Naturvernområder-2.0

Miljødirektoratet Utkast 2.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Informasjonsmodellen omfatter områder vernet etter naturmangfoldloven av 2009, biotopvern etter viltloven av 1981, naturvernloven av 1970, lov om naturvern av 1954, lov om Jan Mayen av 1930 og lov om naturfredning av 1910. I tillegg omfatter den områder vernet etter Svalbardloven av 1925 og Svalbardmiljøloven av 2002.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Naturvernomrader/2.0

Viser treff 1 - 33 av 33Naturverngrense objekttype

avgrenser et naturvernområde


Teiggrensepunkt objekttype

koordinatbestemt punkt som er påvist, beskrevet og/eller markert spesielt i den geografiske avgrensinga av teigen


FellesegenskaperNaturvern objekttype

abstrakt objekt som bærer fellesegenskaper


Naturvernområde objekttype

Featureklasse for naturvernområder


FellesegenskaperGrense objekttype

abstrakt objekt som bærer fellesegenskaper


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


VernNettverk datatype

viser type og identifikasjon for ulike nettverk som verneområdet inngår i.


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.


JaNei kodeliste

erstatter Boolsk True/False i produksjon av filer og tjenester


VernVerneplan kodeliste

angir hva slags verneplan området tilhører


ForvaltningsmyndighetType kodeliste

ansvarlig forvaltningsmyndighet/etat for området


GrensepunkttypeKode kodeliste

Kodeliste for hvordan grensepunkt kan være merket eller bestemt.


MajorEcosystemType kodeliste

Angir om verneområdet regnes som Terrestrisk (T), Marint (M) eller begge deler (MT).Verneform kodeliste

verneformer som sorterer under forskjellig lovverk og restriksjoner


IUCN kodeliste

verneområdets status i IUCN. Naturreservat Verdens Naturvernunion IUCN, har på oppdrag fra FN vedtatt et internasjonalt system for kategorisering av verneområder http://www.iucn.org. Kodeverdiene tilsvarer de som er brukt i Inspire


VerneformAggregert kodeliste

Verneform angitt på aggregert nivå


TruetVurdering kodeliste

angir en vurdering av områdets truethet


AdministrativGrenseKode kodeliste

Angir at teiggrensen samtidig representerer en administrativ grense. Riksgrense er også fylkesgrense og kommunegrense. Fylkesgrense er også kommunegrense.


VernRevidert kodeliste

angir om området er revidert eller under revisjon


GrensemerkeNedsattIKode kodeliste

Inneholder informasjon om hva grensemerket er nedsatt i.


NettverkNavn kodeliste

nasjonalt og internasjonalt nettverk området inngår i


VernPlanstatus kodeliste

status for eventuell forvaltningsplan eller skjøtselsplan for området


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon. Hvis målemetode og nøyaktighet «snappes» fra eksisterende objekt (vanligvis eiendomsgrenser) – beholdes målemetode og nøyaktighet som angitt i opprinnelsesdata. Fra Eiendomsinformasjon 4.0


TerrengdetaljKode kodeliste

Kodeliste over hvilke terrengdetaljer en teiggrense kan følge.


VernPlanbehov kodeliste

angir planbehov for området