Barnetråkk - aggregert

Kartverket Gyldig 20230901

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datamodell for Barnetråkk aggregerte data. Aggregert datasett er en heksagon rutenett representasjon av punkt og linje registeringer i Barnetråkk.

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/BarnetrakkAggregert/20230901

Viser treff 1 - 21 av 21Aktivitet objekttype

Type aktivitet gjennomført på et sted


Barneveg objekttype

Angi klassetrinn som har deltatt. Kan bare brukes dersom kun et klassetrinn har deltatt.


BarnetråkkGenerell objekttype

Abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper


NegativOpplevelse objekttype

Negativ opplevelse på et sted


PositivOpplevelse objekttype

Positiv opplevelse på et sted


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet. Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt.


Posisjonskvalitet datatype

Beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


PositivOpplevelseType kodeliste

Positiv opplevelse på et sted


AktivitetType kodeliste

Type aktivitet gjennomført på et sted


Kommunenummer kodeliste

Nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.


TransportmiddelType kodeliste

Type transportmiddel benyttet på veien


BarnevegType kodeliste

Barnas skole- eller fritidsveg


Klassetrinngruppe kodeliste

Klassifisering av flere klassetrinn i grupper. Brukes dersom flere klassetrinn har registrert data.


NegativOpplevelseType kodeliste

Negativ opplevelse på et sted


Datafangstmetode kodeliste

Metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.