Støykartlegging etter T-1442

Miljødirektoratet Utkast 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Produktspesifikasjonen definerer oppbygging av datasett for støysoner utarbeidet i henhold til anbefalingene i Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T- 14421. Et viktig prinsipp i retningslinjen er at det skal utarbeides kart som viser beregnede støysoner rundt ulike typer støykilder. Anleggseierne beregner to støysoner, en rød og en gul sone. Det er gitt spesifikke kriterier for utarbeidelse av sonene for hver enkelt kilde. Støysoner som anleggseierne utarbeider, oversendes kommunene for bruk i arealplanlegging. Til sonene er det knyttet klare anbefalinger for ulike typer arealbruk. I den røde sonen er hovedregelen at støyfølsom bebyggelse skal unngås, mens den gule sonen er en vurderingssone hvor ny bebyggelse kan oppføres dersom det kan dokumenteres at avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Kommunen har ansvaret for å inkludere og synliggjøre støysonekart i kommuneplanen på en egnet måte. Synliggjøring av støysoner på kart vil gjøre det lettere for både kommuner, utbyggere og publikum å sikre at det tas nødvendige hensyn til støy i planarbeidet. Retningslinjen anbefaler også kommunene om å kartlegge stille områder som er viktige for rekreasjon, natur- og friluftsinteresser. Verdifulle stille områder kan av kommunen settes av i kommuneplan som grønn sone.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/miljoedirektoratet/stoeyt-1442/1.0

Viser treff 1 - 10 av 10Støy objekttype

område som har bestemte egenskaper med hensyn på støynivå Merknad: Kan være representert som støysoner, støykoter eller som punkter med målte eller beregnede verdier


SOSI_Objekt objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Støysonekategori kodeliste

støysone for planleggingsformål


Støykilde kodeliste

type støykilder


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle listeMerknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer.