Vanndirektiv-1.0_Utkast

Miljødirektoratet Ukjent 1.0

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 28 av 28VannforekomstGrunnvann objekttype

Grunnvannforekomster består av utvalgte akvifere i sedimentære lag.


Vannområde objekttype

Vannområde består av en underinndeling av vannregioner.


ØkoregionMarin objekttype

ØkoregionMarin består av seks regioner som er utgangspunktet for gruppering av norske vannforekomster ut fra klimatiske forhold, havstrømmer og biogeografiske utbredelsesmønstre for forskjellige biologiske kvalitetselementer.


Vannregionmyndighet objekttype

Vannregionkoordinater består av områder som dekker en eller flere vannregioner.


VannforekomstElv objekttype

Elvevannforekomster består av en eller flere elvesegmenter som er slått sammen (dissolve på vannforekomstID) til å utgjøre en vannforekomst. Elvevannforekomstene inndeles etter hydrologi, vanntype, økologisk og/eller kjemisk tilstand og påvirkningsbilde.


ØkoregionElvInnsjø objekttype

ØkoregionElvInnsjø består av seks regioner som er utgangspunktet for gruppering av norske vannforekomster ut fra forskjellige naturgitte miljøforhold med tanke på geologi, klima og morfologi, f.eks. kalkrike grunne lavlandssjøer og kalkfattige dype fjellsjøer.


AdministrativeOmråderFelles objekttype

Fellesegenskaper for administrative områder


VannforekomstMidtlinje objekttype

VannforekomstMidtlinje består av alle elvesegmentene i elvenettet. Elvesegmentene som utgjør en elvevannforekomst har vannforekomstID som ender med R. Virtuelle midtlinjer gjennom innsjøer som er definert som vannforekomster har dennes vannforekomstID og ender med L. Virtuelle midtlinjer gjennom innsjøer som ikke er egne vannforekomster ender med R siden elvevannforekomstene representerer disse innsjøene med hensyn på alle relasjonsdata.


Vannregion objekttype

Vannregion består av en samling vassdragsområder og følger vannskillene for disse.


OmråderFelles objekttype

Felles for områder og regioner


FellesegenskaperVanndirektiv objekttype

abstrakt objekt som bærer fellesegenskaper for verneobjektene (naturvernområde, naturvernpunkt, ramsarområder og restriksjonsområder).


Klimasone objekttype

Klimasoner består av polygoner som er laget på grunnlag av datalag for marin grense og skoggrense, det vil si grensen mellom bjørkebeltet og snaufjell. Klimasonene deles inn i lav - under marine grense, middels - mellom marin grense og snaufjell, høy - fra bjørkebeltet og opp.


VannforekomstKyst objekttype

Kystvannforekomster består av alle deler av kystvann ut til 1 nautisk mil utenfor grunnlinjen. Kystvannforekomstene er definert med utgangspunkt i miljødirektoratets fjordkatalog, og videre inndelt med hensyn på vanntype, økologisk og/eller kjemisk tilstand og påvirkningsbilde.


VannforekomsterFelles objekttype

Fellesegenskaper for forekomster


VannforekomstInnsjø objekttype

Innsjøvannforekomster består av alle innsjøer som er definert som vannforekomster. Alle innsjøer med et areal større eller lik 0,5 km2 er dfinert som vannforekomst. Har innsjøer en økologisk og/eller kjemisk tilstand som er dårligere enn god, hvor tiltak er påkrevd, så er disse også definert som egne vannforekomster. Større innsjøer kan også deles inn etter økologisk og/eller kjemisk tilstand og påvirkningsbilde.


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.

Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.