AktsomhetIndustriVirksomhet

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

hvor det er gjort en historisk nedtegning av virksomhet/aktivitet som kan innebære at grunnen er forurenset.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
bransje bransjekode fra NACE standarden NACE (kodeliste) 0..*
bransjeStoffMatrisse URL som peker til dokument med oversikt over hvilke kjemiske stoff som er knyttet til en den enkelte bransje Kommentar-tillegg Link (datatype) 0..1
driftsperiode Date 0..1
organisasjonsnummer nisifret nummer som benyttes til å identifisere bl. a. selskap, andre juridisk personer og enmannsforetak i Brønnøysund-registeret Merknad: Organisasjonsnummer tildeles ved registrering i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret Integer 0..1
AktsomhetOmr
område objektets arealmessige utstrekning Flate 0..1
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 0..1
dokumentasjonstype type dokumentasjon som foreligger for den enkelte lokalitet, og som ligger til grunn for vurderingene Dokumentasjonstype (kodeliste) 0..*
muligForurensetGrunnType grov inndeling av lokalitet/område som kan være forurenset ForurensetGrunnType (kodeliste) 0..*
muligforurensning angir hvilke hoedtype(r) av forurensning som man antar er til stede i lokalitet/område ForurensningHovedgruppe (kodeliste) 0..*
aktsomhetOmrNavn navn på lokalitet/område CharacterString (datatype) 0..1
nøyaktighet punktstandardavvik i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Integer 0..1
påvirkningsgrad angir i hvilken grad lokaliteten påvirker sine omgivelser. Merknad: Påvirkningsgraden er vurdert ut fra tilgjengelig informasjon om den enkelte lokalitet. En lokalitet endrer påvirkningsgrad hvis gjennomførte tiltak eller undersøkelser gir grunn til det Påvirkningsgrad (kodeliste) 1..1
saksnummer CharacterString (datatype) 0..1
supplerendeBeskrivelse Kommentar-tillegg CharacterString (datatype) 0..1
frigittOmråde Boolean 0..1
SOSI_Objekt
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 0..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. DateTime 0..1
førsteDatafangstdato dato når data ble registrert/observert/målt første gang, som utgangspunkt for første digitalisering Merknad: førsteDatafangstdato brukes hvis det er av interesse å forvalte informasjon om når en ble klar over objektet. Dette kan for eksempel gjelde datoen for første flybilde som var utgangspunkt for registrering i en database. DateTime 0..1
førsteDigitaliseringsdato dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet. DateTime 0..1
verifiseringsdato dato når dataene er fastslått å være i samsvar med virkeligheten Merknad: Verifiseringsdato er identisk med ..DATO i tidligere versjoner av SOSI DateTime 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
sluttdato Dato (og tid) for når denne versjonen av objektet var erstattet eller opphørt å eksistere DateTime 0..1
gyldigFra Tidspunktet når objektet oppstod i den virkelige verden -Definition- The time when the phenomenon started to exist in the real world. DateTime 0..1
gyldigTil Tidspunktet når objektet opphørte å eksistere i den virkelige verden -Definition- The time from which the phenomenon no longer exists in the real world. DateTime 0..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 0..1
endringsflagg endringsinformasjon om et objekt Merknad: Reglene knyttet til bruken av endringsflagg er for denne versjonen ikke avklart. Utdypes nærmere i produktspesifikasjonen basert på 4.0. Merknad: Endringsflagg kan benyttes til å merke slettede "objekter". Eksempel: Dersom en eiendomsgrense endres skal endringsflagg også legges inn på eiendomsteigen Endringsflagg (datatype) 0..1
- typeEndring endringsstatus for objektet TypeEndring (kodeliste) 1..1
- tidspunktEndring tidspunkt for endring av objektet DateTime 1..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
- synbarhet hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen Synbarhet (kodeliste) 0..1
- målemetodeHøyde metode for å måle høyden MålemetodeHøyde (kodeliste) 0..1
- nøyaktighetHøyde nøyaktighet for høyden i cm Integer 0..1
- maksimaltAvvik absolutt toleranse for geometriske avvik Integer 0..1
status objektets tilstand Eksempel: Brukes, drift, foreldet, planlagt etc Status (kodeliste) 0..1
medium objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc. Medium (kodeliste) 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString (datatype) 0..1
nøyaktighetsklasse grov klassifisering av nøyaktigheten til et punkts/steds plassering i forhold til noe som forutsettes kjent Nøyaktighetsklasse (kodeliste) 0..1
stedfestingVerifisert angivelse om stedfestingen (koordinatene) er kontrollert og funnet i orden (verifisert) Boolean 0..1
digitaliseringsmålestokk kartmålestokk registreringene/ datene er hentet fra/ registrert på Eksempel: 1:50 000 = 50000. Integer 0..1
prosesshistorie beskrivelse av de prosesser som dataene er gått gjennom som kan ha betydning for kvaliteten og bruken av dataene Merknad: Prosesshistorie vil kunne inneholde informasjon om transformasjoner. Hva slags informasjon som angis er ofte gitt i andre standarder, f.eks kvalitet og kvalitetsikring. CharacterString (datatype) 0..*
kopidata angivelse av at objektet er hentet fra et kopidatasett og ikke fra originaldatasettet Merknad: Inneholder informasjon om når kopidatasettet ble kopiert fra originaldatasettet og hvem som er originaldataansvarlig Kopidata (datatype) 0..1
- områdeId identifikasjon av område som dataene dekker Merknad: Kan angis med kommunenummer eller fylkesnummer. Disse bør spesifiseres nærmere. Integer 1..1
- originalDatavert ansvarlig etat for forvaltning av data CharacterString (datatype) 1..1
- kopidato dato når objektet ble kopiert fra originaldatasettet Merknad: Er en del av egenskapen Kopidata. Brukes i de tilfeller hvor en kopidatabase brukes til distribusjon. Å kopiere et datasett til en kopidatabase skal ikke føre til at Oppdateringsdato blir endret. Eventuell redigering av data i et kopidatasett medfører ny Oppdateringsdato, Datafangstdato og/eller Verifiseringsdato. DateTime 1..1
kommune nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 0..*
informasjon generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet CharacterString (datatype) 0..*
registreringsversjon angivelse av hvilken produktspesifikasjon som er utgangspunkt for dataene Registreringsversjon (datatype) 0..1
- produkt entydig navn på produktet i form av et kortnavn CharacterString (datatype) 1..1
- versjon versjonsnummer CharacterString (datatype) 1..1
link referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt Link (datatype) 0..*
GeovitenskapeligUndersøkelse
område areal som er gjenstand for undersøkelse Flate 1..1
beskrivelse beskrivelse av de geovitenskaplige undersøkelsene CharacterString 0..1
oppdragsgiver identifikasjon av bestiller (kunde) og dennes organisasjon CharacterString 0..1
oppdragstaker identifikasjon av utførende organisasjon CharacterString 0..1
prosjektIdentitet identifikasjon av prosjektet, prosjekt navn og/eller nummer CharacterString 0..1
undersøkelseIdentitet identitet - prosjektnummer og eller navn til den geovitenskaplige undersøkelsen Merknad: kan være sammenfallende med prosjektidentitet, men prosjektidentitet kan også være identiteten til et hovedprosjekt hvor undersøkelsen inngår CharacterString 1..1
undersøkelsePeriodeFra startdato for undersøkelsen DateTime 0..1
undersøkelsePeriodeTil sluttdato for undersøkelsen DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Flate 0..1
Punkt 0..1
Dokumentasjonstype (kodeliste) 0..*
ForurensetGrunnType (kodeliste) 0..*
ForurensningHovedgruppe (kodeliste) 0..*
CharacterString (datatype) 0..1
NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
PÅVIRKNINGSGRAD Påvirkningsgrad (kodeliste) 1 1..1
SAKSNR CharacterString (datatype) 10 0..1
CharacterString (datatype) 0..1
Boolean 0..1
Identifikasjon (datatype) 0..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
FØRSTEDATAFANGSTDATO DateTime 0..1
FØRSTEDIGITALISERINGSDATO DateTime 0..1
VERIFISERINGSDATO DateTime 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
SLUTTDATO DateTime 0..1
GYLDIGFRA DateTime 0..1
GYLDIGTIL DateTime 0..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 0..1
Endringsflagg (datatype) 0..1
TypeEndring (kodeliste) 1..1
- ENDRET_TID DateTime 1..1
Posisjonskvalitet (datatype) 0..1
Målemetode (kodeliste) 1..1
- NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
Synbarhet (kodeliste) 0..1
MålemetodeHøyde (kodeliste) 0..1
- H-NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
- MAX-AVVIK Integer 6 0..1
Status (kodeliste) 0..1
Medium (kodeliste) 0..1
OPPHAV CharacterString (datatype) 255 0..1
Nøyaktighetsklasse (kodeliste) 0..1
STED_VERIF Boolean 0..1
DIGITALISERINGSMÅLESTOKK Integer 8 0..1
PROSESS_HISTORIE CharacterString (datatype) 255 0..*
Kopidata (datatype) 0..1
- OMRÅDEID Integer 4 1..1
- ORIGINALDATAVERT CharacterString (datatype) 100 1..1
- KOPIDATO DateTime 1..1
Kommunenummer (kodeliste) 0..*
INFORMASJON CharacterString (datatype) 255 0..*
Registreringsversjon (datatype) 0..1
- PRODUKT CharacterString (datatype) 50 1..1
- VERSJON CharacterString (datatype) 20 1..1
Link (datatype) 0..*
Flate Flate 1..1
BESKRIVELSE CharacterString 120 0..1
OPPDRAGSGIVER CharacterString 100 0..1
OPPDRAGSTAKER CharacterString 0..1
PROSJEKTIDENTITET CharacterString 0..1
UNDERSØKELSEIDENTITET CharacterString 1..1
UNDERSØKELSEPERIODEFRA DateTime 0..1
UNDERSØKELSEPERIODETIL DateTime 0..1
BRANSJE NACE 5 0..*
Link 0..1
Date 0..1
Integer 0..1
Name Type English Description
område Flate
posisjon Punkt
dokumentasjonstype Dokumentasjonstype (kodeliste)
muligForurensetGrunnType ForurensetGrunnType (kodeliste)
muligforurensning ForurensningHovedgruppe (kodeliste)
aktsomhetOmrNavn CharacterString (datatype)
nøyaktighet Integer
påvirkningsgrad Påvirkningsgrad (kodeliste)
saksnummer CharacterString (datatype)
supplerendeBeskrivelse CharacterString (datatype)
frigittOmråde Boolean
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
datafangstdato DateTime
førsteDatafangstdato DateTime
førsteDigitaliseringsdato DateTime
verifiseringsdato DateTime
oppdateringsdato DateTime
sluttdato DateTime endLifespanVersion Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set.
gyldigFra DateTime validFrom
gyldigTil DateTime validTo
datauttaksdato DateTime
endringsflagg Endringsflagg (datatype)
- typeEndring TypeEndring (kodeliste)
- tidspunktEndring DateTime
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
- nøyaktighet Integer
- synbarhet Synbarhet (kodeliste)
- målemetodeHøyde MålemetodeHøyde (kodeliste)
- nøyaktighetHøyde Integer
- maksimaltAvvik Integer
status Status (kodeliste)
medium Medium (kodeliste)
opphav CharacterString (datatype)
nøyaktighetsklasse Nøyaktighetsklasse (kodeliste)
stedfestingVerifisert Boolean
digitaliseringsmålestokk Integer
prosesshistorie CharacterString (datatype)
kopidata Kopidata (datatype)
- områdeId Integer
- originalDatavert CharacterString (datatype)
- kopidato DateTime
kommune Kommunenummer (kodeliste)
informasjon CharacterString (datatype)
registreringsversjon Registreringsversjon (datatype)
- produkt CharacterString (datatype)
- versjon CharacterString (datatype)
link Link (datatype)
område Flate area coverd by the investigation
beskrivelse CharacterString description of the geoscientific investigations
oppdragsgiver CharacterString identifikation of the the customer organisation
oppdragstaker CharacterString identification of the the organisation responsible for carrying out the project
prosjektIdentitet CharacterString an identifier of the project - e.g. projectnumber
undersøkelseIdentitet CharacterString Identity - project number or name of the geoscientific investigation, but project identity may also be the identity of the project where the investigation is a part of
undersøkelsePeriodeFra DateTime starting date of the investigation
undersøkelsePeriodeTil DateTime ending date of the investigation
bransje NACE
bransjeStoffMatrisse Link
driftsperiode Date
organisasjonsnummer Integer

Vis AktsomhetIndustriVirksomhet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
NACE 0 ..*
Link 0 ..1
Date 0 ..1
Integer 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype AktsomhetIndustriVirksomhet supertype AktsomhetOmr