Kulturminne CulturalHeritageSite

objekttype

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Erstattet

lokalitet med fysiske spor av menneskelig virksomhet, eller lokaliteter der det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til, eller steder hvor det er gjort funn av oldsaker eller samisk materiale Merknad: En lokalitet kan inneholde et eller flere enkeltminner. Objekttypen omfatter ikke stående bygninger (dvs. bygninger med tak), disse hører inn under objekttypen "bygningenhet". I tilfeller hvor kulturminnet har en viss utstrekning som f.eks. en kirkegård eller et gravfelt, bør det angis som en flate. Eksempel: Boplasser, gravminner, forsvarsverk, fangstanlegg, vegfar, bruer, kanaler, tekniske installasjoner, ruiner m.m.
site with physical traces of human activity, or sites to which historical incidents, beliefs or traditions are associated, or locations at which discoveries of antiquities or Sami material have been made
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 0..1
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 0..1
senterlinje forløp som følger objektets sentrale del Kurve 0..1
kulturminneDateringGruppe kulturminnets alder KulturminneDateringGruppe (datatype) 0..3
- kulturminneDatering hvilken epoke eller periode kulturminnet stammer fra KulturminneDatering 1..1
- kulturminneDateringKvalitet påliteligheten av datering under kulturminneDatering KulturminneDateringKvalitet 0..1
navn ord som noen eller noe kalles ved CharacterString 0..1
matrikkelnummer Matrikkelnummer (datatype) 0..*
- bruksnummer bruksnummer Integer 1..1
- festenummer festenummer Integer 0..1
- gårdsnummer gårdsnummer Integer 1..1
- matrikkelkommune angivelse av hvilken kommune objektet har vært eller er matrikulert i Merknad: Omfatter både eksisterende og foreldede kommuner Matrikkelkommune (kodeliste) 1..1
- seksjonsnummer seksjonsnummer Integer 0..1
kulturminneAntall totale antall enkeltminner innenfor en sammensatt kulturminnelokalitet Integer 0..1
vern lovgrunnlag for restriksjoner knyttet til et objekt Vern 0..3
kulturminneVerneverdi KulturminneVerneverdi 0..1
feltregistrert angivelse av hvem og når feltregistrering og eventuelle ajourføringer ble utført Merknad: Rubrikk nr 49 i sefrak-skjemaet. Feltregistrert 0..1
kulturminneSynlig opplysning om hvorvidt objektet er synlig på eller over bakkenivå Merknad: Dersom minst ett av enkeltminene på en kulturminnelokalitet er synlig, skal lokaliteten regnes som synlig Boolean 0..1
kulturminneKategori hvilken hovedkategori et kulturminne tilhører KulturminneKategori 0..1
kulturminneBetegnelse kortfattet artsbetegnelse for kulturminnet eller kulturmiljøet CharacterString 0..3
kulturminneHovedgruppe hvilken næringsgruppering/samfunnssektor kulturminnet hører med til Merknad: Overordnet gruppering av kulturminner basert på funksjon KulturminneHovedgruppe 0..1
kulturminneOpprinneligFunksjon kulturminnets opprinnelige hovedfunksjon KulturminneOpprinneligFunksjon 0..3
kulturminneNåværendeFunksjon nåværende eller sist registrerte funksjon KulturminneNåværendeFunksjon 0..3
kulturminneHovedMateriale hovedmaterialet brukt i framstilling av kulturminnet KulturminneHovedMateriale 0..1
planidentifikasjon entydig identifikasjon for en plan innen en kommune (PBL § 19-1, 6. ledd, § 20-1, 2. ledd og 5. ledd og § 22 og § 28-2) CharacterString 0..1
planstatus planens behandling (PBL §§ 19-4, 20-5, 27-1, 27-2, 28-1 og 28-2) samt planens virkning (PBL §§ 19-6, 20-6, 28-2 og 31) Planstatus 0..1
arealbruksstatus status for arealbruk innen oversiktsplan (PBL § 20-4, 1. ledd og § 25) Arealbruksstatus 0..1
GravplassSupertype
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. DateTime 0..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
- synbarhet hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen Synbarhet (kodeliste) 0..1
- målemetodeHøyde metode for å måle høyden MålemetodeHøyde (kodeliste) 0..1
- nøyaktighetHøyde nøyaktighet for høyden i cm Integer 0..1
- maksimaltAvvik absolutt toleranse for geometriske avvik Integer 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
Målemetode (kodeliste) 1..1
- NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
Synbarhet (kodeliste) 0..1
MålemetodeHøyde (kodeliste) 0..1
- H-NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
- MAX-AVVIK Integer 6 0..1
Flate Flate 0..1
Punkt Punkt 0..1
Kurve Kurve 0..1
KM_DATERING KulturminneDateringGruppe 0..3
NAVN CharacterString 60 0..1
MATRIKKELNUMMER Matrikkelnummer 0..*
KM_ANTALL Integer 3 0..1
VERN Vern 0..3
KM_VERNEVERDI KulturminneVerneverdi 1 0..1
FELTREGISTRERT Feltregistrert 0..1
KM_SYNLIG Boolean 0..1
KM_KATEGORI KulturminneKategori 5 0..1
KM_BETEGN CharacterString 100 0..3
KM_HOVEDGRUPPE KulturminneHovedgruppe 2 0..1
KM_FUNK_OP KulturminneOpprinneligFunksjon 4 0..3
KM_FUNK_NÅ KulturminneNåværendeFunksjon 4 0..3
KM_MAT KulturminneHovedMateriale 2 0..1
PLANID CharacterString 16 0..1
PLANSTAT Planstatus 1 0..1
AREALST Arealbruksstatus 1 0..1
Name Type English Description
datafangstdato DateTime
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
- nøyaktighet Integer
- synbarhet Synbarhet (kodeliste)
- målemetodeHøyde MålemetodeHøyde (kodeliste)
- nøyaktighetHøyde Integer
- maksimaltAvvik Integer
område Flate extent area over which an object extends
posisjon Punkt position location where the object exists
senterlinje Kurve centerline cource follwed by the central part of the object
kulturminneDateringGruppe KulturminneDateringGruppe culturalHeritageDatingGroup the age of the cultural heritage site/artefact
navn CharacterString name a word or words by which someone or something is designated
matrikkelnummer Matrikkelnummer cadastralNumber
kulturminneAntall Integer culturalHeritageNumber the total number of individual sites/artefacts within a compound cultural heritage locality
vern Vern preservation legal basis for restrictions related to an object
kulturminneVerneverdi KulturminneVerneverdi culturalHeritageSitePreservationValue
feltregistrert Feltregistrert fieldRegistered statement as to by whom and when field registration and any updates were performed Note: Section no. 49 on the Sefrak form.
kulturminneSynlig Boolean culturalHeritageVisible information as to whether the object is visible on or above ground level Note: If at least one of the individual sites/artefacts at cultural heritage location is visible, then the site must be regarded as visible
kulturminneKategori KulturminneKategori culturalHeritageSiteCategory main category to which a cultural heritage site/artefact belongs
kulturminneBetegnelse CharacterString culturalHeritageSiteDesignation brief type designation for the cultural heritage site/artefact or the cultural environment
kulturminneHovedgruppe KulturminneHovedgruppe culturalHeritageSiteMainGroup which business group/sector of society to which the cultural heritage site/artefact belongs Note: General grouping of cultural artefacts based on function
kulturminneOpprinneligFunksjon KulturminneOpprinneligFunksjon culturalHeritageArtefactOriginalFunction the original main function of the cultural artefact
kulturminneNåværendeFunksjon KulturminneNåværendeFunksjon culturalHeritageArtefactCurrentFunction current or most recently registered function
kulturminneHovedMateriale KulturminneHovedMateriale culturalHeritageArtefactMainMaterial the main material used in the making of the cultural artefact
planidentifikasjon CharacterString planIdentification unique identification of a plan within a municipality (Section 19-1, subsection 6, Section 20-1, subsections 2 and 5 and Sections 22 and 28-2 of the PBA)
planstatus Planstatus planStatus the processing of the plan (Sections 19-4, 20-5, 27-1, 27-2, 28-1 and 28-2 of the PBA) as well as the effect of the plan (Sections 19-6, 20-6, 28-2 and 31 of the PBA)
arealbruksstatus Arealbruksstatus landUseStatus status of land use within general plan (Section 20-4, subsection 1 and Section 25 of the PBA)

Vis Kulturminne i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 0 ..1
Punkt 0 ..1
Kurve 0 ..1
KulturminneDateringGruppe 0 ..3
CharacterString 0 ..1
Matrikkelnummer 0 ..*
Integer 0 ..1
Vern 0 ..3
KulturminneVerneverdi 0 ..1
Feltregistrert 0 ..1
Boolean 0 ..1
KulturminneKategori 0 ..1
CharacterString 0 ..3
KulturminneHovedgruppe 0 ..1
KulturminneOpprinneligFunksjon 0 ..3
KulturminneNåværendeFunksjon 0 ..3
KulturminneHovedMateriale 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Planstatus 0 ..1
Arealbruksstatus 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Kulturminne 1 sikringssone/sikringssone KulturminneSikringssone 0..1
assosiasjon Kulturminne 1..2 avgrensning/avgrensning KulturminneGrense 0..*
arv subtype Kulturminne supertype GravplassSupertype