VærutsattVeg 107 VÆRUTSATTVEG

objekttype

Kartverket Gyldig

Vegstrekning som er spesielt utsatt for uvær, og av den grunn kan ha begrenset åpningstid. Merknad: Strekninger kan ikke ha dobbeltregistreringer (overlapp), ved flere likestilte naturfarer beskrives dette under "Tilleggsinformasjon"
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
navn Angir navn på vegstrekning (høyfjellsstrekning) CharacterString 0..1
høyfjellsstrekning Angir om denne vegstrekningen kan kategoriseres som høgfjellsstrekning eller ikke. Med høgfjellsstrekning menes: Veger ekstra utsatt for snø og vind. De behøver ikke ligge høyt over havet, men er over tregrensen. Høyfjellsstrekning (kodeliste) 1..1
stedligBeredskap Angir om det er stedlig beredskap knyttet til vegstrekningen. StedligBeredskap (kodeliste) 0..1
snødybde Angir snødybde ved åpning av vegstrekningen. Gjelder høyfjellsstrekninger. Enhet: Centimeter Integer 0..1
antallStengteDøgn Angir hvor mange døgn pr år vegstrekningen normalt er stengt. Enhet: Stykker Integer 0..1
vinterstengt_FraDato Angir dato (mmdd) for når vinterstengning starter et normalår. CharacterString 0..1
vinterstengt_TilDato Angir dato (mmdd) for når vinterstengning opphører i et normalår. CharacterString 0..1
nattestengt_FraDato Angir dato (mmdd) for når nattestengning starter i et normalår. CharacterString 0..1
nattestengt_TilDato Angir dato (mmdd) for når nattestengning avsluttes i et normalår. CharacterString 0..1
avgrensaVinterdriftFraDato Angir dato (mmdd) for når avgrensa vinterdrift starter et normalår. Med avgrenset vinterdrift menes at det er spesielle kriterier knyttet til når vegen skal åpnes og stenges. CharacterString 0..1
avgrensaVinterdriftTilDato Angir dato (mmdd) for når avgrensa vinterdrift avsluttes et normalår. Med avgrenset vinterdrift menes at det er spesielle kriterier knyttet til når vegen skal åpnes og stenges. Det kan innenfor denne perioden være gitt en periode hvor vegen er helt vinterstengt (se egne ET). CharacterString 0..1
hovedproblem Angir hva som er hovedproblem for værutsatt veg. HovedproblemVærutsattVeg (kodeliste) 0..1
gjentakelsesintervall Angir hvor ofte dette problemet statistisk sett oppstår. Det defineres som at problemet har inntruffet ikke bare om vegen blir stengt, men også om det er behov for økt beredskap og enkelte restriksjoner som f.eks nedsatt hastighet, sperring av ett kjørefelt mm GjentakelsesintervallVærutsattVeg (kodeliste) 0..1
terskelverdi Beskriver hvor mye vær som tåles før problem oppstår. Kan f.eks være vindstyrke, vindretning, bølgehøyde, snømengde osv CharacterString 0..1
kilde Kilde CharacterString 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper, f.eks mer detaljer om problemene CharacterString 0..1
senterlinje Angivelse av objektets posisjon Kurve 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonStrekning (datatype) 1..*
- felt Forskyvning til side for nettverkselementet. Positivt tall betyr høyre side, negativt tall betyr venstre side. ISO19148: offsetLateralDistance CharacterString 0..1
- fraPosisjon startposisjon langs nettverkselementet, i henhold til referansemetoden Merknad: Ref ISO19148: fromPosition - distanceAlong Real 1..1
- lineærReferanseMetode metode som er brukt for å angi lineære referanser Merknad: Dersom verdi er angitt overstyrer denne standard metode for det refererte nettverkselementet. ISO19148: overridingLRM LineærReferanseMetode (kodeliste) 0..1
- retning Posisjonens retning i forhold til nettverkselementet sin retning Retningskode (kodeliste) 0..1
- sideposisjon gir lovlige verdier for sideposisjon i NVDB sin lokasjonsattributt. Høyre og venstre er relatert til vegens metreringsretning. Sideposisjon (kodeliste) 0..1
- tilPosisjon sluttposisjon langs nettverkselementet, i henhold til referansemetoden Merknad: Ref ISO19148: toPosition - distanceAlong Real 1..1
- avstandSide Forskyvning til side for nettverkselementet. Positivt tall betyr høyre side, negativt tall betyr venstre side. ISO19148: offsetLateralDistance Real 0..1
- høydeposisjon gir lovlige verdier for høydeposisjon i NVDB sin lokasjonsattributt. Høydeposisjon (kodeliste) 0..1
- lenkesekvens Realisering av rollen nettverkselement Identifikasjon (datatype) 1..1
SOSI_Fellesegenskaper5.0_NVDB_objtyper
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel:http://register.geonorge.no/navnerom/https-data-geonorge-no-sosi-stedsnavn/e696eb95-9a00-42fe-ab28-3ec6272c9108 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans) CharacterString 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
NAVN CharacterString 40 0..1
HØYFJELLSSTREKNING Høyfjellsstrekning 10 1..1
STEDLIGBEREDSKAP StedligBeredskap 3 0..1
SNØDYBDE Integer 4 0..1
ANTALLSTENGTEDØGN Integer 3 0..1
VINTERSTENGT_FRADATO CharacterString 4 0..1
VINTERSTENGT_TILDATO CharacterString 4 0..1
NATTESTENGT_FRADATO CharacterString 4 0..1
NATTESTENGT_TILDATO CharacterString 4 0..1
AVGRENSAVINTERDRIFTFRADATO CharacterString 4 0..1
AVGRENSAVINTERDRIFTTILDATO CharacterString 4 0..1
HOVEDPROBLEM HovedproblemVærutsattVeg 30 0..1
GJENTAKELSESINTERVALL GjentakelsesintervallVærutsattVeg 40 0..1
TERSKELVERDI CharacterString 250 0..1
KILDE CharacterString 400 0..1
TILLEGGSINFORMASJON CharacterString 400 0..1
Kurve 0..1
LRSTREKNING LineærPosisjonStrekning 1..*
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
oppdateringsdato DateTime Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set.
navn CharacterString 1082
høyfjellsstrekning Høyfjellsstrekning 8835
stedligBeredskap StedligBeredskap 3107
snødybde Integer 2103
antallStengteDøgn Integer 1917
vinterstengt_FraDato CharacterString 2074
vinterstengt_TilDato CharacterString 2223
nattestengt_FraDato CharacterString 2073
nattestengt_TilDato CharacterString 2222
avgrensaVinterdriftFraDato CharacterString 8836
avgrensaVinterdriftTilDato CharacterString 8837
hovedproblem HovedproblemVærutsattVeg 9957
gjentakelsesintervall GjentakelsesintervallVærutsattVeg 9958
terskelverdi CharacterString 9959
kilde CharacterString 9960
tilleggsinformasjon CharacterString 10765
senterlinje Kurve
lineærPosisjon LineærPosisjonStrekning

Vis VærutsattVeg i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1082 Navn CharacterString 0 ..1
8835 Høyfjellsstrekning Høyfjellsstrekning 1 ..1
3107 Stedlig beredskap StedligBeredskap 0 ..1
2103 Snødybde Integer 0 ..1
1917 Antall stengte døgn Integer 0 ..1
2074 Vinterstengt, fra dato CharacterString 0 ..1
2223 Vinterstengt, til dato CharacterString 0 ..1
2073 Nattestengt, fra dato CharacterString 0 ..1
2222 Nattestengt, til dato CharacterString 0 ..1
8836 Avgrensa vinterdrift, fra dato CharacterString 0 ..1
8837 Avgrensa vinterdrift, til dato CharacterString 0 ..1
9957 Hovedproblem HovedproblemVærutsattVeg 0 ..1
9958 Gjentakelsesintervall GjentakelsesintervallVærutsattVeg 0 ..1
9959 Terskelverdi CharacterString 0 ..1
9960 Kilde CharacterString 0 ..1
10765 Tilleggsinformasjon CharacterString 0 ..1
Kurve 0 ..1
LineærPosisjonStrekning 1 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype VærutsattVeg supertype SOSI_Fellesegenskaper5.0_NVDB_objtyper
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0