskaper_MarinGrensePkt EAID_AA5D6D1B_D491_4652_8F11_44709133E49F;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen).;egenskap;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\Fellesegenskaper_MarinGrensePkt EAID_AA5D6D1B_D491_4652_8F11_44709133E49F;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\Fellesegenskaper_MarinGrensePkt EAID_AA5D6D1B_D491_4652_8F11_44709133E49F;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\Fellesegenskaper_MarinGrensePkt EAID_AA5D6D1B_D491_4652_8F11_44709133E49F;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\Fellesegenskaper_MarinGrensePkt EAID_AA5D6D1B_D491_4652_8F11_44709133E49F;egnetMålestokk;beskriver det målestokksområdet hvor dataene er best egnet. Egenskapen viser målestokktallet, eksempel: 1:50 000 = 50000. Objekter kan være utvalgt, plassert eller generalisert i forhold til egnet målestokk. Denne egenskapen kan benyttes for å velge hvilke objekter som skal tegnes ut i ulike målestokker. ;egenskap;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\Fellesegenskaper_MarinGrensePkt EAID_AA5D6D1B_D491_4652_8F11_44709133E49F;geolBeskrivelse;beskrivende tekstfelt eller link (URL) til tekstlig beskrivelse;egenskap;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\Fellesegenskaper_MarinGrensePkt EAID_C25DAE9D_B2B6_4847_B8E9_5EE71F55C423;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\Fellesegenskaper_MarinGrense EAID_C25DAE9D_B2B6_4847_B8E9_5EE71F55C423;førsteDigitaliseringsdato;dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet.;egenskap;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\Fellesegenskaper_MarinGrense EAID_C25DAE9D_B2B6_4847_B8E9_5EE71F55C423;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\Fellesegenskaper_MarinGrense EAID_C25DAE9D_B2B6_4847_B8E9_5EE71F55C423;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\Fellesegenskaper_MarinGrense EAID_C3D859EB_9433_4545_B61B_14B0FA0D0FD7;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\Temakartavgrensning EAID_CA6B43B6_37D4_4ad2_9E6C_4518DCBC217C;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\Fellesegenskaper_Losmassegrenser EAID_CA6B43B6_37D4_4ad2_9E6C_4518DCBC217C;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. ;egenskap;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\Fellesegenskaper_Losmassegrenser EAID_CA6B43B6_37D4_4ad2_9E6C_4518DCBC217C;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\Fellesegenskaper_Losmassegrenser EAID_CA6B43B6_37D4_4ad2_9E6C_4518DCBC217C;egnetMålestokk;beskriver det målestokksområdet hvor dataene er best egnet. Egenskapen viser målestokktallet, eksempel: 1:50 000 = 50000. Objekter kan være utvalgt, plassert eller generalisert i forhold til egnet målestokk. Denne egenskapen kan benyttes for å velge hvilke objekter som skal tegnes ut i ulike målestokker.;egenskap;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\Fellesegenskaper_Losmassegrenser EAID_D1DF74AC_3EB1_4115_B35E_238C60C4C02E;marinGrenseType;type avsetning eller landskapsform registreringen er basert på;egenskap;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\MarinGrensePkt EAID_D1DF74AC_3EB1_4115_B35E_238C60C4C02E;marinGrenseRegType;høyeste havnivå etter siste istid;egenskap;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\MarinGrensePkt EAID_D1DF74AC_3EB1_4115_B35E_238C60C4C02E;navn;ord som noen eller noe kalles ved ;egenskap;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\MarinGrensePkt EAID_D1DF74AC_3EB1_4115_B35E_238C60C4C02E;inklModellering;definerer om marin grense-observasjonen er inkludert (Ja) eller ikke (Nei) i modellering av marin grense og tidligere havdekte områder. Ekskludering av marin grense-observasjoner er basert på en regionalgeologisk vurdering.;egenskap;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\MarinGrensePkt EAID_D1DF74AC_3EB1_4115_B35E_238C60C4C02E;høyde;et punkts vertikale avstand over en fysisk eller matematisk definert referanseflate [H];egenskap;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\MarinGrensePkt EAID_D1DF74AC_3EB1_4115_B35E_238C60C4C02E;posisjon;objektet har punktgeometri;egenskap;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\MarinGrensePkt EAID_E2209983_FC69_4db2_B834_4B367214B2CC;område;objektets utstrekning;egenskap;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\MuligMarinLeireFlate EAID_E2209983_FC69_4db2_B834_4B367214B2CC;losmassetype;kvartærgeologiske løsmassetyper (jordartstyper);egenskap;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\MuligMarinLeireFlate EAID_E2209983_FC69_4db2_B834_4B367214B2CC;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\MuligMarinLeireFlate EAID_E2209983_FC69_4db2_B834_4B367214B2CC;muligMarinLeire;mulighet for marin leire Merknad: bør kun benyttes under/ved marin grense for arealer som er kartlagt i N50 eller bedre;egenskap;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\MuligMarinLeireFlate EAID_EE39EA43_2425_4f6e_81F2_4E43F0CEFED1;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;1.1;Gyldig;Mulig marin leire;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Mulig marin leire\FiktivDelelinje