NegativOpplevelseType

kodeliste

Kartverket Gyldig

Negativ opplevelse på et sted

Vis NegativOpplevelseType i NVDB Datakatalog