Naturtyper-1.0_utkast

Miljødirektoratet Utkast 1.0

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 26 av 26NaturtypeUtvalgt objekttype

Utvalgte naturtyper, jf forskrift om utvalgte naturtyper, http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-13-512.


DekningNaturtyperGrense objekttype

Aavgrensning av en naturtypelokalitet
Naturtype_nin objekttype

Naturtypelokaliteter kartlagt etter Miljødirektoratets instruks


Skogsmark_nin objekttype

Utvalgte naturtyper, jf forskrift om utvalgte naturtyper, http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-13-512.


Fellesegenskaper_Naturtype objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for naturtype


NaturtypeGrense objekttype

avgrenser et verneverdig område


NaturtypeUtvalgtGrense objekttype

Aavgrensning av en naturtypelokalitet


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Utvalgskriterium datatype

Forekomster/observasjoner av et kriteriebasert utvalg arter som er spesielt viktig for biologisk mangfold, samt fremmede arter som er en trussel mot naturlig biologisk mangfold. Alt innhold hentes fra Artsdatabankens infrastruktur, basert på arten og nærmere definerte tekniske kvalitetskriterier (geografisk presisjon mv.).


Hovedøkosystem kodeliste

Angir hvilket hovedøksystem naturtyper tilhører


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.Nøyaktighetsklasse kodeliste

4: < 20 m 3: 20-50 m 2: 50-100 m 1: > 100 mJaNei kodeliste

erstatter Boolsk True/False i produksjon av filer og tjenester


UtvalgtNaturtype kodeliste

navn på utvalgt naturtype som lokaliteten tilhører


BmVerdi kodeliste

Verdivurdering av prioriterte naturtyper basert på retningslinjer etter DN-håndbok 13-2007, Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk mangfold. Merknad: Verdivurderingene i A, B og C gjelder for datasettene som inngår i den kommunale biologisk mangfoldkartleggingen. Metodikken er beskrevet i DN- håndbok 13-2007, kap. 6. For verdisetting av marine enheter henvises til DN håndbok 19-2007