Gravplass

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Erstattet 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 17 av 17

Gravfelttype kodeliste

Beskriver hva slags graver et gravfelt består av. Merknad: Et gravfelt vil normalt inneholde én type graver.


MinneType kodeliste

kategorier for annet minnesmerkeKulturminneOpprinneligFunksjon kodeliste

kulturminnets opprinnelige hovedfunksjon -- Definition - - the original main function of the cultural artefact


Gravstørrelse kodeliste

størrelse og form på graven


Planstatus kodeliste

planens behandling (pbl. 1985 §§ 19-4, 20-5, 27-1, 27-2, 28-1 og 28-2) samt planens virkning (pbl. 1985 §§ 19-6, 20-6, 28-2 og 31/pbl. §§ 8-3, 8-4, 9-3, 9-4, §§ 11-12 til 11-15, og §§ 12-8 til 12-12)


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. -- Definition - - numbering of municipalities in accordance with Statistics Norway's official list Note: It must be emphasised that municipality number always consists of 4 digits, i.e. sometimes with leading zero. Municipality is used for establishing relations to a number of other registers which also use 4 digits.


GravplassStatus kodeliste

tilstand på gravplass


KulturminneKategori kodeliste

hovedkategori et kulturminne tilhører Merknad: Kategori gjenspeiler hovedsakelig en forvaltningsmessig inndeling av kulturminnene, i motsetning til hovedgruppe og funksjon som gjenspeiler tilknytninger til samfunnssektorer. -- Definition - - main category to which a cultural heritage site/artefact belongs Note: Category primarily reflects an administrative categorization of cultural heritage sites/artefacts, as opposed to main group and function, which reflects connections to sectors of society.


Arealbruksstatus kodeliste

status for arealbruk innen oversiktsplan (PBL § 20-4, 1. ledd og § 25) -- Definition - - status of land use within general plan (PBA § 20-4, subsection 1 and § 25)


KulturminneHovedMateriale kodeliste

hovedmaterialet brukt i framstilling av kulturminnet Merknad: Kun hovedmaterialet skal angis, men kombinasjoner kan forekomme. Det er mulighet for å registrere inntil 3 verdier pr. objekt. -- Definition - - the main material used in the making of the cultural artefact Note: Only the main material shall be indicated, but combinations may occur. Up to 3 values per object may be registered.


Synbarhet kodeliste

hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


KulturminneVerneverdi kodeliste

vurdering av verneverdien til kulturminner og kulturmiljøer Merknad: (For lovfestet vern: se elementet Vern) -- Definition - - assessment of the preservation value of cultural heritage sites/artefacts and cultural environments Note: (For statutory preservation: see the Preservation element)


KulturminneHovedgruppe kodeliste

hvilken næringsgruppering/samfunnssektor kulturminnet hører med til Merknad: Overordnet gruppering av kulturminner basert på funksjon -- Definition - - which business group/sector of society the cultural heritage site/artefact belongs to Note: General grouping of cultural artefacts based on function


MålemetodeHøyde kodeliste

metode for å måle objekttypens høydeverdi


KulturminneNåværendeFunksjon kodeliste

nåværende eller sist registrerte funksjon -- Definition - - current or most recently registered function