Havnesensor

objekttype

Geovekst Utkast

Innretning som måler, samler inn data eller registrerer annet i tilknytning til havnen.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
posisjon Posisjon Punkt 1..1
sensortype Type sensor. Sensortype (kodeliste) 0..1
høydereferanse Høydereferanse til kartobjektet. Høydereferanse (kodeliste) 1..1
status Objektets tilstand. Status (kodeliste) 0..1
objektLøpenummer Unik identisfisering av det enkelte objekt på kaia i form av URL, nummer, navn eller annet. CharacterString 0..1
eier Eier av havnesensor. CharacterString 0..1
HavnId
GLN Global location number. Globalt nummersystem for identifikasjon av juridiske enheter og fysiske lokasjoner, forvaltet av GS1. Integer 0..1
havnNavn Stedsnavn på havnen som har blitt tildelt en UNLOCODE. Navnet må samsvare med UNLOCODE. CharacterString 0..1
MRN Marine Resource Name. Nummereringssystem for unik identifikasjon av maritime ressurser på global basis. CharacterString 0..1
UNLOCODE Lokaliseringskode fra UNLOCODE-systemet som identifiserer et havneområde. Koden består av 5 bokstaver: de to første bokstavene angir landskode, mens de tre siste identifiserer havnen. Eks: NOSVG (Stavanger). Se liste med lovlige kodeverdier her: https://service.unece.org/trade/locode/no.htm CharacterString 0..1
FellesegenskaperOpsjonell
informasjon Generell opplysning. CharacterString 0..1
link Link i form av URL eller annet til mer informasjon om objektet. CharacterString 0..1
oppdateringsdato Dato for siste endring på objektetdataene. DateTime 0..1
FellesegenskaperPåkrevd
identifikasjon Unik identifikasjon av objektet. Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId Unik identifikator innenfor navnerommet. For FKB benyttes UUID. CharacterString 1..1
- navnerom Navnerom i form av en URI. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. Benyttes normalt ikke i FKB. CharacterString 0..1
datafangstdato Dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget. Date 1..1
kvalitet Stedfestingskvalitet Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- datafangstmetode Metode for datafangst. Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde. Datafangstmetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet Punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer. Merknad: Oppgitt i cm Integer 1..1
- synbarhet Hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen. Synbarhet (kodeliste) 0..1
- datafangstmetodeHøyde Metode brukt for høyderegistrering av posisjon. Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss. Datafangstmetode (kodeliste) 0..1
- nøyaktighetHøyde Nøyaktighet for høyden i cm. Integer 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
GLN Integer 13 0..1
HAVN CharacterString 50 0..1
MRN CharacterString 20 0..1
UNLOCODE CharacterString 6 0..1
INFORMASJON CharacterString 255 0..1
LINK CharacterString 255 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
IDENTIFIKASJON Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
DATAFANGSTDATO Date 1..1
Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- DATAFANGSTMETODE Datafangstmetode (kodeliste) 3 1..1
- NØYAKTIGHET Integer 6 1..1
- SYNBARHET Synbarhet (kodeliste) 0..1
- DATAFANGSTMETODEHØYDE Datafangstmetode (kodeliste) 3 0..1
- H-NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
Punkt 1..1
SENSORTYPE Sensortype 50 0..1
HREF Høydereferanse 6 1..1
STATUS Status 20 0..1
OBJEKTID CharacterString 25 0..1
EIER CharacterString 25 0..1
Name Type English Description
GLN Integer GLN Global location number. Numbering system for identification of legal entities and phsyical locations, managed by GS1.
havnNavn CharacterString portName Name of the port that have been allocated a UNLOCODE.
MRN CharacterString MRN Marine Resource Name. Numbering system for unique identification of maritime resources on a global basis.
UNLOCODE CharacterString UNLOCODE Location code from the UNLOCODE-system that identifies a port.
informasjon CharacterString information General information field
link CharacterString link Link in form of URL or other reference.
oppdateringsdato DateTime updateDate Date for when the last changes to the data where made.
identifikasjon Identifikasjon (datatype) identification Unique identification of an object. Generated automatically when updating to the database.
- lokalId CharacterString localId Unique identification within the namespace.For FKB UUID is used.
- navnerom CharacterString namespace Namespace in the form for an URI.
- versjonId CharacterString versionId Identification of a special versjion of a geographical object (instance), maximum length of 25 characters.
datafangstdato Date datacaptureDate Date for when the data was captured.
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype) positionQuality Description of the quality of the measurement.
- datafangstmetode Datafangstmetode (kodeliste) dataCaptureMethod Specifies method of measurement used.
- nøyaktighet Integer accuracy Standard deviation for point, in floor plan for points, and transverse deviation for lines. Specified in cm.
- synbarhet Synbarhet (kodeliste) visibility Specifies the visiblity of the object that is measured.
- datafangstmetodeHøyde Datafangstmetode (kodeliste) dataCaptureMethodHeight Specifies method of measurement used for height measures.
- nøyaktighetHøyde Integer accuracyHeight Accuracy for height, specified in cm.
posisjon Punkt point Geographical location.
sensortype Sensortype typeOfSensor Type of sensor.
høydereferanse Høydereferanse heightReference Where on the object the measurement has been taken.
status Status status The state of the object.
objektLøpenummer CharacterString objectId Unique identification of the individual objects on the quay. Number, name or other.
eier CharacterString owner Owner of the sensor

Vis Havnesensor i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Punkt 1 ..1
Sensortype 0 ..1
Høydereferanse 1 ..1
Status 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Havnesensor supertype HavnId