Naturtyper - Utvalgte

Miljødirektoratet Utkast 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Utvagte naturtyper i henhold til DN-håndbok 13 (i fremtiden kan også marine naturtyper i henhold til DN-håndbok 19 bli lagt til)

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/Produktspesifikasjon/Naturtyper_Utvalgte/1.0

Viser treff 1 - 20 av 20


Fellesegenskaper_Naturtype objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for naturtype


BmNaturtypeGrense objekttype

Aavgrensning av en naturtypelokalitet


BmNaturtype objekttype

Naturtyper kartlagt gjennom registrering av Biologisk mangfold - DN-håndbok 13-2007 Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk mangfold og DN-håndbok 19 2007 Kartlegging av marint biologisk mangfold.


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Posisjonskvalitet datatype

Beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


BmNaturtypeTillegg datatype

Angir hvilke overlappende tilleggsnaturtype(r) som finnes innenfor et naturtypeområde (mosaikk)


Naturtype kodeliste

Kartlegging av naturtyper på land og i ferskvann i henhold til DN-håndbok 13. Merknad: Egenskapene er inndelt i to nivåer: Hovednaturtype (bokstav) og naturtype (bokstav og tall). Hovednaturtype er en egenskap som kan benyttes ved alle objekter fra Miljødirektoratets Naturbase. Merknad: Det er er definert hvilke naturtyper som er Utvalgte naturtyper, og mange av kodene vil ikke være i bruk for Utvalgte naturtyper. Det er imidlertid ikke alle tilfeller entydig definert hvordan en utvalgt naturtype kan være registrert mht. naturtype etter DN-håndbok 13. Jf også at utvalgte naturtyper ble etablert flere år etter at naturtypekartleggingen ble startet. Hele kodelisten for håndboka er derfor tatt inn her.


Nøyaktighetsklasse kodeliste

4: < 20 m 3: 20-50 m 2: 50-100 m 1: > 100 m


BmVerdi kodeliste

Verdivurdering av prioriterte naturtyper basert på retningslinjer etter DN-håndbok 13-2007, Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk mangfold. Merknad: Verdivurderingene i A, B og C gjelder for datasettene som inngår i den kommunale biologisk mangfoldkartleggingen. Metodikken er beskrevet i DN- håndbok 13-2007, kap. 6. For verdisetting av marine enheter henvises til DN håndbok 19-2007


NaturtypeUtforming kodeliste

Merknad: DN-håndbok 13-2007 Kartlegging av naturtyper- Verdisetting av biologisk mangfold.


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon. Hvis målemetode og nøyaktighet «snappes» fra eksisterende objekt (vanligvis eiendomsgrenser) – beholdes målemetode og nøyaktighet som angitt i opprinnelsesdata. Fra Eiendomsinformasjon 4.0


JaNei kodeliste

erstatter Boolsk True/False i produksjon av filer og tjenester


UtvalgtNaturtype kodeliste

Utvalgte naturtyper - vedtatt 2011. Egen liste med navn og koder


BmHevdstatus kodeliste

Angir tilstand (hevd) for naturtypen. Primært naturtype innenfor hovedklasse D, kulturlandskap