Identifikasjon IDENT

datatype

Geovekst Utkast

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
lokalId Unik identifikator innenfor navnerommet. For FKB benyttes UUID. CharacterString 1..1
navnerom Navnerom i form av en URI. CharacterString 1..1
versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. Benyttes normalt ikke i FKB. CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
LOKALID CharacterString 100 1..1
NAVNEROM CharacterString 100 1..1
VERSJONID CharacterString 100 0..1
Name Type English Description
lokalId CharacterString localId Unique identification within the namespace.For FKB UUID is used.
navnerom CharacterString namespace Namespace in the form for an URI.
versjonId CharacterString versionId Identification of a special versjion of a geographical object (instance), maximum length of 25 characters.

Vis Identifikasjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 0 ..1