Naturvernområder-2.0 produktspesifikasjon

Informasjonsmodellen omfatter områder vernet etter naturmangfoldloven av 2009, biotopvern etter viltloven av 1981, naturvernloven av 1970, lov om naturvern av 1954, lov om Jan Mayen av 1930 og lov om naturfredning av 1910. I tillegg omfatter den områder vernet etter Svalbardloven av 1925 og Svalbardmiljøloven av 2002.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturvernområder-2.0

Eier: Miljødirektoratet

Utkast

2.0


Ramsarområder produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Ramsarområder

Eier: Miljødirektoratet

Utkast

1.0


Statlig sikra friluftslivsområder produktspesifikasjon

Produktspesifikasjon for Statlig sikra friluftslivsområder

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Statlig sikra friluftslivsområder

Eier: Miljødirektoratet

Utkast

2.0


Støykartlegging etter T-1442 produktspesifikasjon

Produktspesifikasjonen definerer oppbygging av datasett for støysoner utarbeidet i henhold til anbefalingene i Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T- 14421. Et viktig prinsipp i retningslinjen er at det skal utarbeides kart som viser beregnede støysoner rundt ulike typer støykilder. Anleggseierne beregner to støysoner, en rød og en gul sone. Det er gitt spesifikke kriterier for utarbeidelse av sonene for hver enkelt kilde. Støysoner som anleggseierne utarbeider, oversendes kommunene for bruk i arealplanlegging. Til sonene er det knyttet klare anbefalinger for ulike typer arealbruk. I den røde sonen er hovedregelen at støyfølsom bebyggelse skal unngås, mens den gule sonen er en vurderingssone hvor ny bebyggelse kan oppføres dersom det kan dokumenteres at avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Kommunen har ansvaret for å inkludere og synliggjøre støysonekart i kommuneplanen på en egnet måte. Synliggjøring av støysoner på kart vil gjøre det lettere for både kommuner, utbyggere og publikum å sikre at det tas nødvendige hensyn til støy i planarbeidet. Retningslinjen anbefaler også kommunene om å kartlegge stille områder som er viktige for rekreasjon, natur- og friluftsinteresser. Verdifulle stille områder kan av kommunen settes av i kommuneplan som grønn sone.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Støykartlegging etter T-1442

Eier: Miljødirektoratet

Utkast

1.0


Støykartlegging etter T-1442 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Støykartlegging etter T-1442

Eier: Miljødirektoratet

Utkast

2.1.0


Naturtyper-1.0_utkast produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper-1.0_utkast

Eier: Miljødirektoratet

Utkast

1.0


AnadromeLaksefisk-1.0-Utkast produktspesifikasjon

Applikasjonsskjema for Laksekart database

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\AnadromeLaksefisk-1.0-Utkast

Eier: Miljødirektoratet

Utkast

1.0


Naturtyper - Utvalgte produktspesifikasjon

Utvagte naturtyper i henhold til DN-håndbok 13 (i fremtiden kan også marine naturtyper i henhold til DN-håndbok 19 bli lagt til)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper - Utvalgte

Eier: Miljødirektoratet

Utkast

1.0


Utvalgte kulturlandskap i jordbruket produktspesifikasjon

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en felles satsing mellom Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Riksantikvaren.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Eier: Miljødirektoratet

Utkast

1.0


Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder produktspesifikasjon

Applikasjonsskjema for Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder i Naturbase i henhold til Miljødirektoratets veileder M98-2013.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder

Eier: Miljødirektoratet

Utkast

2.0


Naturvernområder produktspesifikasjon

Informasjonsmodellen omfatter områder vernet etter naturmangfoldloven av 2009, biotopvern etter viltloven av 1981, naturvernloven av 1970, lov om naturvern av 1954, lov om Jan Mayen av 1930 og lov om naturfredning av 1910. I tillegg omfatter den områder vernet etter Svalbardloven av 1925 og Svalbardmiljøloven av 2002.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Gamle versjoner\Naturvernområder

Eier: Miljødirektoratet

Erstattet

20141001


SMS_Jakt_og_Fangst produktspesifikasjon

Applikasjonsskjema for jakt og fangst på Svalbard

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Sysselmesteren\SMS_Jakt_og_Fangst

Eier: Miljødirektoratet

Ukjent

1.0


SMS_Jakt_og_skyteforbud produktspesifikasjon

Applikasjonsskjema for jakt og skyteforbud på Svalbard

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Sysselmesteren\SMS_Jakt_og_skyteforbud

Eier: Miljødirektoratet

Ukjent

1.0


SMS_Motorferdsel produktspesifikasjon

Applikasjonsskjema for Motorferdsel på Svalbard

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Sysselmesteren\SMS_Motorferdsel

Eier: Miljødirektoratet

Ukjent

1.0


Støy_StrategiskKartlegging-1.0_Utkast produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Diverse utkast\Støy_StrategiskKartlegging-1.0_Utkast

Eier: Miljødirektoratet

Ukjent

1.0


Vanndirektiv-1.0_Utkast produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Vanndirektiv-1.0_Utkast

Eier: Miljødirektoratet

Ukjent

1.0


Laster....