KvikkleireFaresone QuickClayHazardZone

objekttype

Norges vassdrags- og energidirektorat Gyldig

areal med evaluering av risiko for kvikkleireskred basert på skadekonsekvens og faregrad Merknad: Kvikkleiresonene inndeles deretter i 5 "risikoklasser" basert på skadekonsekvensen og faregraden
area which has been reviewed for quick clay slide hazard based on damage consequences and degree of hazard
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 1..1
skredOmrID unikt id-nummer for skredområde/kvikkleirefaresone Integer 1..1
skredOmrNavn stedsnavn som brukes i forbindelse med en skredhendelse CharacterString 0..1
arealKm2 faresonens areal i kvadratkilometer (km2) Real 0..1
skredFaregradKlasse graden av sannsynlighet for at det skal gå et skred Merknad: Gjenspeiler graden av usikkerhet med hensyn til områdets stabilitet basert på topografiske forhold, geologiske/geotekniske forhold og erosjonsforhold. Skredfaregradklassen er for skredtypen kvikkleire basert på en evaluering av faregrad som fremkommer av at ulike vektede faktorer gir en faregradscore (0-51) SkredFaregradKlasse (kodeliste) 1..1
skredSkadeKonsekvensScore poengverdi basert på vektede faktorer for skadekonsekvensen Merknad: Se nærmere definisjon i kap. definisjoner og forkortelser. Integer 0..1
skredRisikoKvikkleireKlasse risikoen for at et område kan bli påført skredskade, inndelt etter risikoklasser Merknad: Denne egenskapen gjengir en klassifisering av risiko for at området vil bli utsatt for skredskade. Klassifiseringsmetoden er basert på en evaluering av skadekonsekvens og faregrad. Evalueringen foretas ved at det beregnes poeng for hver sone i henhold til utarbeidde klassifiseringskriterier (se kapittel definisjoner og forkortelser) SkredRisikoKvikkleireKlasse (kodeliste) 0..1
skredKvalKartlegging angir status og detaljeringsgrad når det gjelder kartlegging av sonen SkredKvalKartlegging (kodeliste) 1..1
skredFaregradScore tallverdi som er fremkommet ved at de viktigste kriteriene og faktorene som påvirker faregraden for kvikkleireskred er vurdert (jfr. Tabell 2 under kap.definisjoner og forkortelser.) Integer 0..1
skredSkadeKonsekvensKlasse hvilke økonomiske og samfunnsmessige følger et kvikkleireskred får og fare for tap av menneskeliv Merknad: Kvalitativ klassifisering av skadekonsekvens i forbindelse med fare for liv, skade på mennesker, økonomiske tap, verdiforringelse samt fare for at viktige samfunnsmessige funksjoner skal stoppe opp. For skredtypen kvikkleire er inndelingen basert på beregningen av en poengverdi basert på vektede faktorer (se kap. definisjoner og forkortelser.) i kombinasjon med skadekonsekvensen SkredSkadeKonsekvensKlasse (kodeliste) 0..1
SkredFareområderFellesegenskaper
prosjektURL URL-lenke til kartleggingsprosjektets informasjonsside CharacterString 0..1
rapportURL URL-lenke til rapport fra kartleggingsprosjektet CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
PROSJEKTURL CharacterString 254 0..1
RAPPORTURL CharacterString 254 0..1
Flate Flate 1..1
SKREDOMRID Integer 8 1..1
SKREDOMRNAVN CharacterString 50 0..1
AREAL_KM2 Real 8 0..1
SKREDFAREGR_KL SkredFaregradKlasse 7 1..1
SKREDKONSSCORE Integer 2 0..1
SKREDRISIKO_KL SkredRisikoKvikkleireKlasse 1 0..1
SKREDKVALKARTLEGGING SkredKvalKartlegging 2 1..1
SKREDFAREGRADSCORE Integer 2 0..1
SkredSkadeKonsekvensKlasse 0..1
Name Type English Description
prosjektURL CharacterString
rapportURL CharacterString
område Flate extent area over which an object extends
skredOmrID Integer landslideAvalancheAreaID unique ID number for landslide area or quick clay hazard zone
skredOmrNavn CharacterString landslideAreaName place name which is used in connection with a landslide event
arealKm2 Real
skredFaregradKlasse SkredFaregradKlasse landslideHazardLevelClass the degree of probability that there will be a landslide Note: Reflects the degree of hazard as regards the area's stability,, based upon topographic conditions, geological/geotechnical conditions and erosion conditions. For quick clay landslides the landslideHazardLevelClass is based upon a weighed hazardfactorscore (0-51)
skredSkadeKonsekvensScore Integer landslideAvalancheDamageConsequenceScore value (in points) based on weighted factors for the consequences of damage Note: See more precise definition in chapter on definitions and abbreviations.
skredRisikoKvikkleireKlasse SkredRisikoKvikkleireKlasse landslideRiskQuickClayClass the risk that a landslide may inflict damage on an area, categorized according to risk classes Note: This attribute cites a classification of risk that the area will be vulnerable to landslide damage. The classification method is based on a review of damage consequences and hazard levels
skredKvalKartlegging SkredKvalKartlegging avalancheLandslideMappingQuality indicates the status and degree of detail as regards the mapping of the zone
skredFaregradScore Integer landslideHazardLevelScore numerical value which results from the evaluation of the influence of the most important criteria and factors on the degree of hazard of a quick clay slide (cf. Table 2 in the chapter on definitions and abbreviations.)
skredSkadeKonsekvensKlasse SkredSkadeKonsekvensKlasse what economic and social consequences follow a quick clay slide, and risk of loss of human lives Note: Qualitative classification of consequences of damage in connection with risk of fatalities, personal injuries, financial loss, value reduction as well as the risk that important social functions can be affected

Vis KvikkleireFaresone i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 1 ..1
Integer 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Real 0 ..1
SkredFaregradKlasse 1 ..1
Integer 0 ..1
SkredRisikoKvikkleireKlasse 0 ..1
SkredKvalKartlegging 1 ..1
Integer 0 ..1
SkredSkadeKonsekvensKlasse 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype KvikkleireFaresone supertype SkredFareområderFellesegenskaper
arv subtype UtlopOmr supertype KvikkleireFaresone
arv subtype UtlosningOmr supertype KvikkleireFaresone