Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0

Miljødirektoratet Foreslått 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Naturtypelokaliteter kartlagt etter Miljødirektoratets instruks

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0_Utkast

Viser treff 1 - 17 av 17HovedøkosystemKode kodeliste

Angir hvilket hovedøksystem naturtyper tilhører


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


JaNei kodeliste

erstatter Boolsk True/False i produksjon av filer og tjenester


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.

Fellesegenskaper_Naturtype objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for naturtype


NaturtypeGrense objekttype

avgrenser et verneverdig områdeNaturtype_nin objekttype

Naturtypelokaliteter kartlagt etter Miljødirektoratets instruks


Nøyaktighetsklasse kodeliste

4: < 20 m 3: 20-50 m 2: 50-100 m 1: > 100 m
Utvalgskriterium datatype

Forekomster/observasjoner av et kriteriebasert utvalg arter som er spesielt viktig for biologisk mangfold, samt fremmede arter som er en trussel mot naturlig biologisk mangfold. Alt innhold hentes fra Artsdatabankens infrastruktur, basert på arten og nærmere definerte tekniske kvalitetskriterier (geografisk presisjon mv.).