FellesegenskaperPåkrevd

objekttype

Geovekst Utkast

Abstrakt objekt som bærer en felles egenskaper som brukes på alle objekttyper i FKB. Påkrevde egenskaper.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
identifikasjon Unik identifikasjon av objektet. Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId Unik identifikator innenfor navnerommet. For FKB benyttes UUID. CharacterString 1..1
- navnerom Navnerom i form av en URI. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. Benyttes normalt ikke i FKB. CharacterString 0..1
datafangstdato Dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget. Date 1..1
kvalitet Stedfestingskvalitet Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- datafangstmetode Metode for datafangst. Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde. Datafangstmetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet Punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer. Merknad: Oppgitt i cm Integer 1..1
- synbarhet Hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen. Synbarhet (kodeliste) 0..1
- datafangstmetodeHøyde Metode brukt for høyderegistrering av posisjon. Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss. Datafangstmetode (kodeliste) 0..1
- nøyaktighetHøyde Nøyaktighet for høyden i cm. Integer 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IDENTIFIKASJON Identifikasjon 1..1
DATAFANGSTDATO Date 1..1
Posisjonskvalitet 1..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon identification Unique identification of an object. Generated automatically when updating to the database.
datafangstdato Date datacaptureDate Date for when the data was captured.
kvalitet Posisjonskvalitet positionQuality Description of the quality of the measurement.

Vis FellesegenskaperPåkrevd i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Identifikasjon 1 ..1
Date 1 ..1
Posisjonskvalitet 1 ..1