Fartsrestriksjoner

objekttype

Geovekst Utkast

Område som har restriksjoner knyttet til ferdsel og fart for fartøyer som ferdes på sjøen.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
datoGyldigFra Dato forskriften er gyldig fra. Oppgis for fartsrestriksjoner som har tidsavgrensning eller gjelder deler av året (f.eks. bare i sommermånedene). Årstall er ikke nødvendig. Dersom årstall ikke oppgis regnes datoen å gjelde hvert år. Date 0..1
fastsattAv Hvem forskriften er fastsatt av. CharacterString 0..1
forskriftLenke URL til forskriften på lovdata.no. CharacterString 0..1
forskriftNavn Navnet på forskriften. Ved langt navn korttittel benyttes. CharacterString 1..1
gjelderFor Geografisk område som forskriften gjelder for. Står spesifisert i lovteksten, og er vanligvis en kommune eller havneområde, CharacterString 0..1
gjelderForFartøytype Type fartøy som er omfattet av forskriften. Fartøytype (kodeliste) 1..*
hastighet Maksimal tillatte hastighet, angitt i knop. Integer 1..1
lovhjemmel Lov som forskriften har hjemmel i. CharacterString 0..1
område Polygon som viser geografisk utstrekning. Flate 1..1
datoGyldigTil Dato forskriften er gyldig til. Oppgis for fartsrestriksjoner som har tidsavgrensning eller gjelder deler av året (f.eks. bare i sommermånedene). Årstall er ikke nødvendig. Dersom årstall ikke oppgis regnes datoen å gjelde hvert år. Date 0..1
posisjon Opsjonelt representasjonspunkt for området. Punkt 0..1
FellesegenskaperOpsjonell
informasjon Generell opplysning. CharacterString 0..1
link Link i form av URL eller annet til mer informasjon om objektet. CharacterString 0..1
oppdateringsdato Dato for siste endring på objektetdataene. DateTime 0..1
FellesegenskaperPåkrevd
identifikasjon Unik identifikasjon av objektet. Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId Unik identifikator innenfor navnerommet. For FKB benyttes UUID. CharacterString 1..1
- navnerom Navnerom i form av en URI. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. Benyttes normalt ikke i FKB. CharacterString 0..1
datafangstdato Dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget. Date 1..1
kvalitet Stedfestingskvalitet Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- datafangstmetode Metode for datafangst. Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde. Datafangstmetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet Punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer. Merknad: Oppgitt i cm Integer 1..1
- synbarhet Hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen. Synbarhet (kodeliste) 0..1
- datafangstmetodeHøyde Metode brukt for høyderegistrering av posisjon. Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss. Datafangstmetode (kodeliste) 0..1
- nøyaktighetHøyde Nøyaktighet for høyden i cm. Integer 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
INFORMASJON CharacterString 255 0..1
LINK CharacterString 255 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
IDENTIFIKASJON Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
DATAFANGSTDATO Date 1..1
Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- DATAFANGSTMETODE Datafangstmetode (kodeliste) 3 1..1
- NØYAKTIGHET Integer 6 1..1
- SYNBARHET Synbarhet (kodeliste) 0..1
- DATAFANGSTMETODEHØYDE Datafangstmetode (kodeliste) 3 0..1
- H-NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
DATO_GYLDIG_FRA Date 0..1
FASTSATT_AV CharacterString 50 0..1
FORSKRIFT_LENKE CharacterString 200 0..1
FORSKRIFT_NAVN CharacterString 250 1..1
GJELDER_FOR CharacterString 100 0..1
GJELDER_FOR_FARTØYTYPE Fartøytype 25 1..*
HASTIGHET Integer 3 1..1
LOVHJEMMEL CharacterString 50 0..1
Flate 1..1
DATO_GYLDIG_TIL Date 0..1
Punkt 0..1
Name Type English Description
informasjon CharacterString information General information field
link CharacterString link Link in form of URL or other reference.
oppdateringsdato DateTime updateDate Date for when the last changes to the data where made.
identifikasjon Identifikasjon (datatype) identification Unique identification of an object. Generated automatically when updating to the database.
- lokalId CharacterString localId Unique identification within the namespace.For FKB UUID is used.
- navnerom CharacterString namespace Namespace in the form for an URI.
- versjonId CharacterString versionId Identification of a special versjion of a geographical object (instance), maximum length of 25 characters.
datafangstdato Date datacaptureDate Date for when the data was captured.
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype) positionQuality Description of the quality of the measurement.
- datafangstmetode Datafangstmetode (kodeliste) dataCaptureMethod Specifies method of measurement used.
- nøyaktighet Integer accuracy Standard deviation for point, in floor plan for points, and transverse deviation for lines. Specified in cm.
- synbarhet Synbarhet (kodeliste) visibility Specifies the visiblity of the object that is measured.
- datafangstmetodeHøyde Datafangstmetode (kodeliste) dataCaptureMethodHeight Specifies method of measurement used for height measures.
- nøyaktighetHøyde Integer accuracyHeight Accuracy for height, specified in cm.
datoGyldigFra Date dateValidFrom Date valid from. Used for speed restrictions that have a time limit or only apply to parts of the year. Year is not required to fill in. If the year is not stated, the dates is considered to apply each year.
fastsattAv CharacterString legalAuthority Who the regulation is laid down by.
forskriftLenke CharacterString regulationLink Link to the regulation at lovdata.no
forskriftNavn CharacterString regulationName Name of the regulation.
gjelderFor CharacterString appliesToArea Geographical area to which the regulation apply. It is specified in the legal text, usually a municipality or port area.
gjelderForFartøytype Fartøytype appliesToTypeOfVessel Type of Vessel covered by the regulation.
hastighet Integer SpeedLimit Maximum allowable speed for an area.
lovhjemmel CharacterString legalFramework Reference to the law or legal framework in which the regulation is based.
område Flate polygon Polygon showing geographical extent.
datoGyldigTil Date dateValidTo Date valid to. Used for speed restrictions that have a time limit or only apply to parts of the year. Year is not required to fill in. If the year is not stated, the dates is considered to apply each year.
posisjon Punkt point Optional point of representation.

Vis Fartsrestriksjoner i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Date 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Fartøytype 1 ..*
Integer 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Flate 1 ..1
Date 0 ..1
Punkt 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrensning FartsrestriksjonerGrense 0..* Fartsrestriksjoner
arv subtype Fartsrestriksjoner supertype FellesegenskaperOpsjonell