Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder

Miljødirektoratet Utkast 2.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Applikasjonsskjema for Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder i Naturbase i henhold til Miljødirektoratets veileder M98-2013.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesfikasjon/KartlagteFriluftlivsomrader/2.0

Viser treff 1 - 29 av 29


FellesegenskaperKartlagtFriluft objekttype

Abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og benyttes for objekttypen KartlagtFriluftslivsområde


KartlFriluftslivsomrAvgrensning objekttype

Avgrensning av et kartlagt friluftslivsområde


KartlagtFriluftslivsområde objekttype

Områder som er kartlagt og verdsatt etter metoden i Miljødirektoratets Veileder M98-2013 (tidligere DN-håndbok 25 2004) og andre viktige friluftslivsområder som for eksempel potensielt tilgjengelige strandsoneområder


Posisjonskvalitet datatype

Beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Inngrep kodeliste

angir i hvor stor grad området er inngrepsfritt


Utstrekning kodeliste

angir om utstrekning av området er stor nok for å utøve de ønskede aktivitetene


Egnethet kodeliste

angir om området er spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som det ikke finnes like gode alternative områder til


Tilgjengelighet kodeliste

angir hvor god tilgjengeligheten er. Grad av tilgjengelighet til et område avgjøres av mange faktorer som allemannsretten, fysisk tilrettelegging, transports, informasjon mv.


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon. Hvis målemetode og nøyaktighet «snappes» fra eksisterende objekt (vanligvis eiendomsgrenser) – beholdes målemetode og nøyaktighet som angitt i opprinnelsesdata. Fra Eiendomsinformasjon 4.0


FriluftslivsområdeType kodeliste

Klassifisering av friluftslivsområder etter funksjon


RegionaleOgNasjonaleBrukere kodeliste

graden området brukes av personer som ikke er lokale


PotensiellBruk kodeliste

angir områdets potensial utover dagens bruk


Opplevelseskvaliteter kodeliste

angir om området har spesielle natur- eller kulturhistoriske opplevelseskvaliteter eller om området har et spesielt landskap


Nøyaktighetsklasse kodeliste

Grov klassifisering av nøyaktigheten til et punkts/steds plassering i forhold til noe som forutsettes kjent 4: < 20 m 3: 20-50 m 2: 50-100 m 1: > 100 m


FriluftslivsområdeVerdi kodeliste

Områdets betydning for friluftslivet


Kunnskapsverdier kodeliste

angir om området er egnet i undervisningssammenheng eller om området har spesielle natur- eller kulturvitenskaplige kvaliteter


Symbolverdi kodeliste

angir i hvor stor grad området har en spesiell symbolverdi


Lydmiljø kodeliste

angir kvaliteten av lydmiljøet


Tilrettelegging kodeliste

angir i hvor stor grad området er tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper


Funksjon kodeliste

angir om området har en spesiell funksjon (adkomstsone, korridor, parkeringsplass el)


Brukerfrekvens kodeliste

angir hvor stor dagens brukerfrekvens er


KartlagtStatus kodeliste

Brukes hvis området skal gjennom en høringsprosess for endelig versjon er "vedtatt"