Naturtype_nin

objekttype

Miljødirektoratet Foreslått

Naturtypelokaliteter kartlagt etter Miljødirektoratets instruks
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
faktaark Lenke til faktaark CharacterString 1..1
hovedøkosystem HovedøkosystemKode (kodeliste) 1..1
kartlegger navn på person som har kartlagt lokaliteten CharacterString 0..1
kartleggingsdato kartleggers oppgitte dato for feltkartlegging av lokaliteten (i data for 2018 er datoen satt av systemet) DateTime 1..1
kartleggingsinstruks Lenke til kartleggingsinstruks CharacterString 1..1
kartleggingsår Kartleggingsår CharacterString 1..1
kriterium ett eller flere utvalgskriterier som angir hvorfor naturtypen er prioritert for kartlegging Utvalgskriterium (datatype) 1..1
- ingenStatus JaNei (kodeliste) 0..1
- nærTruet JaNei (kodeliste) 0..1
- seBeskrivelseNaturtype JaNei (kodeliste) 0..1
- sentralØkosystemFunksjon JaNei (kodeliste) 0..1
- spesieltDårligKartlagt JaNei (kodeliste) 0..1
- truet JaNei (kodeliste) 0..1
lokalitetskvalitet samlet økologisk kvalitet for en lokalitet av en naturtype, på en skala fra "Svært høy" til "Svært lav kvalitet". Noen få naturtyper har ikke metodikk for å fastsette lokalitetskvalitet, og disse har verdien "Ikke kvalitetsvurdert" LokalitetskvalitetKode (kodeliste) 1..1
mosaikk angir om om naturtypen forekommer i mosaikk med en annen naturtype JaNei (kodeliste) 1..1
naturmangfold samlet vurdering av lokalitetens naturmangfold, på en skala fra "Stort" til "Lite" NaturmangfoldVurderingKode (kodeliste) 0..1
naturmangfoldBeskrivelse tekstlig beskrivelse av lokalitetens naturmangfold CharacterString 0..1
naturtype ensartet type natur prioritert for kartlegging etter Miljødirektoratets instruks NaturtypeKode (kodeliste) 1..1
ninBeskrivelsesvariable beskrivelsesvariabler etter NiN (eller Miljødirektoratet-variabler) som dokumenterer lokalitetens tilstand og naturmangfold CharacterString 0..1
ninId unik ID per lokalitet CharacterString 1..1
ninKartleggingsenheter kartleggingsenheter etter NiN som befinner seg innenfor lokaliteten, i kartleggingsmålestokk 1:5000 eller 1:20000 CharacterString 0..1
område Flategeometri for objektet Flate 1..1
områdenavn navn på lokaliteten, et kort stedsnavn er tilstrebet CharacterString 1..1
oppdragsgiver etat/institusjon som har bestilt kartlegging i området hvor lokaliteten er kartlagt CharacterString 0..1
oppdragstaker etat/institusjon som har utført kartlegging CharacterString 0..1
prosjektnavn Navn på kartleggingsprosjektet CharacterString 0..1
tilstand samlet vurdering av den økologiske tilstanden til en lokalitet, på en skala fra "God" til "Svært redusert" TilstandVurderingKode (kodeliste) 1..1
tilstandBeskrivelse tekstlig beskrivelse av lokalitetens økologiske tilstand CharacterString 0..1
usikkerhet angir usikkerhet i vurderinger, ut over "normal" usikkerhet ved kartlegging av natur JaNei (kodeliste) 0..1
usikkerhetBeskrivelse tekstlig beskrivelse av hva usikkerhet består i CharacterString 0..1
Fellesegenskaper_Naturtype
datafangstdato DateTime 0..1
identifikasjon objekt i Naturbase. Eksisterende objekt i naturbase har formen BN00000002 Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. Naturvernområder får en unik ID når det importeres i Naturbase på formen VV00001245. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jpel: NO for Norge.fr ISO 3166. For datasett som er endel av naturbase brukes navnerom: NO.MILJODIREKTORATET.NATURBASE CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
kommune nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 0..*
nøyaktighetsklasse Nøyaktighetsklasse der det skilles mellom følgende kategorier:, bedre enn 20 m, bedre enn 50 m, bedre enn 100 m og dårligere enn 100 m. Siden det normalt er gradvise overganger på flere meter mellom ulike naturtyper, vil en i mange tilfeller i tettbygde strøk, og i en del tilfeller også i landbruksområder, få en kollisjon mellom forvaltningens behov for høy presisjon og hvordan det biologiske mangfoldet faktisk fordeler seg. Der tilstrekkelig presisjonsnivå på kart ikke kan oppnås, må de gradvise overgangene beskrives i lokalitetsbeskrivelsen. I slike tilfeller kan det være fornuftig å følge praktiske forvaltningsgrenser ved grensetrekking der det er mulig (f.eks. eiendomsgrenser og veier). Nøyaktighetsklasse (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
KOMMUNENUMMER Kommunenummer (kodeliste) 4 0..*
Nøyaktighetsklasse (kodeliste) 0..1
FAKTAARK CharacterString 100 1..1
HovedøkosystemKode 1..1
KARTLEGGER CharacterString 50 0..1
KARTLEGGINGSDATO DateTime 1..1
KARTLEGGINGSINSTRUKS CharacterString 100 1..1
KARTLEGGINGSÅR CharacterString 4 1..1
Utvalgskriterium 1..1
LokalitetskvalitetKode 1..1
MOSAIKK JaNei 1..1
NaturmangfoldVurderingKode 0..1
NATURMANGFOLD_BESKR CharacterString 1000 0..1
NaturtypeKode 1..1
NIN_BESKR_VARIABLE CharacterString 200 0..1
NIN_ID CharacterString 20 1..1
NIN_KARTLEGGINGSENHETER CharacterString 50 0..1
Flate 1..1
OMRÅDENAVN CharacterString 100 1..1
OPPDRAGSGIVER CharacterString 100 0..1
OPPDRAGSTAKER CharacterString 100 0..1
PROSJEKTNAVN CharacterString 100 0..1
TilstandVurderingKode 1..1
TILSTAND_BESKR CharacterString 1000 0..1
USIKKERHET JaNei 0..1
USIKKERHET_BESKR CharacterString 500 0..1
Name Type English Description
datafangstdato DateTime
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
kommune Kommunenummer (kodeliste)
nøyaktighetsklasse Nøyaktighetsklasse (kodeliste)
faktaark CharacterString
hovedøkosystem HovedøkosystemKode
kartlegger CharacterString
kartleggingsdato DateTime
kartleggingsinstruks CharacterString
kartleggingsår CharacterString
kriterium Utvalgskriterium
lokalitetskvalitet LokalitetskvalitetKode
mosaikk JaNei
naturmangfold NaturmangfoldVurderingKode
naturmangfoldBeskrivelse CharacterString
naturtype NaturtypeKode
ninBeskrivelsesvariable CharacterString
ninId CharacterString
ninKartleggingsenheter CharacterString
område Flate
områdenavn CharacterString
oppdragsgiver CharacterString
oppdragstaker CharacterString
prosjektnavn CharacterString
tilstand TilstandVurderingKode
tilstandBeskrivelse CharacterString
usikkerhet JaNei
usikkerhetBeskrivelse CharacterString

Vis Naturtype_nin i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
HovedøkosystemKode 1 ..1
CharacterString 0 ..1
DateTime 1 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Utvalgskriterium 1 ..1
LokalitetskvalitetKode 1 ..1
JaNei 1 ..1
NaturmangfoldVurderingKode 0 ..1
CharacterString 0 ..1
NaturtypeKode 1 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Flate 1 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
TilstandVurderingKode 1 ..1
CharacterString 0 ..1
JaNei 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrensning NaturtypeGrense 0..* Naturtype_nin 1..2
arv subtype Naturtype_nin supertype Fellesegenskaper_Naturtype