Fellesegenskaper_Naturtype

objekttype

Miljødirektoratet Foreslått

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for naturtype
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
datafangstdato DateTime 0..1
identifikasjon objekt i Naturbase. Eksisterende objekt i naturbase har formen BN00000002 Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. Naturvernområder får en unik ID når det importeres i Naturbase på formen VV00001245. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jpel: NO for Norge.fr ISO 3166. For datasett som er endel av naturbase brukes navnerom: NO.MILJODIREKTORATET.NATURBASE CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
kommune nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 0..*
nøyaktighetsklasse Nøyaktighetsklasse der det skilles mellom følgende kategorier:, bedre enn 20 m, bedre enn 50 m, bedre enn 100 m og dårligere enn 100 m. Siden det normalt er gradvise overganger på flere meter mellom ulike naturtyper, vil en i mange tilfeller i tettbygde strøk, og i en del tilfeller også i landbruksområder, få en kollisjon mellom forvaltningens behov for høy presisjon og hvordan det biologiske mangfoldet faktisk fordeler seg. Der tilstrekkelig presisjonsnivå på kart ikke kan oppnås, må de gradvise overgangene beskrives i lokalitetsbeskrivelsen. I slike tilfeller kan det være fornuftig å følge praktiske forvaltningsgrenser ved grensetrekking der det er mulig (f.eks. eiendomsgrenser og veier). Nøyaktighetsklasse (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
Identifikasjon 1..1
KOMMUNENUMMER Kommunenummer 4 0..*
Nøyaktighetsklasse 0..1
Name Type English Description
datafangstdato DateTime
identifikasjon Identifikasjon
kommune Kommunenummer
nøyaktighetsklasse Nøyaktighetsklasse

Vis Fellesegenskaper_Naturtype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
DateTime 0 ..1
Identifikasjon 1 ..1
Kommunenummer 0 ..*
Nøyaktighetsklasse 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Naturtype_nin supertype Fellesegenskaper_Naturtype