Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Miljødirektoratet Utkast 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en felles satsing mellom Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Riksantikvaren.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/UtvalgteKulturlandskap/1.0

Viser treff 1 - 15 av 15


UtvalgtKulturlandskapGrense objekttype

avgrensning av et utvalgt kulturlandskapsområde


FellesegenskaperUtvalgtKulturlandskap objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


UtvalgtKulturlandskap objekttype

Utvalgte kulturlandskapene i jordbruket er en samling av de mest verdifulle kulturlandskapene i Norge. Dette er særegne jordbrukslandskap med store biologiske og kulturhistoriske verdier, skapt av mennesker i samspill med naturen gjennom generasjoner. Særpreget blir tatt vare på gjennom fortsatt drift, skjøtsel og vedlikehold i områdene


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


ReferansesystemForLandskapJordbruksregioner kodeliste

inndeling av et landskapsområde i jordbruksregioner


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.


Nøyaktighetsklasse kodeliste

grov klassifisering av nøyaktigheten til et punkts/steds plassering i forhold til noe som forutsettes kjent Merknad: Bør spesifiseres nærmere i de tilfeller denne er angitt, dvs produktspesifikasjon


ReferansesystemForLandskapRegioner kodeliste

inndeling av et landskapsområde i landskapsregioner som er geografiske enheter av store områder der totalinntrykket av overordnede drag i landskapet virker samlende og skiller seg fra tilgrensede områder.


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon. Hvis målemetode og nøyaktighet «snappes» fra eksisterende objekt (vanligvis eiendomsgrenser) – beholdes målemetode og nøyaktighet som angitt i opprinnelsesdata. Fra Eiendomsinformasjon 4.0